Druhá stáž v Recovery College v Londýně a HoveDruhá stáž v Recovery College v Londýně a Hove
Počátkem října 2017 se vydalo dalších 7 stážistů do Londýna na návštěvu tamní Recovery and Wellbeing College. Součástí připraveného programu byla tentokrát i návštěva Sussex Recovery College v Hove, která slouží území východního a západního Sussexu.
Recovery and Wellbeing College je součástí sítě veřejné zdravotní péče ve Velké Británii (National Healthcare Servise - NHS). RWC je jedním z pilotních projektů strategického vládního plánu podpory a rozvoje péče o duševní zdraví z roku 2011, který si klade za cíl propagaci zotavení jako hlavního zaměření služeb péče o duševní zdraví v rámci programu ImROC (Implementing Recovery through Organisational Change). Je tak jednou z prvních škol zotavení ve Velké Británii.

RWC spolupracuje s psychiatrickými nemocnicemi, a to zejména formou interaktivních setkávání – prezentacemi RWC a svých kurzů. Letos RWC nastartovala pilotní projekt spolupráce s poliklinikami a jinými léčebnými centry nabízejícími služby všeobecné lékařské péče mj. s cílem oslovit praktické lékaře a zapojit je do spolupráce v rámci prevence hospitalizace duševně nemocných a zajištění lepší podpory, pomoci a užší spolupráce mezi poskytovateli služeb zdravotní péče.(citováno ze zprávy ze stáže peer konzultantky M.Součkové)

Naši stážisté dostali úvodní informace o historii RWC, jejích základních hodnotách a principech a konceptu zotavení. Odpolední blok prvního dne byl věnován informacím o prezentacích kurzů na psychiatrických odděleních nemocnic. Druhý den se stážisté opět rozdělili do skupinek a absolvovali tři kurzy: Pochopení úzkosti, Úvod do slyšení hlasů a Úvod do zvládání stresu. Třetí den vyjeli stážisté do asi hodinu vzdáleného Hove, kde sídlí pobočka Sussex Recovery College.
 
Informace o RWC také u aktuality z první stáže.