Evaluovali jsme výsledky internetové multidisciplinární poradny Stopstigma a máme zajímavé výsledky!Během desetiměsíčního provozu Internetové multidisciplinární poradny jsme nastavili způsob a  proces získávání zpětných vazeb od tazatelů. Tyto zpětné vazby jsme koncem dubna vyhodnotili a dospěli jsme k několika důležitým zjištěním o prospěšnosti poskytování služby se zapojením peer poradců. Dalším zdrojem pro evaluaci výsledků služby byla obsahová analýza vložených dotazů a odpovědí.

Při zahájení provozu poradny jsme sestavili krátký anonymní evaluační dotazník, který byl tazateli zaslán.


Zpětnou vazbu nám poskytlo 45 tazatelů, což je přibližně 30 %. Svědčí to o tom, že formulář zpětné vazby je dostatečně jednoduchý a nezatěžující.

Při obsahové analýze dotazů jsme nad dotazy přemýšleli z několika hledisek. Kdo je tazatel, jestli se na poradnu obrací se svými obtížemi, nebo má potíže někdo, kdo je tazateli blízký. Zajímalo nás, jestli je v odborné péči a co jej trápí. Optikou těchto kritérií jsme pak vyhodnotili všechny dotazy v jednotlivých sekcích. 

Celkové hodnocení všech oblastí je 88,6 %.

Za sledované období poradna odpověděla na 152 dotazů, 2 dotazy byly smazány bez odpovědi. Většina tazatelů se obrací se svým vlastním problémem (73 %). Nejméně polovina tazatelů již čerpá odbornou péči. Nejvíce dotazů (41 %) je typu "co mám dělat?". Další dva obsahy dotazu jsou stejně zastoupené (29 %) a týkají se diagnóz a příznaků nebo léků.

U dotazů směřovaných na psychiatra jsou ve všech parametrech hodnoceny lépe odpovědi, kde zároveň odpovídá peer. Tazatelé, kteří se ptají na svůj vlastní problém, hodnotí odpovědi s účastí peer poradce lépe než odpovědi samotného profesionála. U tazatelů, kteří se ptají na problém někoho jiného, je hodnocení opačné. Je možné formulovat domněnku, že lidé, kteří se ptají na problém někoho dalšího, ocení spíše expertní pohled, pro lidi kteří se dotazují na svou vlastní situaci, je významnější emoční podpora a naděje poskytnutá peer poradcem.

Data, která máme k dispozici, umožňují formulovat hypotézy, ne však prokázat jejich platnost. Přesto si dovolíme prohlásit za velmi pravděpodobné, že:

                                                               

- zapojení peer poradců do provozu internetové poradny je obecně přínosné. Méně důležité je patrně u dotazů zaměřených výhradně na získání odborné informace, těch je ovšem jen malá část.

- zdá se, že tazatelé, kteří se dotazují na situaci někoho jiného, více ocení expertní stanovisko. Tazatelé, které hledají řešení své vlastní situace, oceňují více podporu, naději a povzbuzení poskytnuté peer konzultantem. Uspořádání, kdy na dotaz odpovídá současně odborník a peer konzultant, je z tohoto důvodu optimální.

 
Kompletní informace k evaluaci najdete zde.