Podpora FACT modelu

Plný název projektu:
Podpora FACT modelu v České republice (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001126)
Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost.

1. 9. 2016 – 31. 8. 2018
Cílem projektu "Podpora FACT modelu v České republice" je za pomoci know-how z Nizozemí identifikovat rozvojový potenciál v organizačním modelu 26 týmů 10 mimopražských poskytovatelů služeb pro osoby s duševním onemocněním a přispět k jejich zkvalitnění a přiblížení se organizačnímu modelu komunitní péče pro vážně duševně nemocné - FACT (Flexible Assertive Community Treatment), vyvíjenému a zaváděnému především v Nizozemí.

Garant projektu: MUDr. Jan Stuchlík
 
O účast v projektu projevilo zájem 10 organizací ve 26 týmech. Jsou to: Fokus Mladá Boleslav, Fokus České Budějovice, Fokus Liberec, Fokus Písek, Fokus Vysočina, Fokus Tábor, Mana Olomouc, Péče o duševní zdraví, Ledovec a Práh jižní Morava.
 
Harmonogram a aktivity projektu:

10/2016
Úvodní setkání pro zástupce organizací, které mají zájem o podporu FACT modelu. Seznámení s FACT a FACT fidelity scale. Harmonogram celého projektu, role 12 evaluátorů FACT a způsob jejich výběru. Přítomni budou holandští experti.

Program úvodního setkání
Fotogalerie
Prezentace z úvodního setkání:
Informace o projektu, harmonogram, aktivity - Petra Binderová
Vývoj FACT modelu v ČR - Jan Stuchlík
FACT model – integrovaná péče – Jeanette de Grand
FACT audit – Irene de Paepe

 
09/2016 – 02/2017
Příprava hodnocení podle nástroje FACT fidelity scale
Vybraní evaluátoři ze zapojených organizací se zúčastní 5denní stáže v Nizozemí a naučí se pracovat s FACT fidelity scale.
FACT fidelity scale bude přeložena a modifikována na poměry ČR.
Manuál metodiky práce FACT bude převeden do češtiny. Garant spolu s evaluátory zpracují rešerši k zavádění modelu v severní Evropě (Norsko, Švédsko).
 
03/2017 – 06/2017
Evaluace týmů podle nástroje FACT fidelity scale
Dva nizozemští experti nejdříve navštíví formou stáží několik vybraných týmů ze zapojených organizací. Následně proběhnou externí evaluace podle FACT fidelity scale v 10 týmech (v každé organizaci jeden tým), kterou povedou nizozemští experti spolu s vyškolenými evaluátory pro ČR. Zbylých 16 týmů, u kterých poskytovatelé projevili předběžný zájem o hodnocení, budou hodnotit čeští evaluátoři za dohledu odborného garanta projektu již samostatně.

Manuál metodiky práce FACT
Předkládaný manuál poskytuje ucelený pohled na FACT model, jeho vizi, strukturu a každodenní využití při poskytování péče. Tvůrci metodik a experti, kteří budou chtít FACT model využívat, v něm najdou všechny potřebné informace. Manuál vydal jeho autor J. R. (Remmers) van Veldhuizen v Holandsku a poprvé byl veřejnosti představen v roce 2013 na Konferenci EAOF (European Assertive Outreach Federation) ve španělském Aviles. Autorkou českého překladu je Martina Vavřinková, odbornou korekturu provedl Jan Stuchlík (2017). Copyright J.R. van Veldhuizen.
Manuál je volně ke stažení. Anglická verze a její jazykové mutace jsou rovněž na webových stránkách www.factfacts.nlwww.F-ACT.nl a www.CCAF.nl.
 
05/2017 – 02/2018
Tvorba plánu, konzultace, minikonference
Z evaluace každého týmu připraví vyškolení evaluátoři zprávu a následně spolu s hodnoceným týmem také plán, jak se přiblížit modelu FACT v konkrétních podmínkách s aktuálně dostupnými zdroji na dobu cca 10 měsíců. Během tohoto období je počítáno s cca 10 hodinami externí podpory pro každý zapojený tým. Kromě konzultací bude uskutečněno pět šestihodinových minikonferencí pro zástupce všech týmů zapojených do projektu.

V období 10/2017 - 03/2018 proběhly minikonference na následující témata:
- Specializace v týmu (personální obsazení a profese v českých FACT týmech)
- Fact board
- Práce s krizí
Program minikonference
Sandra Bakker a Frank Kunst: Intensive Home Treatement
Jan Stuchlík: Krizové a individuální plány - výstupy z auditů
Jaroslav Hodboď: Krizové plánování - zkušenosti z týmu
- Spolupráce s rodinou a práce s lidmi s duální diagnózou
Program minikonference
Pauline Noordermeer a Mirella Carfora: Prezentace holandských expertů
Jan Stuchlík: Spolupráce s rodinou a práce s lidmi s duální diagnózou - výstupy z auditů
Jan Stuchlík: Práce s rodinami duševně nemocných - zkušenosti s využitím RACT (resource groups)
- Hranice služby, asertivita a orientace na zotavení
Program minikonference
Anja Reilman a Shuna Vanner: Prezentace holandských expertů
Jan Stuchlík: Asertivita a orientace na zotavení - výstupy z auditů
Dušan Lacko: Asertivita - zkušenosti z týmu


02/2018 – 06/2018
Opětovná evaluace týmů podle nástroje FACT fidelity scale a vytvoření souhrnné zprávy
Opětovná evaluace slouží k zjištění pokroku jednotlivých týmů a tvorbě dalšího plánu do budoucna, co se dá ještě v týmu změnit, na čem by mohl ještě dále pracovat. Evaluaci provedou vyškolení čeští evaluátoři (vždy 2 v jednom týmu).
Závěrečná zpráva bude mít dvě části. Kvantitativní část porovná jednotlivé týmy a jejich posuny v čase. Kvalitativní část popíše důležité posuny v praxi týmů. Může jít o zdánlivé detaily, jak vést porady, jak přesně využívat FACT board a měnit způsob případové práce (z individuálního CM na sdílení klientů celým týmem), které se podařilo implementovat do praxe týmů.
 
07/2018 – 08/2018
Závěrečné setkání týmů
Po zpracování souhrnné zprávy z evaluace bude uskutečněno jednodenní závěrečné setkání všech týmů zapojených do projektu a holandských expertů. Bude představena souhrnná zpráva a vytvořen plán dalšího postupu – jak pracovat na kvalitě týmové komunitní práce, v čem může být nizozemská praxe inspirativní.
Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne. Václav Havel