Podpora FACT modelu

Plný název projektu:

Podpora FACT modelu v České republice
č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001126
Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost.


1. 9. 2016 – 31. 8. 2018

Cílem projektu "Podpora FACT modelu v České republice" je za pomoci know-how z Nizozemí
identifikovat rozvojový potenciál v organizačním modelu 26 týmů 10 mimopražských poskytovatelů
služeb pro osoby s duševním onemocněním a přispět k jejich zkvalitnění a přiblížení se organizačnímu
modelu komunitní péče pro vážně duševně nemocné - FACT (Flexible Assertive Community
Treatment), vyvíjenému a zaváděnému především v Nizozemí.

Garant projektu: MUDr. Jan Stuchlík

O účast v projektu projevilo zájem 10 organizací ve 26 týmech. Jsou to:  Fokus Mladá Boleslav, Fokus ČB, Fokus Liberec, Fokus Písek, Fokus Vysočina, Fokus Tábor, Mana Olomouc, PDZ Pardubice, Ledovec a Práh Brno.
 
Harmonogram a aktivity projektu:

10/2016
Úvodní setkání pro zástupce organizací, které mají zájem o podporu FACT modelu. Seznámení s FACT a FACT fidelity scale. Harmonogram celého projektu, role 12 evaluátorů FACT a způsob jejich výběru. Přítomni budou holandští experti.

Program úvodního setkání

Prezentace z úvodního setkání
Informace o projektu, harmonogram, aktivity - Petra Binderová
Vývoj FACT modelu v ČR - Jan Stuchlík
FACT model – integrovaná péče – Jeanette de Grand
FACT audit – Irene de Paepe

Fotogalerie
 
09/2016 – 02/2017
Příprava hodnocení podle nástroje FACT fidelity scale
Vybraní evaluátoři ze zapojených organizací se zúčastní 5denní stáže v Nizozemí a naučí se pracovat s FACT fidelity scale.
FACT fidelity scale bude přeložena a modifikována na poměry ČR.
Manuál metodiky práce FACT bude převeden do češtiny.  Garant spolu s evaluátory zpracují rešerši k zavádění modelu v severní Evropě (Norsko, Švédsko).
 
03/2017 – 06/2017
Evaluace týmů podle nástroje FACT fidelity scale
Dva nizozemští experti nejdříve navštíví formou stáží několik vybraných týmů ze zapojených organizací. Následně proběhnou externí evaluace podle FACT fidelity scale v 10 týmech (v každé organizaci jeden tým), kterou povedou nizozemští experti spolu s vyškolenými evaluátory pro ČR. Zbylých 16 týmů, u kterých poskytovatelé projevili předběžný zájem o hodnocení, budou hodnotit čeští evaluátoři za dohledu odborného garanta projektu již samostatně.
 
05/2017 – 02/2018
Tvorba plánu, konzultace, minikonference
Z evaluace každého týmu připraví vyškolení evaluátoři zprávu a následně spolu s hodnoceným týmem také plán, jak se přiblížit modelu FACT v konkrétních podmínkách s aktuálně dostupnými zdroji na dobu cca 10 měsíců. Během tohoto období je počítáno s cca 10 hodinami externí podpory pro každý zapojený tým.
Kromě konzultací bude uskutečněno pět šestihodinových minikonferencí pro zástupce všech týmů zapojených do projektu. Jako klíčová byla vytipována tato témata:
1. IPS jako součást FACT
2. Peer konzultant – jak udržet obsah role
3. FACT board – praxe zaznamenávání na „tabuli“, způsob změny poskytování podpory z individuálního CM na sdílení klientů celým týmem
4. Spolupráce s lékaři/resp. multidisciplinarita týmu – jak efektivně sdílet informace, jak maximálně zapojovat lékaře, psychology, sestry do spolupráce
5. Podíl práce v terénu, jaká praxe se osvědčuje, jak motivovat pracovníky k efektivní práci mimo prostory organizace. Jak statisticky sledovat.
 
 
02/2018 – 06/2018
Opětovná evaluace týmů podle nástroje FACT fidelity scale a vytvoření souhrnné zprávy
 z hodnocení

Opětovná evaluace slouží k zjištění pokroku jednotlivých týmů a tvorbě dalšího plánu do budoucna, co se dá ještě v týmu změnit, na čem by mohl ještě dále pracovat. Evaluaci provedou vyškolení čeští evaluátoři (vždy 2 v jednom týmu).
Závěrečná zpráva bude mít dvě části. Kvantitativní část porovná jednotlivé týmy a jejich posuny v čase. Kvalitativní část popíše důležité posuny v praxi týmů. Může jít o zdánlivé detaily, jak vést porady, jak přesně využívat FACT board a měnit způsob případové práce (z individuálního CM na sdílení klientů celým týmem), které se podařilo implementovat do praxe týmů.
 
07/2018 – 08/2018
Závěrečné setkání týmů
Po zpracování souhrnné zprávy z evaluace bude uskutečněno jednodenní závěrečné setkání všech týmů zapojených do projektu a holandských expertů. Bude představena souhrnná zpráva
 a vytvořen plán dalšího postupu – jak pracovat na kvalitě týmové komunitní práce, v čem může být nizozemská praxe inspirativní.

Výstupy projektu:

Manuál metodiky práce FACT
Předkládaný manuál poskytuje ucelený pohled na FACT model, jeho vizi, strukturu a každodenní využití při poskytování péče. Tvůrci metodik a experti, kteří budou chtít FACT model využívat, v něm najdou všechny potřebné informace. Manuál vydal jeho autor J. R. (Remmers) van Veldhuizen v Holandsku a poprvé byl veřejnosti představen v roce 2013 na Konferenci EAOF (European Assertive Outreach Federation) ve španělském Aviles. Autorkou českého překladu je Martina Vavřinková, odbornou korekturu provedl Jan Stuchlík (2017). Copyright J.R. van Veldhuizen. Manuál je volně ke stažení. Anglická verze a jeho jazykové mutace jsou e rovněž na webových stránkách www.factfacts.nl, www.F-ACT.nl a www.CCAF.nl.
Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne. Václav Havel