Zapojení peer konzultantů a destigmatizace

Plný název projektu:

Zapojením peer konzultantů proti stigmatizaci

1. 7. 2016 – 30. 6. 2018
Cílem projektu je proškolení lidí s vlastní zkušeností s duševní nemocí pro práci na pozici peer konzultanta a podpora a zavedení této pozice do 20 mimopražských týmů v oblasti péče o duševní zdraví. V rámci projektu vznikne ve spolupráci s jeho účastníky příručka Jak čelit stigmatizaci a diskriminaci, využitelná jako nástroj pro práci peer konzultantů s klienty a pro podporu jejich jedinečné role v týmu.
 
Do projektu se zapojilo 11 organizací z celé České republiky: Fokus Mladá Boleslav, Fokus Vysočina, Fokus Písek, Fokus Tábor, Fokus České Budějovice, Fokus Liberec, Mana Olomouc, Péče o duševní zdraví, Práh Brno, Ledovec a Psychosociální centrum Přerov. Celkem se jedná o 20 týmů, které přijmou peer konzultanta.
 
Zdroje informací:
- Manuál zapojení peer konzultantů do komunitní a lůžkové péče o duševní zdraví (2016)
Dále doporučujeme Zprávu o přínosu zapojení peer konzultantů (2015) a další materiály, které najdete ke stažení na našich stránkách v sekci publikace.

Harmonogram a aktivity projektu:

10/2016
Úvodní setkání pro zástupce organizací/týmů (2 zástupci - vedení organizace a vedení týmu), které mají zájem o zavedení pozice peer konzultanta.  

Úvodní setkání proběhlo 17. 10. 2016 v prostorách Kulturního centra Enhtnomír v Praze. Zúčastnilo se ho 40 zástupců organizací, členové odborného projektového týmu, spolupracovnice z Národního ústavu duševního zdraví a holandská peer konzultantka Annette Furnemont z GGZ Noord Holand Noord.

Program úvodního setkání.
Prezentace a dokumenty k příspěvkům na úvodním setkání:
- Informace o projektu (Barbora Holá)
- Role peer konzultanta (Zdeněk Heřt)
- Aktuální zkušenosti se zapojování peer konzultantů z Holandska (Annette Furnemont)
- Výzkum v rámci projektu (Pavel Říčan)
- Evaluace destigmatizačního dopadu projektu (Miroslava Janoušková, Národní ústav duševního zdraví)
- Jak vybrat peer konzultanta (Jan Stuchlík)
Zápis ze skupinového workshopu - odpovědi na otázky: V čem si myslíte, že je potřebná podpora při výběru a zapojování peer konzultanta? Jaké znalosti a dovednosti si myslíte, že jsou pro peer konzultanta důležité? Jaká myslíte, že jsou rizika v rámci celého procesu zapojování peer konzultanta?
Fotogalerie.

10/2016 – 01/2017
Výběr kandidátů na pozici peer konzultanta:
  • Metodická příprava týmů na zapojení peer konzultanta: jednodenní setkání (8 hodin) za účasti 2 zástupců z každého týmu/organizace v Praze.
Příprava týmů na výběr a zapojení peer konzultanta proběhla ve 4 skupinách v termínech 2. a 3. 11. a 7. a 19. 12. 2016 v Praze.
Prezentace k metodické přípravě.
  • Organizace výběrového řízení a výběr kandidáta na pozici peer konzultanta realizovaný přímo zapojenými organizacemi a týmy s odbornou podporou realizátora projektu.
Ve všech týmech proběhlo v období 12/2016 - 01/2017 výběrové řízení na peer konzultanta a bylo vybráno 20 kandidátů. 
 
02/2017 – 05/2017
Odborný výcvik kandidátů na pozici peer konzultanta:
  • Základní kurz pro peer konzultanty – pětidenní akreditovaný vzdělávací kurz.
Základní kurz pro peer konzultanty se uskutečnil ve 2 bězích v termínech 30.1.-1.2., 13.-14.2. a 20.-22.2., 6.-7.3. 2017 v Praze. Zúčastnilo se ho všech 20 kandidátů na peer konzultanta vybraných jednotlivými týmy.
  • Týdenní stáž v organizaci/týmu, kde je již role peer konzultanta úspěšně zavedena.
Každý z kandidátů na peer konzultanta absolvuje individuální týdenní stáž v organizaci se zkušeným peer konzultantem, aby se seznámil s prací na této pozici v praxi. Stáže probíhají v období 03 - 05/2017 v organizacích po celé ČR. Mockrát děkujeme všem týmům, které přijaly kandidáty na peer konzultanta na týdenní stáž, za péči, čas a ochotu sdílet své zkušenosti: Bona, Fokus České Budějovice, Fokus Mladá Boleslav - Kolín, Fokus Písek, Fokus Praha - Podskalí, Fokus Vysočina - Hlinsko, Green Doors, Ledovec, Péče o duševní zdraví - Chrudim, Práh jižní Morava.
 
06/2017 – 06/2018
Placená stáž (zaměstnání) vybraných a vyškolených kandidátů na pozici peer konzultanta v týmech a další podpora na této pozici:
  • Konzultace a metodická podpora: metodické porady pro týmy (3 porady v každém týmu v rozsahu 6 hodin), intervize vedoucích týmů (2 intervize v Praze), skupinová supervize pro peer konzultanty (1x za 2 měsíce v prvních 6 měsících, dále dle potřeby), konzultační podpora týmům dle aktuálních potřeb.
  • Refundace mzdy peer konzultanta po dobu 6 měsíců v rozsahu 0,5 úvazku (07 – 12/2017).
V každém týmu proběhne před zahájením placené stáže peer konzultanta metodická porada, která zmapuje aktuální situaci a připravenost týmu a podpoří týmy v budování nové pozice a zapojení peer konzultanta. Metodickou poradu povede lektorská dvojice včetně zkušeného senior peer konzultanta. Metodické porady probíhají již od 04/2017 v závislosti na termínu zahájení placené stáže peer konzultanta. V 8 týmech je plánováno zahájení placené stáže již v 04 či 05/2017, v ostatních týmech se noví peer konzultanti zapojí v 07/2017.
 
12/2017 – 06/2018
Další odborný rozvoj peer konzultantů: Podpora jak peer konzultantů zapojených do projektu, tak dalších pracovníků na této pozici formou pětidenního vzdělávacího kurzu Role peer konzultanta, zaměřeného na prohloubení základních znalostí a dovedností v této oblasti.

02/2017 – 06/2018
Evaluace zapojení peer konzultantů a tvorba praktické příručky pro podporu jejich role: kvantitativní a kvalitativní zhodnocení založené na reflexi týmů a peer konzultantů (řízené diskuze), dotazníkové šetření zaměřené na postoje pracovníků týmů vůči lidem s duševním onemocněním a na sebestigmatizaci peer konzultantů ve spolupráci s Národním ústavem pro duševní zdraví, tvorba příručky zaměřené na stigmatizaci a diskriminaci ve spolupráci s peer konzultanty zapojenými do projektu (3 setkání peer konzultantů v průběhu projektu k práci na příručce na 4 hodiny).

Ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví probíhá od 01/2017 dotazníkové šetření - kandidáti na peer konzultanty i pracovníci týmů vyplňují průběžně dotazník zaměřený na mapování postojů a sebestigmatizaci. Výzkum bude ukončen začátkem roku 2018 a výsledky budou následně publikovány.

8.3.2017 proběhlo v Praze první setkání k tvorbě příručky Jak čelit stigmatizaci a diskriminaci?, kterého se zúčastnili kandidáti na peer konzultanty z projektu, ale i zkušení senior peer konzultanti. Na programu bylo seznámení s koncepty stigmatizace, sebestigmatizace a diskriminace a nastavení sběru situací z praxe pro tvorbu příručky. Setkání vedli Zdeněk Heřt, Pavel Říčan a Tomáš Vaněk.


05 – 06/2018
Závěrečné setkání v Praze – výstupy a zhodnocení projektu, setkání všech účastníků.

Podpora při zapojování peer konzultantů do týmů a jejich výcviku bude poskytována odborníky v oblasti metodické podpory týmů a vzdělávání peer konzultantů i zkušenými peer konzultanty. Tým expertů a senior peer konzultantů: MUDr. Zuzana Foitová, Ing. Zdeněk Heřt, Mgr. Vladimíra Křížová, Bc. Michaela Růžičková, MUDr. Jan Stuchlík, Petr Šípek, Jiří Štefl, Mgr. Magdaléna Štochlová, Mgr. Agáta Zajíčková. Odborným garantem projektu je Mgr. Pavel Říčan.
 
Kontaktní osoba: Barbora Holá, email:hola@cmhcd.cz, GSM: 775 555 517

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost.

Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne. Václav Havel