Koncepční metodická práce

  • „Mapování stavu psychiatrické péče a jejího směřování v souladu se strategickými dokumenty České republiky (a zahraničí)“ (2012)

Řešitelem projektu je Česká psychiatrická společnost o.s.; Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví bylo přizváno k projektu jako spoluřešitel aktivit. Projekt je podpořen Ministerstvem zdravotnictví ČR. Obsahem projektu je zmapování a analýza současného stavu lůžkové, ambulantní a intermediární péče v ČR a vytvoření pěti variant transformace psychiatrických léčeben včetně jejich časového harmonogramu a ekonomické analýzy. Pro pět vybraných regionů bude vypracována doporučení pro optimální péči v regionu v návaznosti na Koncepci oboru psychiatrie, popsána průchodnost pacienta systémem zdravotní péče s doporučeními pro délku poskytování a strukturu služeb poskytovaných v jednotlivých segmentech.

Odborná zpráva (pdf 8,71 MB)

 

  • WHO - smlouva o spolupráci (BCA - Biennial Collaborative Agreement, 2004 - 2005)

Ministerstvo zdravotnictví ČR podepsalo v roce 2004 s Regionální Evropskou kanceláří WHO smlouvu o spolupráci na období 2004 – 2005 týkající se evropských priorit WHO. Jednou z nich je problematika duševního zdraví. Cílem projektu byla podpora zkvalitňování péče o pacienty s duševní poruchou s důrazem na přesun služeb z institucí do komunity. Náplní spolupráce byla revize Národní politiky duševního zdraví a na jejím základě definice potřeby legislativních, ekonomických a dalších změn v rámci realizace koncepce oboru psychiatrie. Ministerstvo zdravotnictví určilo jako hlavního koordinátora projektu Psychiatrickou kliniku VFN a 1. LF UK v Praze, a jako spoluřešitele Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví. Prostřednictvím projektu byla zmapována situace rozvoje zdravotní a psychiatrické péče v České republice na základě zpracovaných koncepčních dokumentů a jejich vyhodnocení domácími a zahraničními oponenty.
V roce 2005 proběhl odborný seminář na téma „Rozvoj psychiatrické péče v ČR“ za účasti ministryně zdravotnictví ČR a regionálního poradce pro program duševního zdraví WHO/EURO Dr. Matta Muijena, na kterém byly mj. závěry oponentů prezentovány.

 

  • CRPDZ se významně podílelo na vzniku Koncepce oboru psychiatrie, ve které je zmapován současný a optimální stav psychiatrické péče v České republice, se zaměřením na oblast služeb. S podporou CRPDZ byla na Ministerstvu zdravotnictví ČR v roce 2004 ustavena Komise pro implementaci koncepce oboru psychiatrie jako poradní sbor ministra zdravotnictví. Řada podkladových materiálů pro práci výše zmíněné komise je vytvářena týmem CRPDZ. Člen týmu CRPDZ je jedním ze stálých členů komise. Podkladové materiály v letech 2003 - 2004 byly vypracovány s podporou Nadace Open Society Fund.

Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne. Václav Havel