Pilotní projekty

 • Integrace peer konzultantů na oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice

  Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví se podílí na aktivitě projektu SOMA: Projekt péče o tělesné zdraví a nácvik schopností samostatného života č. projektu: NF-CZ11-OV-2-030-2015 v rámci programu "Iniciativy v oblasti veřejného zdraví" Norských fondů, jehož realizátorem je Psychiatrická nemocnice Bohnice. Hlavním cílem aktivity, o kterou byl projekt rozšířen, je zapojení peer konzultantů (osob s vlastní zkušeností s duševní nemocí) na čtyři vybraná oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice. Peer konzultanti i jejich přímí nadřízení byli proškoleni a absolvovali stáž v zařízení s dobře fungující pozicí peer konzultanta. V průběhu jejich zaměstnání je jim poskytována podpora ve formě supervizí a skupinových setkání. 

  Manuál Zapojení peer konzultantů do komunitní a lůžkové péče o duševní zdraví. Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, Praha 2016 (2,3 MB)

  Období realizace: září 2015 – duben 2016
  Kontaktní osoba: Pavla Šelepová, projektová manažerka, selepova@cmhcd.cz, +420 775 582 277

   
 • Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“ (2012- 2014)
  Základním cílem projektu je vytvoření základů efektivní sítě služeb pro osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje, podpora přesunu péče zejména ze zdravotnických ústavních zařízení do přirozeného prostředí těchto osob (tzv. komunitní péče) a posílení rozvoje potřebných sociálních služeb. Projekt realizoval Karlovarský kraj, dodavatelem aktivit bylo Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví. Více informací o projektu najdete na www.rpkk.cz. Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
 • Podpora rozvoje komunitní regionální péče v České republice (Biennial Collaborative Agreement 2010 – 2011)
  Obsahem projektu je analýza udržitelnosti dosud vzniklých regionálních projektů rozvoje komunitních služeb pro duševně nemocné. Vybranými regiony jsou Praha 11, Pardubice, Bílá Voda, Mladá Boleslav, místa z rozvojových projektů MATRA I a MATRA II. (financovaných nizozemským ministerstvem zahraničních věcí, 1995–2001), a region Vysočina. Během projektu budou mapovány předpoklady vzniku, překážky a pozitivní vlivy na rozvoj komunitní péče v regionech. Na základě ukončeného mapování budou definovány obecné strategie zavádění rozvoje komunitní regionální péče. Dalším cílem projektu je podpora realizace nového modelu služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji.

  Obsah

 • Individuální projekt Karlovarského kraje „Rozvoj péče o osoby s duševní onemocněním na území Karlovarského kraje“ (2010 - 2011)
  Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

  Myšlenka vzniku projektu vyšla z celkové potřeby zlepšení stavu péče o osoby s duševním onemocněním, potvrzené šetřeními v rámci předchozích projektů. Karlovarský kraj byl pro tento projekt vybrán jako oblast s nejméně rozvinutou sítí zdravotně-sociálních služeb pro duševně nemocné. Hlavním cílem projektu je snaha o přesun péče ze zdravotnických ústavních zařízení do přirozeného prostředí osob s duševním onemocněním (tzv. komunitní péče) a podpora nejen těchto osob, ale také jejich blízkých. Více naleznete v anotaci a na samostatných stránkách projektu http://www.rpkk.cz.

 • Pilotní model péče o duševně nemocné v Karlovarském kraji (2009)
  Cílem projektu je zmapování stavu služeb pro duševně nemocné v karlovarském regionu a získání informací o tom, jaké služby a v jakém množství jsou potřebné. Potřeby budou zjišťovány u odborníků, pacientů a relevantních institucí (kraj, obce, plátci). Na základě těchto údajů bude vytvořen nový model péče, který bude představen odborníkům i zástupcům samosprávy. Více viz obsah projektu.
  V rámci plnění tohoto projektu proběhl seminář na téma „Kvalita péče o duševně nemocné v ČR“, který se uskutečnil ve spolupráci s nemocnicí Ostrov.

  Obsah

  Dokumenty

 • Vzdělávání odborníků, státní správy a samosprávy v oblasti transformace institucionální péče o duševně nemocné (První optimální model transformace psychiatrické léčebny) (2006 - 2007)

  Projekt je financován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České Republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.
  Obsahem projektu je vzdělávání státní správy, samosprávy a odborné veřejnosti v oblasti politiky péče, komunitní péče a transformačního procesu oboru psychiatrie. Cílem je dosáhnout dohody o podobě procesu transformace a optimální péče o duševně nemocné v pražském regionu. Projekt je částečně zaměřen na vytvoření prvního optimálního modelu transformace psychiatrické léčebny, jehož principem je redukce velikosti psychiatrické léčebny a posílení nemocniční péče a sítě ambulantních služeb.

  Obsah

  Dokumenty

 • Matra I –Terénní modely propojené komunitní péče o duševně nemocné - projekt regionální komunitní péče (1995 -1997)
  Projekt se věnoval vzniku regionálních týmů komunitní péče v oblastech Mladá Boleslav, Pardubice a Praha 11. Týmy se věnovaly zejména zmapování potřeb na místní úrovni a rozšíření spektra činností již existujících zařízení a zavedení nových potřebných služeb. Součástí modelů bylo také navázání spolupráce s orgány místní správy.
  Projekt byl financován z programu MATRA nizozemského ministerstva zahraničních věcí.

 • Integrovaná komunitní a primární péče (1996)
  Projekt byl zaměřen na vytvoření modelu regionální komunitní péče. Nejprve byl zmapován stav zdravotních a sociálních služeb a potřeb obyvatel v regionech Mladá Boleslav, Ostrava, Praha 11 a Ústí nad Labem. Poté započala komunikace mezi poskytovateli zdravotní a sociální péče navzájem a s orgány místní státní správy. Do projektu se postupně zapojili jak poskytovatelé služeb, tak klienti a plátci péče. Výsledkem projektu bylo nastartování procesu plánování zdravotních a sociálních služeb v těchto regionech.
  Projekt byl podpořen programem PHARE.

 • Projekt spolupráce psychiatrických léčeben s mimonemocniční péčí (1998)
  Záměrem projektu bylo zahájení spolupráce psychiatrických léčeben Bílá Voda, Havlíčkův Brod, Jihlava a Opava s mimonemocničními službami s cílem celkově podpořit aktivní roli psychiatrických léčeben při vzniku a rozvoji komunitních služeb.
  Projekt byl financován z programu MATRA nizozemského ministerstva zahraničních věcí.
   

 • Matra II - Humanizace psychiatrických léčeben v České republice - projekt propojování lůžkové a mimolůžkové péče (1999 - 2001)
  Psychiatrické léčebny Bílá Voda u Javorníka, Brno-Černovice, Jihlava a Lnáře s odbornou pomocí CRPDZ zjistily potřeby svých pacientů a zmapovaly stav a možnosti stávajících služeb v regionu. Na základě těchto zjištění iniciovaly vznik nových zařízení a sítě vzájemně spolupracujících služeb následné péče o osoby propuštěné z léčebny.
  Projekt byl financován z programu MATRA nizozemského ministerstva zahraničních věcí.

Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne. Václav Havel