Právo a podpora uživatelských hnutí

 • The Children´s High Level Group (CHLG) (od roku 2007)
  V květnu roku 2007 navázalo Centrum spolupráci s britskou organizací The Children`s High Level Group (CHLG) a od září 2007 poskytuje odborné a organizační zázemí pobočce této organizace v České republice. Nadace CHLG byla založena v roce 2005 baronesou Emou Nicholson a spisovatelkou Joanne Rowlingovou. Cílem této charity je zlepšení životních podmínek dětí v oblasti zdraví, vzdělávání a celkové kvality života. Organizace se snaží o tuto změnu především jednáními se zodpovědnými institucemi. Hlavním obsahem činnosti CHLG v České republice je především posílit mimoústavní péči o ohrožené děti a dosáhnout legislativních změn.

 • Ústavní léčba, lidská práva a hodnocení péče (Institutional Treatment, Human Rights and Care Assessment – ITHACA) (2007 -2010)
  ITHACA je tříletý mezinárodní projekt, kterého se účastní zástupci 16 evropských zemí. Hlavníms cílem projektu je vytvoření nástroje pro zjišťování úspěšných a efektivních přístupů v oblasti lidských práv a zdravotní péče v lůžkových zařízeních. ITHACA chce přispět ke zlepšení podmínek v ochraně lidských práv, důstojnosti a celkového zdraví pacientů s duševním onemocněním ve zdravotních a sociálních lůžkových institucích.
  Projekt je podpořen Evropskou unií v rámci programů veřejného zdraví.

  Obsah

  Dokumenty

  Akce

 • Konference sociální psychiatrie
  Centrum se tradičně podílí na konání pravidelných Konferencí sociální psychiatrie, které pořádá Sekce sociální psychiatrie PS ČLS JEP. Centrum konference podporuje jak organizačně, tak je naplňuje i odborným obsahem. Více víz jednotlivé akce.

 • Podpora celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných SYMPATHEA, o.p.s. (2005 – 2007)
  Centrum poskytuje technické a odborné zázemí organizaci SYMPATHEA, o.p.s., která je za Českou republiku členem mezinárodní organizace příbuzných EUFAMI. Dále Centrum nabízí příbuzným duševně nemocných možnost podílet se na většině svých projektů a tím posiluje jejich zapojování do rozhodovacích procesů o podobě systému psychiatrické péče v ČR. Výrazně se podílí na destigmatizačních akcích v rámci projektu Změna.
  Organizace je podporována zejména z grantového fondu společnosti Bristol-Myers Squibb a dalších.

  Závěrečná zpráva projektu "Partnerství pro Kolínsko" (pdf 208 kB)

 • Vznik a podpora Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví (AKS) (1999 – 2007)
  V rámci pomoci při vzniku nových odborných organizací Centrum podpořilo v roce 1999 vznik Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví. V současné době poskytuje Asociaci organizační a technické zázemí. AKS je občanské sdružení, které sdružuje poskytovatele extramurálních sociálně-zdravotních služeb pro osoby s psychotickou duševní poruchou. Jejích cílem je aktivní prosazování práv a zájmů poskytovatelů služeb komunitní péče, rozvoj a zkvalitňování stávajících a nově vznikajících služeb.
  Vznik Asociace byl podpořen programem MATRA nizozemského ministerstva zahraničních věcí.

 • Vznik a podpora České asociace pro psychické zdraví (ČAPZ) (1996 - 1998)
  V roce 1996 vznikla za podpory CRPDZ Česká asociace pro psychické zdraví, občanské sdružení uživatelů psychiatrické péče a jejich blízkých, poskytovatelů péče a širší veřejnosti. Asociace pomáhá vytvářet v České republice prostředí příznivé pro ochranu duševního zdraví občanů. Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví poskytovalo po dobu dvou let této asociaci organizační zázemí a odborné konzultace.

 • Podpora a rozvoj VIDA center (2001-2003)
  Za pomoci CRPDZ a finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR a GGZ Netherlands vzniklo v České republice sedm VIDA center – informačních center pro problematiku duševního zdraví a nemoci. CRPDZ nastartovalo a rozvíjelo projekt VIDA center do konce roku 2003, od roku 2004 tuto roli převzala nově vzniklá organizace VIDA o.s. Hlavním cílem VIDA center je poskytovat informace o problematice duševního onemocnění na základě vlastních zkušeností uživatelů. Na vzniku a vedení VIDA center se podílejí sami uživatelé s pomocí profesionála.

 • Apel I, II - Audit práv a etiky léčby v psychiatrických léčebnách (2002 - 2003)
  V průběhu roku 2002 CRPDZ ve spolupráci s pracovní skupinou pro práva pacientů vytvořilo návrh metodiky pro hodnocení kvality psychiatrické lůžkové péče z hlediska lidských práv a z Ministerstva zdravotnictví ČR získalo prostředky na realizování tohoto projektu.
  V rámci projektu Apel I vznikl nástroj pro hodnocení kvality psychiatrické lůžkové péče z hlediska lidských práv. Metodika byla ověřena ve čtyřech psychiatrických léčebnách.
  V projektu Apel II byla metodika hodnocení upravena a doplněna, dotazníky byly zpracovány v elektronické verzi. CRPDZ dále plánovalo šetření novou metodikou ve všech psychiatrických léčebnách ČR, ale objem získaných finančních prostředků neumožnil jeho realizaci. Náhradním řešením byl zácvik uživatelů této metody v psychiatrických lůžkových zařízeních.

  Závěrečná zpráva projektu ve formátu PDF - 1. část (1,31 MB)
  Závěrečná zpráva projektu ve formátu PDF - 2. část (1,87 MB)

 • Veřejné zdraví – Lidská práva a péče o duševní zdraví v České republice (2003 - 2004)
  Cílem projektu byl návrh koncepce proměny systému péče o duševně nemocné se zaměřením na důsledné hájení a uplatňování všech lidských práv. Výsledkem projektu, který byl připraven v roce 2005, jsou dvě zprávy, které popisují možnosti změn péče o duševně nemocné a kroky k jejich realizaci. Tyto zprávy byly předloženy Komisi pro implementaci oboru psychiatrie při MZ ČR a dalším českým a zahraničním expertům ke zhodnocení. Obě zprávy a závěry jejich hodnocení jsou používány jako zdroj pro další projekty transformace psychiatrické péče v České republice.
  Projekt vznikl s podporou Nadace Open Society Fund Praha.

  Stáhnutí zprávy ve formátu PDF - 1.část (694 kB)

  Stáhnutí zprávy ve formátu PDF - 2.část (598 kB)

 • Obecné prosazování zájmů duševně nemocných a podpora uživatelské advokacie (Mainstreaming Mental Disability Policy) (2005 – 2006)
  Projekt se zaměřuje na vzdělávání uživatelů psychiatrických služeb v komunikaci s médii, státní správou a uživatelskými organizacemi. Jeho cílem je zvýšit schopnost pacientských organizací vystupovat veřejně, obhajovat svá práva vůči státní správě a komunikovat s médii.
  V roce 2005 se uskutečnily dvě čtyřdenní setkání v zahraničí (Brusel, Budapešť), jejich náplní byl trénink dovedností při jednání s představiteli státní správy a samosprávy, dovedností při jednání s médii, schopnosti popsat a uceleně prezentovat problémy na veřejnosti. Na základě získaných dovedností vedl uživatel dvoudenní seminář pro dalších 10 uživatelů, zastupujících různé svépomocné skupiny. Celonárodní seminář zaměřený na prezentaci problematiky duševně nemocných politikům se uskutečnil v budově Parlamentu ČR a navštívilo jej 60 zástupců státní správy a samosprávy, rodinných příslušníků, uživatelů, pracovníků v komunitních službách.
  Projekt se realizuje ve spolupráci Inclusion Europe a Global Initiative on Psychiatry.

  Partnerství pro lepší politiku - Příručka pro oblast mainstreamingu (pdf, 3,26 MB)

Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne. Václav Havel