Vzdělávací programy

 • Vzdělávání a trénink osob s duševním onemocněním na pozici peer konzultant

  Obsahem projektu byl výběr 10 zájemců o pozici peer konzultanta, jejich teoretická příprava (vzdělávací kurz pro peer konzultanty; stínování peer konzultanta na týdenní stáži v organizaci, ve které je peer konzultant úspěšně zaveden) a praktická příprava formou placené 7měsíční odborné stáže v organizacích poskytovatelů péče o duševně nemocné v Praze. Pro úspěšnou realizaci odborné stáže poskytl projekt v jejím průběhu metodickou podporu formou supervizí a společných setkání peer konzultantů i poskytovatelů, u kterých stáž probíhala. V závěru odborných stáží bylo provedeno kvalitativní a kvantitativní hodnocení, ze kterého vyplynul mimo jiné návrh dalšího odborného vzdělávání peer konzultantů.

  Cíle projektu:
  • Vyškolit 10 osob s duševním onemocněním tak, aby mohli vykonávat pozici peer konzultanta
  • 7 vyškoleným peer konzultantům zprostředkovat odbornou placenou stáž v organizacích poskytovatelů péče pro duševně nemocné
  • Zhodnotit odborné stáže a navrhnout další vzdělávání, které napomůže setrvání na trhu práce

  Období realizace: 1. 1. 2015 – 31. 10. 2015
  Kontaktní osoba: Barbora Holá (projektová manažerka), email: hola@cmhcd.cz, GSM: +420 775 555 517
  Odborní garanti projektu: MUDr. Zuzana Foitová a MUDr. Jan Stuchlík.
  Dále se s námi do projektu zapojili jako lektoři a vedoucí metodických porad či supervizí: Bc. Michal Kašpar, Mgr. Vladimíra Křížová, Petr Šípek, Jiří Štefl a Mgr. Magdaléna Štochlová. Zprávu o přínosu zapojení peer konzultantů zpracovali Mgr. Jan Paleček a Mgr. Pavel Říčan a podíleli se na ní odborní garanti projektu.
   
  Co proběhlo v projektu:
  • 10 vybraných zájemců o práci na pozici peer konzultanta prošlo 5denním vzdělávacím kurzem a absolvovalo týdenní stáž v mimopražské organizaci, kde je již peer konzultant zapojen.
  • Mockrát děkujeme všem organizacím a jejich pracovníkům za umožnění a skvělou organizaci stáží pro kandidáty na peer konzultanta: Fokusu České Budějovice, Fokusu Madá Boleslav v Nymburce a Kolíně, Ledovci v Plzni, Péči o duševní zdraví v Chrudimi, Sdružení Práh v Brně, Zahradě 2000 v Jeseníku.
  • Ve 4 pražských organizacích (Fokus Praha, Baobab, Green Doors a Bona), které se s námi do projektu zapojily, začalo od dubna pracovat 7 peer konzultantů.
  • V červnu proběhlo setkání zástupců týmů z organizací, kde působí peer konzultanti na placené stáži, zaměřené na výměnu zkušeností a vzájemnou podporu. V červenci se pak za tímto účelem uskutečnila první skupinová supervize peer konzultantů, kteří v organizacích zapojených do projektu působí. 
  • Na konci října byl projekt ukončen. Proběhly ještě 2 skupinové supervize pro peer konzultanty a zejména rozsáhlé hodnocení projektu a přínosu zapojení peer konzultantů do služeb - rozhovory s klienty služeb zaměřené na přínos spolupráce s peer konzultantem, řízené diskuze pro peer konzultanty zapojené do projektu a zástupce organizací, kde pracovali, a také kvantitativní hodnocení projektu. Výstupy hodnocení najdete ve Zprávě o přínosu zapojení peer konzultantů.
  • Všichni peer konzultanti zůstali pracovat v organizacích po celou dobu trvání projektu - v jednom týmu došlo k výměně pracovníka na této pozici. Po skončení projektu zatím zůstalo na stejné pozici dále pracovat 6 ze 7 peer konzultantů.
  Děkujeme všem pražským organizacím, peer konzultantům i všem našim spolupracovníkům, za jejich zásadní podíl na úspěšné realizaci projektu.

   

 • Vzdělávání pracovníků státní správy a samosprávy v přístupu k lidem s duševním onemocněním

  Obsahem projektu bylo vytvoření, akreditace a pilotní ověření kurzu určeného sociálním pracovníkům státní správy a samosprávy. Cílem pak posílit jejich schopnosti a dovednosti pro jednání s lidmi s duševním onemocněním tak, aby mohli účinněji intervenovat v zájmu sociálního začleňování těchto lidí.
   Kurz byl zaměřen na specifika přístupu k lidem s duševním onemocněním s ohledem na projevy nemoci, jejich potřeby, principy péče o tyto osoby: koncept úzdravy, zpřístupnění služeb, multidisciplinarita a zvládání kritických situací. Ústředním tématem kurzu byla komunikace.
   Vzdělání bylo poskytnuto sociálním pracovníkům (pracovníci OSPOD, přidělování příspěvků na péči, opatrovníci, kurátoři) obvodů Statutárního města Ostrava a obcí Karlovarského kraje, kteří o kurz projevili zájem na základě zjišťování předběžného zájmu.
  Lektorský tým kurzu se vždy skládal z lektora-profesionála a lektora s vlastní zkušeností. Jedinečná zkušenost peer lektorů se promítla do přípravy obsahu kurzu a způsobu výuky a kurz tak byl více názorný a lépe uchopitelný pro praxi absolventů. Zapojení peer lektorů přispělo ke změně vnímání možností uplatnění lidí s duševním onemocněním na trhu práce a destigmatizaci. Lektorský tým prošel šestihodinovým školením týkajícím se specifik pracovních pozic sociálních pracovníků státní správy a samosprávy ve vztahu k osobám s duševním onemocněním.
  Ke kurzu vznikl výukový materiál, který absolventi dále používají ve své praxi jako základní metodické vodítko pro práci s lidmi s duševním onemocněním a který využívají také jejich kolegové.

  Období realizace: 1. 10. 2014 – 31. 10. 2015
  Kontaktní osoba: Petra Kubinová, projektová manažerka, kubinova@cmhcd.cz, +420 774 393 704

 • Vzdělávání pro zapojení peer konzultantů do sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním

  Praxe zapojování peer pracovníků (osob s vlastní zkušeností s duševním onemocněním) přímo do profesionálních týmů v rámci systému péče o duševní zdraví má v řadě vyspělých zemí dlouhodobou tradici a i v České republice již začali první peer pracovníci v týmech poskytovatelů sociálních služeb pracovat.
  Samotná osobní zkušenost s nemocí ovšem jako výbava pro práci v sociálních službách nestačí. Úspěšné působení v roli peer pracovníka a jeho přínos pro ostatní členy týmu a pro klienty služeb je podmíněný kontinuální, odbornou a cílenou podporou v oblasti vzdělávání a také dostatečnou přípravou týmů, do kterých peer pracovník vstupuje.
  V rámci projektu byly vytvořeny, akreditovány a zrealizovány dva vzdělávací kurzy:
  • Role peer konzultanta pro pracovníky v sociálních službách pro osoby s vlastní zkušeností s duševním onemocněním.

  Do tvůrčího a lektorského týmu bylo zapojeno 5 odborníků na duševní zdraví, 1 peer konzultant a 1 peer lektor.
  Kurz (48 hodin) se v rámci projektu uskutečnil 1x a bylo proškoleno celkem 12 osob.
  • Peer konzultant v našem týmu pro pracovníky týmů, do kterých bude peer konzultant zařazen.

  Do tvůrčího a lektorského týmu byli zapojeni 2 odborníci na duševní zdraví a 2 peer konzultanti.
  Kurz (8 hodin) se v rámci projektu uskutečnil 3x, celkový počet proškolených osob byl 28.
   
  Období realizace: 1. 11. 2014 – 31. 10. 2015
  Kontaktní osoba: Petr Bittner (projektový manažer), email: bittner@cmhcd.cz, GSM: +420 777 701 779
  Lidé v projektu: Mgr. Pavel Říčan (odborný garant), MUDr. Zuzana Foitová (vedoucí týmu kurzu Role peer konzultanta), MUDr. Jan Stuchlík (vedoucí týmu kurzu Peer konzultant v našem týmu)
 • Komplexní vzdělávání rodinných příslušníků duševně nemocných (2014 - 2015)  Rodinní příslušníci člověka, který onemocní vážnou duševní poruchou, jsou ve velmi těžké životní situaci a k jejímu zvládnutí potřebují pomoc a podporu, jejíž důležitou součástí jsou informace (psychoedukace). Velice potřebná je také znalost služeb pro duševně nemocné, porozumění způsobům jejich práce, cílům a možnostem. Obsahem projektu bylo vzdělávání rodinných příslušníků duševně nemocných klientů organizace Fokus Mladá Boleslav prostřednictvím vzdělávacích psychoedukačních kurzů „Duševně nemocný v rodině“ a odborných stáží ve službách Fokusu Mladá Boleslav, u několika pražských poskytovatelů péče a ve službách zahraničních organizací (Holandsko, Finsko).

  Příjemcem projektu byl Fokus Mladá Boleslav (www.fokus-mb.cz), partnerem projektu bylo Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s. , které zajistilo zejména stážový program, závěrečný seminář a doprovodné materiály. Více o projektu na http://www.esfcr.cz/projekty/komplexni-vzdelavani-rodinnych-prislusniku-dusevne-nemocnych

  Období realizace: 1. 10. 2014 – 31. 10. 2015
  Kontaktní osoba: Pavla Šelepová (projektová manažerka), email: selepova@cmhcd.cz, GSM: +420 775 582 277
   

  Co proběhlo v projektu:

  Začátkem března 2015 proběhla dvoudenní stáž v několika pražských službách (Fokus Praha – Centrum Podskalí, Green Doors – Café na půl cesty, PN Bohnice – primariát komunitní péče, Bona – chráněné bydlení a dílna), které se zúčastnilo všech 13 účastníků stážového programu.

  V červnu se pak uskutečnila první zahraniční stáž v holandské organizaci GGZ Noord Holland Noord (Alkmaar) pro 8 účastníků zaměřená na přístupy v práci s rodinou.  Pro zahraniční stáže byl vytvořen manuál obsahující praktické informace o stáži a stážové organizaci, dále pak doplněn o teoretická témata zabývající se modelem fungování organizace a dovednostmi komunitních pracovníků a praktické texty o konceptu zotavení a problematice syndromu vyhoření. Na přelomu srpna a září se uskutečnila druhá stáž ve finské organizaci Joint Authority of Kainuu (Kajaani) pro zbývajících 5 rodinných příslušníků.  Stáž byla zaměřena na modely práce s duševně nemocnými a jejich sociálním okolím a představení služeb sdružených v této organizaci.


  Zkušenosti a zážitky z obou stáží účastníci shrnuli na závěrečném semináři dne 12. října 2015. Bylo vidět i slyšet, že si rodinní příslušníci stážový program opravdu užili. Na základě získaných zkušeností a poznatků koncipovali v odpoledním bloku semináře ve skupinách dopis premiérovi, vyjadřující jejich odhodlání prosadit změny. Na závěr všichni společně přemýšleli o možnostech další spolupráce a směru, kterým se ubírat.  
   

 • Zapojení uživatelů péče do vzdělávání v oblasti péče o duševního zdraví (2013 - 2014)

  Obsahem projektu je výběr, vyškolení a zaměstnání osob s duševním onemocněním na pozici lektorů s vlastní zkušeností. V rámci projektu bude vybráno 10 osob s duševním onemocněním, kteří budou na pozici lektora s vlastní zkušeností vyškoleni formou 60hodinového kurzu lektorských dovedností.
  Adepti na pozici lektora s vlastní zkušeností se budou v rámci své odborné přípravy podílet na tvorbě čtyř šestihodinových vzdělávacích modulů na témata: Zotavení; Destigmatizace; Zapojování uživatelů do hodnocení a plánování služeb, peer programy; Self management. Šest z úspěšných absolventů kurzu lektorských dovedností a odborné přípravy bude v rámci projektu zaměstnáno na pozici lektora s vlastní zkušeností, a to jak v rámci výběrových přednášek na vybraných pražských fakultách, tak v rámci vzdělávacích programů žadatele.

  Obsah

  Závěrečná informace

 • Rozvoj a zkvalitnění poskytovaných služeb NNO Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví (2013 - 2014)

     
  Cílem projektu, podpořeného z Operačního programu Praha – Adaptabilita, je podpora rozvoje a stabilizace NNO Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví a zkvalitnění poskytovaných služeb především Vzdělávacího institutu organizace. Bude vytvořen strategický a fundraisingový plán pro organizaci. Pracovníci managementu a další odborní pracovníci organizace se budou vzdělávat v kurzech, na zahraničních konferencích, stáži a v odborné angličtině.

  Obsah

 • Definice kompetencí jednotlivých profesí pro zařízení komunitní péče a vytvoření vzdělávacího programu (Biennial Collaborative Agreement 2012 - 2013)

  V rámci dvouletého projektu Světové zdravotnické organizace, který realizuje Psychiatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví, dochází ke dvěma hlavním aktivitám. Psychiatrická společnost ČLS JEP podpoří vytvoření Národního plánu pro duševní zdraví a s tím spojené aktivity. Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví má za úkol definovat obecné kompetence jednotlivých profesí pro zařízení komunitní péče, vytvořit vzdělávací program pro psychiatrické sestry směřující z ústavní do komunitní péče a připravit nabídku vzdělávacích kurzů pro další pracovníky v komunitních službách.

  Obsah

 • Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním (2011-2012)

     Projekt má za cíl usnadnit přístup ke specializačnímu vzdělávání poskytovatelům sociálních služeb pro DN, o které je mezi poskytovateli velký zájem, rozvíjet kvalitu sociálních služeb, podpořit moderní péči v ČR a zavést metody hodnocení efektivity služeb do praxe.

  Obsah

 • Vzdělávání v integrovaném přístupu k osobám s duální diagnózou (2011 – 2012)

   
  Projekt podpořený Operačním programem Praha Adaptabilita reaguje na vzrůstající počet osob, které trpí souběžně duševním onemocněním a poruchami spojenými s užíváním návykových látek (tzv. duální diagnózou). Na pacienty s duální diagnózou nejsou služby dostatečně vybaveny a pracovníci s nimi neumějí pracovat. Pokud se tyto osoby k nějaké péči dostanou, nastává často situace „otáčecích dveří“ – odkazování pacientů z jedné služby do druhé. Vhodné služby nebo systém služeb pro pacienty s duální diagnózou neexistují a chybí i ucelený vzdělávací systém i vzdělavatel.

  Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví na tento problém reaguje a vzdělá během projektu 12 odborníků v oblasti péče o duševní zdraví. V druhé polovině projektu bude vytvořen na základě nově získaných znalostí vzdělávací program pro poskytovatele služeb s duální diagnózou, který bude ověřen na pracovnících Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví a pracovnících partnerů projektu.

  Obsah

  cd.part1.rar

  cd.part2.rar

   

 • Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví (2009 – 2011)

     Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

  Obsahem projektu je vzdělávání pracovníků neziskových organizací zabývajících se péčí o duševně nemocné. Vzdělávání proběhne prostřednictvím stážových programů v zahraničních organizacích (Finsko, Holandsko), které nabídnou srovnání s českým systémem péče a příklady dobré praxe. Vzděláno bude 40 lidí, převážně pracovníků ve stávajících komunitních zařízeních (chráněné bydlení a práce, krizová centra).

  Obsah

 • Edukační příručky pro pomoc dětem duševně nemocných rodičů (2009)
  Během projektu vznikají české verze dvou zahraničních příruček určených nemocným rodičům (zejména s duševní poruchou) a jejich dětem – „Co trápí naše rodiče“ a „Jak pomohu svému dítěti?“ - které vznikly během finského programu „Efektivní rodina“ zaměřeného na vytváření metod, které podporují rodiny a děti, a zabraňují vzniku potíží u dětí, jejichž rodič je vážně nemocen. Příručky jsou k použití jak přímo rodinám, ve kterých je někdo z rodičů nemocen, tak široké škále profesionálů ve zdravotních a sociálních službách.
  Projekt je podpořen grantem Ministerstva zdravotnictví ČR.

 • Péče o pacienty v těžkou psychickou poruchou v ordinaci praktického lékaře (2008)
  Na podzim roku 2008 probíhaly přednášky a balintovské skupiny na téma „Krizové a obtížné situace v ordinaci praktického lékaře“. Obsahem výukového cyklu bylo zprostředkování speciálních vědomostí a dovedností, které praktickým lékařům umožní přijímat a léčit psychiatrické a náročné pacienty, a pracovat s jejich rodinami. Kurz byl akreditován a byl realizován ve spolupráci s balintovskou sekcí České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP. Druhou aktivitou projektu bylo vytvoření příručky s názvem „Krizové a obtížné situace v ordinaci praktického lékaře“, která navazuje na brožuru vzniklou v rámci projektu „Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné“.
  Projekt byl financován Ministerstvem zdravotnictví ČR.

 • Vzdělávání odborníků v oblasti komunitní péče a rozvoj týmu Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví (2007-2008)

  Projekt je financován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.
  Obsahem projektu je vzdělávání týmu organizace, která podporuje proces transformace psychiatrie směrem ke komunitní péči. Vzdělávání bude probíhat ve třech oblastech: pedagogické, odborné a oblasti managerských dovedností. Vzdělávání bude realizováno formou vzdělávacích seminářů a workshopů, zahraniční stáže, účasti na zahraniční konferenci, studiem odborných zahraničních on-line časopisů.

  Obsah

  Dokumenty

  Akce

   

 • Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a psychiatrů v problematice komunitní (intermediární) péče o duševně nemocné (2006 - 2008)

  Projekt je financován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy. Realizátorem projektu je Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví a partnerem je AMEPRA s.r.o. Obsahem projektu je vytvoření vzdělávacího modulu pro ambulantní psychiatry a praktické lékaře v problematice komunitní péče o duševně nemocné v České republice.

  Obsah

  Dokumenty

  Akce

   

 • Celoživotní vzdělávání sester v oblasti rehabilitace a terénní práce v psychiatrii (2005 - 2007)

  Projekt je financován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.
  Cílem projektu je vytvoření a praktické ověření výukového programu pro psychiatrické sestry v oblasti rehabilitace, terénní práce, case managementu a krizové intervence. Výstupem budou výukové materiály vzdělávacího modulu a vyškolení lektoři, kteří budou vzdělávací program realizovat v praxi. V roce 2005 proběhlo v rámci toho projektu mapování vzdělávacích potřeb psychiatrických sester a vznikla pracovní skupina, která se zabývá tvorbou výukového modulu.

  Obsah

  Dokumenty

  Akce

   

 • Psycho RES.C.U.E. – Psychiatrická residenční péče - aktualizace a obohacení dovedností a kompetencí komunitního pracovníka LEONARDO DA VINCI PROGRAMME (2005 – 2007)
  Náplní toho projektu je tvorba struktury vzdělávacího modulu pro komunitní pracovníky (se zaměřením na podporu bydlení). Kromě Centra na tomto projektu spolupracuje dalších pět organizací, a to z Itálie, Nizozemska, Skotska, Řecka a Lotyšska. V roce 2005 proběhlo ve všech šesti zemích mapování vývoje a současné situace v oblasti péče o duševní zdraví. V roce 2005 proběhlo ve všech šesti zemích mapování vývoje a současné situace v oblasti péče o duševní zdraví. Informace o projektu také na www.psychorescue.org.

 • CRPDZ ve spolupráci s GGZ Netherlands a organizací STORM (Nizozemí) uspořádalo vzdělávací programy zaměřené na vzdělávání pracovníků systému podpory v bydlení v psychosociální rehabilitaci (1997 – 2002).

 • Program East to East (1997 – 2006)
  V rámci programu East to East a s podporou Global Initiative on Psychiatry (Nizozemí) Centrum spolupracuje na vzdělávání odborníků ze zemí střední a východní Evropy. Projekt umožňuje návštěvu České republiky a představení systému péče o duševní zdraví v ČR těm skupinám, které chtějí měnit způsob péče o duševně nemocné ve své zemi směrem k humánní péči orientované na poskytování služeb převážně v komunitě. V rámci spolupráce v projektu East to East se podařilo realizovat další projekty zaměřené na funkci komunitních zařízení v péči o duševně nemocné v Litvě (2002 - 2003) a reformu péče o duševně nemocné ve Sverdlovsku (2001 - 2003). V roce 2005 se vzdělávacího programu zúčastnili odborníci z Tadžikistánu, Kyrgizstánu a Rumunska.
   

 • Zdravotnická prevence kriminality (2001 – 2004)
  Studie se zabývala problematikou zdravotní prevence kriminality a definováním preventivních postupů a aktivit rezortu zdravotnictví. Hlavními dvěma podoblastmi projektu byla ochrana dětí a seniorů před násilím. V závěru tříletého období byly vypracovány vzdělávací moduly postgraduálního vzdělávání objasňující problematiku týrání a zneužívání dětí.
  Projekt byl podpořen grantem Ministerstva zdravotnictví ČR.

 • Matra III – Rozvoj péče o duševně nemocné orientované na klienta pomocí souhrnného programu vzdělávání (2003 – 2005)
  Projekt, který Centrum realizoval ve spolupráci s RINO Institute a NSPOH (Holandská škola veřejného zdraví), podporuje humanizaci a deinstitucionalizaci péče o duševní zdraví v ČR prostřednictvím rozvoje vzdělávacího systému. Vzdělávací moduly byly zaměřeny na case management, psychiatrickou rehabilitaci, práci s rodinou, krizovou intervenci, komunitní psychiatrii, komunitní péči o duševně nemocné, management péče, vztahy a komunikaci s klientem. Moduly vytvářelo 50 odborníků a testovalo 35 učitelů. Projekt byl financován z programu MATRA nizozemského ministerstva zahraničních věcí.Komunitní psychiatrie v praxi

  „MATRA III- projekt na podporu vzdělávání“

  „MATRA III- projekt na podporu vzdělávání“ (publikován pod názvem Komunitní psychiatrie v praxi) je projektem, který vznikl v rámci česko- holandské spolupráce. Za českou stranu byla práce koordinována Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví, Praha (CRPDZ), za Holandsko to byly Rino Institut, GGZ Netherland a Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH).

  Cíle projektu jsou poměrně široké: od vytváření výukových materiálů po jejich implementaci, ovlivnění vzdělávání (jak pregraduálního, tak postgraduálního) profesionálů v oblasti péče o duševní zdraví. Dlouhodobým cílem je změna situace a praxe v péči o duševně nemocné, přechod od centralizované nemocniční péče k péči komunitní.

  Projekt vznikl na základě zkušeností a potřeb ve vzdělávání pracovníků, pracující v oblasti péče o duševní zdraví. V první fázi projektu jsme se v rámci přípravného šetření ptali 30 profesionálů, představitelů dobré praxe, jaká je jejich definice dobré komunitní péče, co potřebují umět pro to, aby tuto péči mohli poskytovat, a co z toho se naučili ve školách. Na základě tohoto šetření jsme sestavili 8 okruhů, které se ukázaly jako nejvíce potřebné a zároveň téměř či úplně chyběly v dosavadním systému zejména pregraduálního vzdělávání. Oslovili jsme 45 odborníků, zástupců jednotlivých profesí z celé ČR (psychiatři11, psychologové 6, sociální pracovníci 10, zdravotní sestry 5, rehabilitační sestra 1, sociologové 5, ergoterapeuti3, ostatní 3), kteří zpracovali těchto 8 okruhů do modulové výuky.

  Výukové materiály - moduly – obsahují tato témata:

  • komunitní péče o duševně nemocné
  • krizová intervence
  • komunitní psychiatrie
  • psychiatrická rehabilitace
  • case management
  • vztahy a komunikace s klientem
  • práce s rodinou
  • management péče a personalistika ( zaměřeno na neziskové organizace).

  Na celé práci byl velmi cenný proces vytváření a testování výukových modulů, diskuse, týmová práce zástupců jednotlivých profesí, které byly v každém skupině zastoupeny (tento proces odrážel i jeden z principů komunitní péče: týmovou spolupráci).

  Cílovou skupinou klientů se stali především dlouhodobě duševně nemocní , kteří mají nejvíce zdravotně-sociálních potřeb a pro něž je komunitní péče nezbytným předpokladem na cestě k úzdravě (úzdravou rozumíme "readaptaci": přijetí sebe, významu a smyslu života, který přesahuje limity dané onemocněním, zvládání (coping) a adaptaci sebe sama na onemocnění, Hatfield, Lefley,1993).

  Principy, na kterých je postavena komunitní péče, by měly být i principy vzdělávání profesionálů. Proces vzdělávání by měl být procesem dialogu mezi vzdělávajícím a vzdělávaným. Mělo by se jednat o cestu společného objevování, podpory profesního i osobního růstu. Vzdělávající by měl být asistentem, podporujícím průvodcem vzdělávaného.

  Uspořádáním výukových modelů chceme k uvedení těchto principů do praxe výuky napomáhat.

  Moduly dodržují jednotnou "osnovu":

  • MATRA III, autoři
  • „teoretický základ“ (na základě aktuálních znalostí v dané oblasti)
  • cíle: co by měli studenti znát o tématu (např. psychiatrická rehabilitace)
  • podrobnější cíle pro danou profesi
  • výukové cíle
  • testování získaných dovedností
  • program, časový rozvrh jako příklad
  • přehled metod
  • přehled literatury, literatura

  Moduly byly testovány v rámci pregraduální a postgraduální výuky, kdy proběhlo další jejich zpracování,upřesnění a rozšíření. Do fáze testování se zapojili i uživatelé, zapojení do aktivit občanského sdružení VIDA, kteří připravili přednášky k jednotlivým modulům o své zkušenosti s onemocněním a se systémem péče. V rámci skupiny„Dobrá praxe“ vznikl materiál pro komunitní organizace poskytující krátkodobé a dlouhodobé stáže. Testování proběhlo na 6 vyšších odborných školách, 8 vysokých školách a 2 institutech postgraduální výuky.

  Podle modulů se vyučuje, byly zařazeny do pregraduální i postgraduální výuky, vznikl autorský program na podporu rozvoje výuky, chystáme další seminář o výuce. Moduly jsou v elektronické podobě (podrobný popis projektu lze nalézt na webových stránkách CRPDZ: www.cmhcd.cz ) a lze je objednat na adrese: Centrum pro rozvoj péče o dušení zdraví, Řehořova 10, Praha 3,130 00, cmhcd@cmhcd.cz

  PhDr.Václava Probstová,CSc.

  Předneseno Ing.Petrou Kačírkovou na Národní konferenci k otázkám podpory duševního zdraví, Praha, 22.11.2005

  Citovaná literatura:
  Hatfield,A.B., Lefley,H.P(1993): Surviving Mental Illness. Stress, Coping and Adaptation. The Guilford Press, New York, London (knihovna CPRDZ)

  Na testování a dopracování modulů se podíleli:
  Sylva Bartlová, Alexandra Beránková, Bohumila Baštecká, Markéta Dubnová, Marek Fiala, Alena Fialová, Zuzana Foitová, Jana Chlumecká, Petra Janíková, Eva Marková, Alena Matoušková, Václav Matuška, Alena Melanová, Jan Mužík, Gabriela Nováková, Miroslava Kyasová, Jan Lorenc, Jan Paleček, Ondřej Pěč, Alena Pilousová ,Jana Podhajská, Eva Poláchová,Jana Pomajzlová, Gabriela Pražáková, Václava Probstová, Jarmila Rollová, Ivan Růžička, Pavel Říčan, Veronika Stříbrná, Jan Stuchlík, Vladimír Šik, Karel Šilhán, Václav Šnorek, Martina Venglářová, Marcela Vodičková, Jana Vytisková, Daniela Wogurková, Markéta Zimová, Štěpán Žáček


  Jak již bylo uvedeno , v rámci projektu Matra III. vznikl také tutorský program na podporu výuky. Na níže uvedené odborníky se můžete obrátit se žádostí o konzultaci v oblasti výuky Matra III. modulů. Lze konzultovat obsah modulů i jejich pedagogickou (výukovou) stránku.

  Seznam tutorů „Komunitní psychiatrie v praxi“ - projekt MATRA III
  Rehabilitace Kontakt Místo

  Ondřej Pěč

  eset.pec@volny.cz

  Praha

  Václav Šnorek

  vaclav.snorek@iol.cz

  České Budějovice

  Lenka Vachková

  vachkova@plbrno.cz

  Brno

  Jan Mužík

  jmuzik@centrum.cz

  Praha, Ústí nad Labem

  Alena Fialová

  tt@fokus-mb.cz

  Mladá Boleslav

  Jarmila Rollová

  rollova@eapraha.cz

  Praha

  Jan Stuchlík

  stuchlik@fokus-mb.cz

  Mladá Boleslav

  Pavel Říčan

  pavel.rican@fokusvysocina.cz

  Pelhřimov

  Václava Probstová

  probstova@cmhcd.cz

  Praha

  Martina Venglářová

  mvenglarova@seznam.cz

  Praha

  Vladimír Šik

  sik@fse.ujep.cz

  Ústí nad Labem

  Alena Pilousová

  A.Pilousova@seznam.cz

  Teplice

  Jana Chlumecká-Jelínková

  chlumecka@iol.cz
  jana.chlumecka@quick.cz

  Praha

  Ivan Růžička

  ejvy@volny.cz

  Teplice

  Markéta Zimová

  marzim@seznam.cz

  Praha

  Marcela Vodičková

  vodickova.marcela@quick.cz

  Brno

  Alexandra Beránková

  ddz@ddz.cz

  Ostrava

  Jan Paleček

  janpalecek@centrum.cz

  Praha

  Miloš Havlík

  Milos.havlik@fokusvysocina.cz

  Havlíčkův Brod

  Zuzana Foitová

  foitova@fokus-praha.cz

  Praha

  Marek Fiala

  fialamarek@hotmail.com

  Mladá Boleslav

  Bohumila Baštecká

  Basteck.b@tiscali.cz

  Olomouc

  Dagmar Vodáčková

  vodacek@volny.cz

  Praha

  Jan Lorenc

  lorenc@dpc.cz

  Praha

  Štěpán Žáček

  zaceks@centrum.cz

  Olomouc

  Matěj Lejsal

  matej.lejsal@centrum.cz

  Praha

 • Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře (2005)
  Centrum realizovalo vzdělávací cyklus přednášek pro praktické lékaře. Úkolem seminářů bylo seznámit lékaře zejména s problematikou závažných duševních poruch, s jejich vznikem, průběhem a léčbou. Nové znalosti a dovednosti usnadní praktickým lékařům přijímat psychiatrické pacienty, podílet se na jejich léčbě a vést je ve své péči. Celkem šest přednášek navštěvovalo vždy více než 20 posluchačů. V rámci projektu bylo účastníkům předloženo dotazníkové hodnocení diagnostických a terapeutických postojů.
  Partnery projektu bylo Ministerstvo zdravotnictví ČR a Sdružení praktických lékařů ČR.

  Závěrečná zpráva projektu (pdf 142 kB)

 • Péče o pacienty s těžkou psychickou poruchou v ordinaci praktického lékaře (2006)
  V období trvání projektu byl realizován vzdělávací cyklus určený pro praktické lékaře v Praze. Cílem bylo zprostředkovat jim speciální vědomosti potřebné pro práci s duševně nemocnými, zejména pak je přijímat, vést ve své péči, účinně spolupracovat na jejich léčbě, komunikovat s rodinami. Zdůrazněna byla včasná diagnostika duševních poruch (zejména schizofrenních a depresivních stavů) a problematika komunitního modelu péče o duševně nemocné. Realizace tohoto projektu přispěla k prevenci duševních poruch a negativních jevů (sebevraždy, bezdomovectví, alkoholismus atd.), neboť praktický lékař bývá často první, který může rozpoznat první příznaky duševních poruch, případně opakovaného zhoršení stavu.
  Projekt byl podpořen Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

  Závěrečná zpráva projektu (pdf 270 kB)

Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne. Václav Havel