Komunitní centrum pro Zotavení

Období realizace: 1.2. 2017 – 31. 12. 2018 

Cílem projektu je vznik Komunitního centra pro Zotavení, které nabízí spektrum aktivit vedoucích k začleňování lidí s duševním onemocněním do běžného života společnosti a k posílení sociální soudržnosti. Zásadou centra je participace lidí se zkušeností s duševním onemocněním (tzv. peer lektorů) na aktivitách, které realizuje, a zapojení veřejnosti. Hlavním principem je koncept zotavení, motivující lidi s duševním onemocněním k aktivnímu zapojení do každodenního života, péči o sebe, naučit se mírnit a zvládat své obtíže a vedoucí k plnohodnotnému životu i s nemocí.

Garant projektu: Mgr. Pavel Říčan
Projektová manažerka: Petra Kubinová, +420 774 393 704, kubinova@cmhcd.cz
 
podzimním semestru 2018 Školy zotavení nabízíme všechny níže uvedené kurzy. Podrobné informace o kurzech a termínech najdete v přiloženém letáku.

Harmonogram a aktivity projektu:
 
1. Vzděláváním k zotavení
2/2017 – 12/2018

Aktivita rozvíjí kompetence lidí s duševním onemocněním k zapojení do běžného života společnosti v místě, které si vybrali k životu, formou vzdělávání a preventivního působení proti relapsu duševního onemocnění.
                       
                          Příprava kurzů
                          2/2017 – 9/2017
Vzniknou pracovní skupiny k přípravě obsahu jednotlivých kurzů a výukových materiálů, na které se budou z hlediska svých zkušeností podílet peer lektoři a odborní garanti kurzů, kteří budou odpovědní za odbornou kvalitu jednotlivých témat.
 
                        
                          Realizace kurzů
                         10/2017 – 9/2018
 Vzdělávací program bude obsahovat celkem devět kurzů zaměřených na podporu zotavení z duševní nemoci a jejich ústředním tématem je posilování sebedůvěry a důvěry ve vlastní dovednosti a schopnosti. Kurzy budou koncipovány interaktivně  - tzn. střídání teoretických bloků s cvičeními apod. Každý ze studentů obdrží studijní index, do kterého bude zapisovány své úspěchy z absolvovaných kurzů a z  každého úspěšně absolvovaného kurzu získá certifikát. Po skončení cyklu kurzů bude uspořádáno slavnostní zakončení, kde studenti získají diplom.
 
 
Základem vzdělávacího programu bude série prvních tří kurzů, které budou povinné pro všechny studenty:

 • Zotavení (Recovery)

Uvedení do problematiky konceptu zotavení, a to jak z hlediska teoretického (definice, zkušenosti se zaváděním konceptu v zahraničí, ČR a v Praze), tak z hlediska praktického (zkušenosti peer lektorů).

 • Sebeřízení (Self management)

Dobrý self management je předpokladem úspěšného zotavení. Kurz bude veden formou zvědomování si a rozvoje vlastních managementových mechanismů u studentů. Principem bude podpora sebedůvěry a vytrvalosti v práci na sobě.

 •  Příběh mého zotavení

Kurz proběhne formou focus group zaměřené na téma zotavení v příběhu studentů a sdílení zkušeností. Principem bude dodávání naděje a posilování dovedností pro sociální začlenění. 

 • Finanční gramotnost

Předpokladem úspěšného zotavení je dovednost rozpoznat a eliminovat rizika, která vedou k psychické nepohodě. Kurz bude zaměřen na práci s riziky, která vedou k existenčnímu ohrožení z hlediska financí.

 • Sebeprezentace

Kurz se bude věnovat otázkám otevřenosti vůči okolí. Nabízí se paleta možností a strategií toho, jak, kdy, komu a v jaké míře o sobě hovořit. Cílem kurzu je tyto procesy osvětlit a podpořit studenty, aby uměli svou sebeprezentaci ovlivňovat a nebyli přitom vystaveni stresu.

 • Sociální sítě

Duševní onemocnění často provází snížená míra socializace. Být v prospěšném kontaktu s lidmi je součástí zotavování z duševní nemoci. Cílem kurzu je podpořit účastníky v reálném vnímání prostředí sociálních sítí a základních pravidlech bezpečí v komunikaci na internetu.       

 • Stigma a self-stigma     

Předsudky a společenské stigma duševního onemocnění a sebestigmatizace lidí, kteří se z duševního onemocnění zotavují, má významný vliv na sociální soužití, které s sebou mnohdy přináší diskriminační chování. Cílem kurzu je podpořit studenty v rozpoznání problematiky stigmatizace a v proaktivním přístupu v jejím překonávání prostřednictvím vlastního chování.

 • Mezilidské vztahy jako součást zotavení

Mezilidské vztahy, zejména ty blízké, jsou jedním z nejdůležitějších aspektů úspěšného zotavení. Kurz bude otevřen také pro blízké osoby lidí s duševním onemocněním. Pro tyto účastníky nebude povinné absolvovat celý úvodní blok kurzů, ale bude třeba absolvovat minimálně jeden další z celkové nabídky. Cílem kurzu je podpořit vzájemné porozumění a včasnou pomoc v blízkých vztazích člověka, který se zotavuje z duševní nemoci. 

 • Jak komunikovat s lékařem o medikaci

 Kurz je zaměřen na otevřenou komunikaci s lékařem o medikaci, vedlejších účincích a o případném bezpečném vysazování psychofarmak. Kurz povede spolu s peer lektorem psychiatr s nejméně dvacetiletou zkušeností s komunikací o preskripci. Cílem kurzu je podpořit studenty v otevřené komunikaci s lékaři, podpořit jejich sebedůvěru ve vyjednávání a schopnost lépe chápat možné obavy na straně psychiatra.  
   

2. Studijní stáže ve Škole zotavení (CNWL Recovery &  Wellbeing  College) v Londýně (UK)
2/2017 – 6/2018

Cílem stáží je seznámení s funkčním modelem vzdělávacích programů, které jsou zaměřeny na rozvoj místních komunit a osobního potenciálu lidí s duševním onemocněním a zajistit tak jejich přenos do České republiky. Celkem proběhnou čtyři třídenní stáže, kterých se zúčastní vždy šest zástupců primární cílové skupiny, které bude doprovázet jeden z lektorů projektu a tlumočník. CNWL Recovery & Wellbeing College slouží pro oblast centrálního a severozápadního Londýna a nabízí široký okruh vzdělávacích kurzů pro uživatele služeb pro duševně nemocné, jejich rodiny i přátele a také pro pomáhající pracovníky. Při vytváření a realizaci kurzů je stěžejní proces spolupráce profesionálů z oblasti duševního zdraví a peer trenérů s životní zkušeností s duševním onemocněním. Kurzy poskytují studentům informace a seznámení s praktickými kroky, které je provázejí na cestě k zotavení. Kurzy a workshopy jsou zaměřeny například na zdravý životní styl a fyzické zdraví (kvalitní spánek, pohyb, nemoci přidružené k duševním onemocněním atd.); porozumění jednotlivým duševním obtížím a jejich léčbě; podporu návratu do pracovního procesu; oblasti zotavení, stigmatu apod.
 

3. Zvyšování povědomí o životě s duševním onemocněním v místní komunitě
10/2017 – 12/2018

Většina lidí získává informace o duševních nemocech z médií. Tyto informace jsou ve většině případů negativní, neobjektivní a jsou prezentovány tak, aby byly přijatelné pro většinového diváka. Cílem aktivity je dosáhnout změny společenského klimatu ve vztahu k problematice duševního onemocnění a posílit sociální soudržnost v rámci města prostřednictvím přednášek a besed ve veřejných knihovnách, workshopů pro studenty žurnalistiky, dokumentaristiky a příbuzných oborů a workshopu s novináři a pracovníky PR agentur.

 • Přednášky a besedy ve veřejných knihovnách

Peer lektoři budou přednášet a debatovat v jednotlivých besedách na tato témata:
Destigmatizace lidí s duševním onemocněním
Je možné se zotavit z duševní nemoci?
Komunikace s duševně nemocným aneb Umíme se domluvit?

 • Workshopy pro studenty žurnalistiky, dokumentaristiky a příbuzných oborů

Workshopy budou zaměřeny na zacházení s duševními nemocemi v kontextu zvoleného oboru s názvem:
Jak pravdivě zachytit problematiku duševní nemoci?

 • Workshop s novináři, redaktory a pracovníky PR agentur

Workshop s profesionály, kteří mohou aktivně ovlivnit pravdivý a nezkreslený mediální obraz duševně nemocných.
 
 
4. Sociální kulturní aktivity nízkoprahového charakteru
2/2017 – 12/2018

Cílem aktivity je poskytnout kreativní prostor pro setkávání lidí s duševním onemocněním a ostatních členů místní komunity, podpořit účastníky v tvůrčím rozvoji a sebepoznání prostřednictvím umění a to formou divadelní a literární dílny.

 • Literární dílna

Dílna pro všechny zájemce o literaturu. Pod vedením dvou lektorů, Tomáše Vaňka a Jana Škroba, se zde mohou věnovat poezii i próze, povídat si o psaní i psát, číst a sdílet. Každé dva měsíce se bude pořádat literární večer v některé z pražských kaváren, na konci roku 2018 vyjde sborník s vybranými díly.
Tomáš Vaňek (*1982) je činný v peer hnutí lidí, kteří prošli zkušeností s duševní nemocí. Pracuje jako novinář a lektor. Věnuje se počítačové grafice a autorskému psaní, vystudoval srovnávací literaturu.
Jan Škrob (*1988) je básník a překladatel, studuje sociální antropologii. Debutoval v létě 2016 sbírkou Pod dlažbou, za kterou byl nominován na cenu Magnesia Litera v kategorii Objev roku.

POZVÁNKA NA LITERÁRNÍ DÍLNU
Literární večer OBLUDNÝ KRUH, 6. 6. 2017 v Klubu V. kolona

 • Divadelní dílna

Hlavními cíli divadelní dílny je sebepoznání skrze jednání, osvojení si jevištní mluvy a rozvoj verbálních dovedností skrze improvizaci, rozvoj pohotového jednání a trénink reakcí na nové (imaginární) situace. Nabídne prostor pro posílení souhry, empatie a vzájemné inspirace, které vyústí v přípravě veřejných vystoupení.

POZVÁNKA NA DIVADELNÍ DÍLNU

Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne. Václav Havel