Podpora transformace a komunitních služeb pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním v Moldavsku

Termín realizace
1. 6. 2019 – 31. 12. 2021
 
Projekt je podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci programu Zahraniční rozvojové spolupráce ČR
 
Realizátor: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s.
Místní koordinátor: People in Need, Moldova
Partneři projektu:
Ministerstvo zdravotnictví, práce a sociální ochrany Moldavské republiky (MHLSP)
Keystone Human Services International Moldova Association
Private Institut Trimbos Moldova
 
Cíl projektu je zkvalitnit péči o duševně nemocné a mentálně handicapované v Moldavsku.
 
Projekt se soustředí na čtyři hlavní oblasti – podporu řízení transformačního procesu, podporu kvality existujících komunitních služeb, podporu, která bude facilitovat lepší propojení reformních procesů ústavní péče probíhající v oblasti zdravotní a sociální péče a zajistí zlepšení péče a perspektivy osob s duševním onemocněním v procesu deinstitucionalizace ústavů a zvyšování povědomí veřejnosti o životě s duševní nemocí v cílových regionech.
 
 
Výstupy projektu jsou: 
 
1. Zvýšená kvalita péče v chráněných bydleních pro mentálně handicapované a duševně nemocné
 
Za tímto účelem:
•          proběhnou supervizních setkání MD supervizory pro nejméně 12 pracovníků v přímé sociální práci (pracovníci chr. bydlení Badiceni, Zgurita a Cocieri)
•          budou zrealizovány supervizní setkání českého experta na supervizi s MD supervizory (náslech supervize vedené MD supervizory + tzv. supervize supervize )
•          proběhnou konzultace pro 12 pracovníků chráněných bydlení v oblasti metodické podpory pracovníků v 7 chr. bydlení: Badiceni, Zgurita a Cocieri
•          budou realizována koučovací setkání českého experta pro MD experty v oblasti metodické podpory pracovníků CHB
Budou zrealizovány audity kvality v chráněných bydleních zapojených do projektu
 
 
2. Profesionalizace Národní agentury pro sociální asistenci (ANAS)
 
Za tímto účelem:
•          budou poskytnuty odborné, expertní konzultace pro Národní agenturu sociální podpory  k tvorbě ročních plánů a Metodiky práce v řízení transformačního procesu
•          bude zrealizovaná čtyřdenní stáž pro 6 zástupců Národní agentury v ČR, podpora řízení transformačního procesu
 
3. Zlepšení situace duševně nemocných v rámci transformačního procesu
 
Za tímto účelem:
•          Bude ustavena a proškolena pracovní expertní skupina odborníků složená ze sociálních pracovníků, psychiatrů
•          Proběhnou 4 mapovací návštěvy v zapojených ústavech (Badiceni, Balti, Brinzeni (Edinet) a Cocieri) za účelem identifikovat bariéry zapojování osob s duševním onemocněním do transformačního procesu
•          Bude vypracována Zpráva o překonávání bariér pro zapojování osob s duševním onemocněním do transformačního procesu.
Vznikne Koncepce komunitní služby pro duševně nemocné v rámci transformace ústavů
•          Budou zrealizovány cílené konzultace všem zapojeným ústavům (Badiceni, Balti, Brinzeni (Edinet), Cocieri) ohledně práce s lidmi s duševními poruchami.
•          Vznikne koordinační skupina zaměřená na propojování sociálních a zdravotních služeb primárně v oblasti péče o duševně nemocné. Koordinační skupina bude mít exekutivní a politickou část.
•          Sestavena a vyškolena skupina (8) pracovníků v moderních přístupech práce s lidmi s duševním onemocněním (2 dny výcvik v Moldavsku a 3 dny stáže v ČR)
 
 
4.         Zvyšování povědomí veřejnosti v regionech
 
Za tímto účelem:
•          Bude zrealizován výcvik 10 peer obhájců
•          Bude zrealizovaná třídenní stáž peer obhájců v ČR
•          Bude zrealizováno 20 destigmatizačních workshopů na 20 školách (Edinet,Dubasari, Balți, Soroca)
•          Budou zrealizované 4 destigmatizační workshopy pro veřejnost
•          Vznikne destigmatizační video které bude odvysíláno v místní TV
•          Vzniknou letáky s destigmatizačním obsahem