Podpora neformálních pečovatelů duševně nemocných

Plný název projektu

Podpora neformálních pečovatelů duševně nemocných - Vykročení ze začarovaného kruhu

registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006433

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost.

Hlavním záměrem projektu je pomoc rodinným pečovatelům o vážně duševně nemocné vykročit ze začarovaného kruhu, v němž jsou přehlíženy jejich potřeby, zmírnit jejich znevýhodnění na trhu práce, posílit jejich roli a podpořit jejich zapojení do společnosti.

Cílem projektu je:

  1. proškolit rodinné pečovatele o osoby s duševním onemocněním pomocí vzdělávacího kurzu Duševně nemocný v rodině, stáží ve službách v regionu, pražských službách a v zahraničí a zajistit tak jejich lepší informovanost o duševních poruchách, možnostech jejich léčby a zotavení z nich, o systému služeb a jejich možnostech, nevyjímaje sociální a právní aspekty onemocnění.
  2. zvýšit informovanost rodinných pečovatelů obecně pomocí vydání tří odborných publikací určených pro rodinné pečovatele o osoby s duševním onemocněním
  3. zajistit bezbariérové internetové poradenství v oblasti péče o duševní zdraví pro rodinné pečovatele formou poskytování poradenství v internetové poradně www.stopstigma.cz
  4. zavést a podporovat v průběhu projektu ve své činnosti svépomocných rodičovských skupin napojených na dosavadní síť rodičovských organizací sdružujících se pod SYMAPTHEA, o.p.s.
  5. proškolit a tréninkově zaměstnat peer pečovatele u poskytovatelů služeb pro osoby s duševním onemocněním zapojených do projektu
Období realizace
1.9.2017 - 31.8.2020

Garant projektu: MUDr. Zuzana Foitová
Manažer projektu: Markéta Hulmáková

 

Aktivity projektu


Příprava a realizace vzdělávacího programu pro rodinné příslušníky
Období realizace: 11/2017 – 7/2018

Rodinní příslušníci lidí s duševním onemocněním potřebují dostatek informací o duševních poruchách, možnostech jejich léčby a zotavení z nich, o systému služeb a jejich možnostech, nevyjímají sociální a právní aspekty onemocnění - kurz "Duševně nemocný v rodině"
 
Stážový program pro rodinné příslušníky
Období realizace: 4/2018 – 4/2019

Účelem je zprostředkovat dobrý přehled o možnostech služeb pro duševně nemocné a podpořit tak fungování svépomocných skupin.

Stážový program bude sestávat z:
1) jednodenní stáže ve službách regionálního poskytovatele péče pro duševně nemocné
2) dvoudenní stáže ve vybraných reprezentativních službách v ČR

Informační materiály pro rodinné příslušníky
Období realizace: 9/2017 – 12/2018

Je zjištěno, že informace o problematice lidí s duševním onemocněním, ale i jejich rodinných příslušníků, kteří s nimi sdílí jejich osudy, se velmi dobře šíří pomocí příběhů - vyprávění o nemoci, o naději a zotavení. Pomocí sepsaných životních příběhů se tyto informace nejlépe dostanou k těm správným příjemcům. Budou vydány tři odborné publikace.

Úvodní setkání před zaváděním pozice peer pečovatele
Období realizace: 9/2017, 11/2018

Před zaváděním pozice peer pečovatele do organizací poskytovatelů zapojených do projektu se uskuteční úvodní setkání zástupců poskytovatelů a vybraných budoucích peer pečovatelů.  Cílem setkání je předání informací o budoucí spolupráci a podpoře (konzultace, supervize), možné náplni práce peer pečovatelů, zkušenostech ze zahraničí (Nizozemí, Norsko)

Příprava týmů i zájemců o pozici peer pečovatele
Období realizace: 12/2018 – 4/2019

Budou podpořeny jak týmy, tak samotní budoucí peer pečovatelé.
Týmy, kteří mají zájem zaměstnat peer pečovatele, absolvují úvodní přípravu na vstup peer pečovatele. Cílem této přípravy je připravit pro peer pečovatele vhodné pracovní prostředí.
Budoucích 12 peer pečovatelů vybraných poskytovateli, absolvuje 40hodinový Základní kurz pro peer pečovatele s tématy:

Tréninkové zaměstnání a podpora peer pečovatelů
Období realizace: 5/2019 – 8/2020

V rámci aktivity bude v zapojených organizacích vytvořeno 12 tréninkových pracovních pozic „peer pečovatel
K tréninkovému zaměstnání bude poskytnuta individualizovaná podpora jak organizacím, tak peer pečovatelům.

Evaluace efektu vzdělávání rodinných příslušníků a zapojení peer pečovatelů do služeb
Období realizace: 11/2017 – 1/2018, 10/2018 – 12/2018, 5/2020 – 8/2020
Hodnocení naplnění cílů projektu.
  1. Evaluace vzdělávání rodinných příslušníků duševně nemocných
  2. Evaluace fungování svépomocných skupin
  3. Evaluace tréninkového zaměstnání na pozici peer pečovatele
Internetové poradenství pro rodinné příslušníky a evaluace jeho dopadu
Období realizace: 1/2018 – 8/2020

Náplní aktivity je zajištění bezbariérového internetového poradenství a podpory (anonymita, dostupnost – možnost zadání dotazu kdykoliv odkudkoliv, regiony s nedostatečnou sítí služeb pro duševně nemocné) v oblasti péče o duševní zdraví.

Závěrečné setkání všech účastníků projektu
Období realizace: 8/2020

Závěrečné setkání proběhne po skončení všech aktivit projektu a zúčastní se ho všichni účastníci projektu (rodinní příslušníci, poskytovatelé, rovněž se zúčastní zahraniční peer pečovatelé - rodinní příslušníci.
Cílem závěrečného setkání je shrnout dosažené výsledky projektu, sdílet zkušenosti peer pečovatelů a týmů.