Proběhla pilotní výuka kurzu Umíme se domluvit: sociální práce s duševně nemocnými zaměřená na zotavení klientaKurz byl vytvořen v rámci projektu „Vzdělávání pracovníků státní správy a samosprávy v přístupu k lidem s duševním onemocněním“, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Cílem kurzu je poskytnout účastníkům širší spektrum znalostí pro práci s duševně nemocným klientem a je určen především sociálním pracovníkům státní správy.  Je koncipován jako dvoudenní (16 výukových hodin) a je akreditován u MPSV podle zákona 108/2006 Sb.

 

Posluchači si rozšíří a prohloubí znalosti, které již mají, pokud jde o specifika vlivu duševních onemocnění na chování a prožívání klienta, osvojí si nové metody zapojení klientů a dlouhodobé práce s nimi. 
Z hlediska praktických dovedností se naučí a procvičí si, jak navázat a udržet kontakt s klientem a jak zjišťovat jeho individuální potřeby. V neposlední řadě se frekventanti kurzu naučí pracovat s vlastními postoji, z nichž jejich práce nutně vychází, aby dokázali přijímat vážně duševně nemocné lidi komplexně a nacházet jejich potenciál.
V období červenec – září 2015 proběhlo pilotní odučení kurzu. Bylo zrealizováno celkem 5 jeho běhů v Ostravě a Karlových Varech. Úspěšně jej absolvovalo 63 účastníků, kteří získali akreditovaný certifikát. 
Výuka probíhala převážně praktickou formou, s důrazem na interaktivitu a praktická cvičení. Koncepce výuky je multiprofesionální, tzn. že je založena na rozmanitosti pohledů jednotlivých profesí, mezi nimiž je zastoupen lékař-psychiatr, sociální pracovnice, psycholog, a zejména pak lektor s vlastní zkušeností s duševním onemocněním, který do výuky vnáší jedinečný prožitek těch, kdo život klienta přímo žijí. Samotná výuka byla vedena lektorskou dvojicí lektor-profesionál a lektor s vlastní zkušeností.

Účastníci získali kompetence a dovednosti pro:

  • Účinnou komunikaci s lidmi s duševním onemocněním
  • Zapojování klientů do řešení situace podle jejich aktuálních možností
  • Práci se sítí a přirozenými i profesionálními zdroji podpory
  • Zjišťování potřeb klienta v celé jejich šíři
  • Orientaci na celistvý životní příběh klienta a hledání jeho potenciálu pro uplatnění ve smysluplných sociálních rolích a aktivitách
  • Pro rozpoznání a udržení hranic své práce a role
  • Hledání dlouhodobě udržitelných a pro klienta užitečných řešení
Z vyhodnocení zpětných vazeb vyplývá, že účastníci oceňovali především zapojení lektorů s vlastní zkušeností do výuky, která se tak pro ně stala srozumitelnější. Více než 67% účastníků hodnotilo přínos kurzu pro praxi v rozmezí 76 – 100%.