Systematická podpora peer konzultantů v Psychiatrické nemocnici Bohnice

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011278
 
Doba realizace projektu: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021
 
Odborný garant projektu: Mgr. Pavel Říčan
Projektová Manažerka: Markéta Hulmáková
 
Aktivity projektu

 

Řízení projektu
Ustanovení odborné rady projektu za účelem koordinace aktivit projektu s transformačními procesy v rámci Reformy psychiatrické péče, které v PNB probíhají. Odborná rada se schází na pravidelných čtvrtletních setkání.
Ustanovení realizačního týmu projektu za účelem koordinace a řízení aktivit projektu v souladu s harmonogramem projektu a pravidly poskytovatele dotace. Realizační tým se schází každý měsíc.

Začlenění peer konzultantů do systému řízení lidských zdrojů a zajišťování kvality v PNB
V rámci aktivity proběhne definování role peer konzultantů v PNB, následně vzniknou dokumenty obsahující pracovní náplň, jednotná pravidla pro přijímání nových PK, postup jejich adaptace a pravidla pro přípravu týmů, do kterého PK nastupuje. Vzniklé dokumenty budou včleněny do souboru vnitřních předpisů PN a role zakotvena v organizační struktuře PN.
Představení role peer konzultantů v  PNB bude podpořeno informačními aktivitami: videospot, leták, soubor příkladů dobré praxe

Podpora efektivního fungování peer konzultantů v týmech (odděleních) PNB
V rámci této aktivity bude podpořeno 6 oddělení, která zaměstnávají peer konzultanty. Cílem bude reflektovat dosavadní působení PK, navrhnout a optimalizovat jejich zapojení do práce oddělení. Proběhne 7 reflektujících schůzek (2 hod.) pro 6 oddělení.

Podpora odborného růstu peer konzultantů v PNB
Podpora odborného růstu peer konzultantů bude realizována v těchto oblastech:
vzdělávání – PK bude poskytnuto vzdělávání pro upevnění jejich profesní role
- interní vzdělávání určené pro pokročilé peer konzultanty v rozsahu 30 hodin
- externího vzdělávání dle vlastního výběru v rozsahu 30 hodin  

supervizní podpora 
po dobu realizace projektu bude poskytována peer konzultantům 4hodinová skupinová supervize a to 1x za 6 týdnů, celkem se uskuteční 16 supervizí.
 
Ověření efektu peer konzultantství a dopadu projektu
V rámci projektu proběhne evaluace pomocí kombinace kvantitativních a kvalitativních technik.
Kvantitativní evaluace
Prostřednictvím dotazníku INSPIRE Brief, který sleduje kvalitu pomáhajícího vztahu, pacienti jej vyplní 2x. Jednou se bude týkat podpory peer konzultanta a jednou podpory ošetřujícího lékaře psychiatra během hospitalizace.

Kvalitativní evaluace
Formou 2 focus group na konci projektu.
- Focus group s pracovníky oddělení, kde peer konzultanti působí, s cílem identifikovat hlavní přínosy a limity práce peer konzultatů.
- Focus group s peer konzultanty s cílem zhodnotit jejich fungování v PNB s důrazem na organizační a systémové prvky, které pomáhají jejich efektivnímu působení.