Škola zotavení 2017-2020


ŠKOLA ZOTAVENÍ 2019-2020

Rozvoj a zlepšení služeb Komunitního centra pro ZotaveníProjekt Rozvoj a zlepšení služeb Komunitního centra pro Zotavení je spolufinancován Evropskou unií.

V letech 2017 až 2018 byl naší organizací realizován projekt Komunitního centra pro Zotavení (více o projektu zde). Na ten přímo navazuje obdobným formátem projekt Rozvoj a zlepšení služeb Komunitního centra pro Zotavení, který se zaměřuje na rozšíření dosavadního působení komunitního centra a na rozvoj nových aktivit vedoucích k začleňování lidí s duševním onemocněním do běžného života společnosti a k posílení sociální soudržnosti. Zásadou centra je participace lidí se zkušeností s duševním onemocněním (tzv. peer lektorů) na aktivitách, které realizuje, a zapojení veřejnosti. Náplň komunitního centra vychází z konceptu zotavení, který motivuje k aktivnímu zapojení do každodenního života, péči o sebe, učení se mírnit a zvládat své obtíže a který vede k plnohodnotnému životu i s nemocí.

Období realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020

Projektová manažerka: Petra Kubinová, 774 393 704, kubinova@cmhcd.cz
Studijní poradce a peer specialistka: Šárka Michlová, DiS., 776 826 603, michlova@cmhcd.cz
Odborná asistentka: Mgr. Barbora Ďásková, 778 052 960, daskova@cmhcd.cz
Garant projektu: Mgr. Pavel Říčan


O PROJEKTUVZDĚLÁVÁNÍM K ZOTAVENÍ (2/2019 – 11/2020)


Cílem aktivity je rozvíjet kompetence lidí s duševním onemocněním k zapojení do běžného života společnosti formou vzdělávání a preventivního působení proti relapsu duševního onemocnění. Aktivita je realizována v rámci Školy zotavení a to formou nabídky vzdělávacích kurzů.

Příprava kurzů: Při přípravě kurzů navazujeme na aktuální nabídku kurzů realizovaných v rámci projektu Komunitní centrum pro Zotavení. Kurzy prvního projektu Školy zotavení proběhly v období od dubna do listopadu 2018 a úspěšně je absolvovalo 53 studentů. Více o podobě loňských kurzů si dozvíte v přiloženém letáku Školy zotavení 2018, kde jsou také uvedeny zpětné vazby studentů, jež jednotlivé kurzy absolvovali. S absolventy kurzů proběhnou v období od února do května 2019 opakovaná setkání, kde hlouběji zhodnotíme aktuální podobu kurzů a následně ji upravíme tak, aby co nejlépe vyhovovala budoucím studentům Školy zotavení. Taktéž proběhne do konce roku 2019 příprava čtyř zcela nových vzdělávacích kurzů a výukových materiálů. Bude probíhat v rámci pracovních skupin a budou se na ní podílet peer lektoři a garanti kurzů, kteří zaručí odbornou kvalitu jednotlivých témat.
 
Realizace kurzů: Vzdělávací program bude zahrnovat celkově třináct kurzů zaměřených na podporu zotavení z duševní nemoci, jejichž ústředním tématem bude posilování sebedůvěry a důvěry ve vlastní dovednosti a schopnosti. Kurzy budou koncipovány interaktivně a budou obsahovat jak teoretické bloky, tak praktická cvičení. Výuka jednotlivých kurzů proběhne v období května 2019 až listopadu 2020.

Přehled kurzů:
 • Slyšení hlasů: Slyšení hlasů je běžnější zkušenost, než si mnoho lidí uvědomuje, a nemusí být nutně znakem duševní nemoci. Může to však být velmi znepokojivou zkušeností, jak pro člověka, který hlasy slyší, tak pro lidi, kteří se o něj starají. Obsahem kurzu budou úvahy o příčinách slyšení hlasů, jak s nimi pracovat, a strategie, jak se naučit hlasy zvládat a žít s nimi plnohodnotný život ve společnosti.
 • Fotopříběh: Kurz poskytne příležitost naučit se nové dovednosti potřebné k zapojení do běžného života prostřednictvím sebevyjádření. Studenti budou fotografovat a následně vytvářet koláže na témata „já“, „můj příběh“, „kdo jsem“ aj. Kurz bude mít dvě části: (1) vlastní pořizování snímků a jejich (2) komponování do smysluplného celku. Studenti si osvojí základy fotografie, rozvinou svůj tvořivý potenciál a schopnost reflektovat svůj životní příběh (životní situaci).
 • Plán bezpečí: Obsahem kurzu bude vytváření Plánu bezpečí, a tedy toho, jak rozeznat přicházející krizi a jak s ní zacházet. Studenti budou společně s lektory diskutovat otázky, které pomáhají lépe poznávat sebe sama a nacházet strategie pro zmírňování dopadu obtíží na život. Věnovat se budou také zdravému životnímu stylu a zlepšování psychické kondice.
 • Skupina pro zotavení: Intenzivní kurz zaměřený na výměnu zkušeností, dodávání naděje a podpory v dosahování cílů v procesu zotavení, rozvíjení sociálních dovedností a poznávání sebe sama. Skupina studentů se bude scházet jednou týdně po dobu tří měsíců.
 • Zotavení (Recovery): Slyšeli jste o tom, že i s duševním onemocněním se dá normálně žít? Je možné se zotavit i ze závažného duševního onemocnění? Přijďte si poslechnout o zotavení a "jak na to". Kurz je veden dvěma lektory se zkušeností se zotavováním z duševního onemocnění.
 • Sebeřízení (Self management): Dobrý self management je předpokladem úspěšného zotavení. Kurz je veden formou zvědomování si a rozvoje vlastních managementových mechanismů u studentů. Principem je podpora sebedůvěry a vytrvalosti v práci na sobě.
 • Příběh mého zotavení: Kurz probíhá formou focus group zaměřené na téma zotavení v příběhu studentů a sdílení zkušeností. Principem je dodávání naděje a posilování dovedností pro sociální začlenění.
 • Finance jako součást zotaveníV kurzu se studenti dozví o tom, co mohou udělat pro zlepšení jejich finanční situace, jak se vyhnout finančním potížím a jak zacházet s financemi, když jim není dobře. Obsahem kurzu tedy bude orientace ve vlastní finanční situaci a to, jak může přehled o financích přispět k našemu zotavení.
 • Sebeprezentace: Kurz se věnuje otázkám otevřenosti vůči okolí. Nabízí se paleta možností a strategií toho, jak, kdy, komu a v jaké míře o sobě hovořit. Kurz osvětluje tyto procesy a podporuje studenty, aby uměli svou sebeprezentaci ovlivňovat a nebyli přitom vystaveni stresu.
 • Duševní zdraví na internetuDuševní onemocnění často provází snížená míra socializace. Být v prospěšném kontaktu s lidmi je součástí zotavování z duševní nemoci. Kurz podporuje účastníky v reálném vnímání prostředí sociálních sítí a základních pravidlech bezpečí v komunikaci na internetu.
 • Stigma a self-stigma: Předsudky, společenské stigma duševního onemocnění a sebestigmatizace lidí, kteří se z duševního onemocnění zotavují, má významný vliv na sociální soužití, které s sebou mnohdy přináší diskriminační chování. Kurz podporuje studenty v rozpoznání problematiky stigmatizace a v proaktivním přístupu v jejím překonávání prostřednictvím vlastního chování.
 • Mezilidské vztahy jako součást zotavení: Mezilidské vztahy, zejména ty blízké, jsou jedním z nejdůležitějších aspektů úspěšného zotavení. Kurz je otevřen také pro blízké osoby lidí s duševním onemocněním. Podporuje vzájemné porozumění a včasnou pomoc v blízkých vztazích člověka, který se zotavuje z duševní nemoci.
 • Jak komunikovat s lékařem o medikaci: Kurz je zaměřen na otevřenou komunikaci s lékařem o medikaci, vedlejších účincích a o případném bezpečném vysazování psychofarmak. Podporuje studenty v otevřené komunikaci s lékaři, jejich sebedůvěru ve vyjednávání a schopnost lépe chápat možné obavy na straně psychiatra. Kurz vede spolu s peer lektorem psychiatr s dlouholetou zkušeností s komunikací o preskripci.


WORKSHOPY SE STUDENTY A LEKTORY ZE ZAHRANIČNÍCH ŠKOL ZOTAVENÍ (CNWL Recovery & Wellbeing College) (5/2019 – 11/2020)
 

CNWL Recovery & Wellbeing College slouží pro oblast centrálního a severozápadního Londýna a nabízí široký okruh vzdělávacích kurzů pro osoby s duševním onemocněním, jejich rodiny i přátele a také pro pomáhající pracovníky. S touto zahraniční Recovery College jsme navázali kontakt již v předchozím projektu Komunitního centra pro Zotavení, v rámci kterého proběhly od července 2017 do března 2018 v Londýně tři třídenní stáže. Těch se zúčastnilo celkem 24 osob včetně lektorů našeho projektu. Účastníci stáží získali informace o fungování zahraniční Recovery College a roli peer pracovníků, a měli možnost zúčastnit se některých vzdělávacích kurzů.

V rámci aktuálního projektu Rozvoj a zlepšení služeb Komunitního centra pro Zotavení se v Praze uskuteční dva 3denní workshopy studentů a lektorů z Komunitního centra pro zotavení a z CNWL Recovery & Wellbeing CollegeCílem workshopů bude seznámit se s funkčním modelem vzdělávacích a integračních programů v zahraničí, které jsou zaměřeny na rozvoj místních komunit a osobního potenciálu lidí s duševním onemocněním, a zajistit jejich přenos do České republiky. Se zahraničními kolegy skrze workshopy dojde k předání zkušeností se zapojováním osob s duševním onemocněním do života komunity, vzájemné seznámení s modely fungování komunitního centra v Londýně a v Praze a získání zpětné vazby od účastníků k nabízeným službám Komunitního centra pro zotavení. Výstupem z aktivity bude metodika zajištění služeb Komunitního centra, která výrazně podpoří kvalitu poskytovaných služeb a zároveň poskytne podporu nově vznikajícím komunitním centrům tohoto typu v Praze i v celé ČR.


 
ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ O ŽIVOTĚ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM (1/2019 – 12/2020)
 

Většina lidí získává informace o duševních nemocech z médií. Tyto informace jsou vesměs negativní, neobjektivní a jsou prezentovány tak, aby byly přijatelné pro většinového diváka. Cílem aktivity bude dosáhnout změny společenského klimatu ve vztahu k problematice duševního onemocnění a posílit sociální soudržnost v rámci místní komunity. Aktivita je zaměřená na posilování dialogu zainteresovaných skupin založeného na poskytnutí dostatku pravdivých a relevantních informací k formování nestigmatizačních postojů, a to jak veřejnosti, tak samotných osob s duševním onemocněním a také osob ovlivňujících mediální obraz duševních nemocí. Součástí jsou následující aktivity:  
 • Workshopy pro studenty žurnalistiky, dokumentaristiky a příbuzných oborů: Studenti během workshopů dostanou k dispozici destigmatizační videospot, který informuje o problematice duševních onemocnění a životě lidí, kteří se s duševní nemocí potýkají. Pod vedením zkušeného lektorského týmu budou materiál analyzovat z hlediska obsahu a klíčového sdělení a tvůrčím způsobem o něm zpracují článek nebo reportáž.
 • Přednášky a besedy ve veřejných knihovnách: V rámci přednášek budou peer lektoři v knihovnách přednášet a debatovat o nejrůznějších tématech souvisejících s životem s duševním onemocněním. Během projektu proběhne dvanáct dvouhodinových besed.
 • Závěrečná konference projektu: Na závěr projektu v prosinci roku 2020 se uskuteční setkání studentů, lektorů, a odborné i laické veřejnosti ve formě 2denní konference. Cílem setkání je propojit obyvatele místní komunity a zvýšit respekt k lidem s duševním onemocněním. Budou rovněž pozváni hosté z Velké Británie a z Holandska, kde jsou Komunitní centra pro zotavení běžnou součástí portfolia služeb pro osoby s duševním onemocněním.
 • Stopstigma: Webové stránky www.stopstigma.cz slouží již od roku 2004 ke zvyšování povědomí o problematice duševních nemocí prostřednictvím zveřejněných textů o duševních nemocech, o zotavení, příběhů a uměleckých děl s tematikou nemoci a v neposlední řadě provozem unikátní psychiatrické a psychologické poradny se zapojením peer poradce (člověka se zkušeností s duševním onemocněním). V rámci aktuálního projektu bude naše aktivita zaměřená na poskytování bezbariérového internetového poradenství a rozvoj podpory v oblasti péče o duševní zdraví. Další náplní aktivity bude aktualizace textů o duševních nemocech a zveřejňování komentářů ke článkům z denního tisku s tématem duševního zdraví.


SOCIÁLNĚ KULTURNÍ AKTIVITY NÍZKOPRAHOVÉHO CHARAKTERU (2/2019 – 12/2020)


Poskytnutí kreativního prostoru pro setkávání lidí s duševním onemocněním a ostatních členů veřejnosti a podpora účastníků v tvůrčím rozvoji a sebepoznání prostřednictvím umění. Aktivita bude realizována prostřednictvím nízkoprahových aktivit, a to literárních a divadelních dílen, jejichž první běh byl uskutečněn v rámci loňského projektu Komunitního centra pro Zotavení.
 • Literární dílna - Dílna pro všechny zájemce o literaturu. Pod vedením dvou lektorů, Tomáše Vaňka a Jana Škroba, se zde účastníci budou stejně jako v loňském roce věnovat poezii i próze, budou si psát, číst, povídat o psaní a sdílet. Dílny budou probíhat jednou za 14 dní na tři hodiny v některé z pražských literárních kaváren a jednou za tři měsíce proběhne literární večer se čtením tvorby účastníků literárních dílen. Pozvání přijme vždy jeden speciální host (básník, prozaik, esejista). Výsledky práce účastníků literárních dílen i jejich vlastní činnosti budou základem pro nově vzniklý časopis, který se bude vydávat jednou za 3 měsíce v elektronické podobě.
 • Divadelní dílna - Hlavními cíli divadelní dílny je sebepoznání skrze jednání, osvojení si jevištního projevu a rozvoj hereckých dovedností skrze trénink rozvoje pohotového jednání. Dílna nabízí prostor jednak pro osobní rozvoj, sebeprezentaci, a práci s vlastní imaginací a příběhem, jednak posílí souhru, empatii a vzájemnou inspiraci, ze které dílna vyústí v přípravě veřejných vystoupení.


 EVALUACE PROJEKTU (2/2019 - 12/2020)
 

Cílem aktivity je vyhodnocení dopadu projektu na zotavení lidí s duševním onemocněním a na posílení sociální soudržnosti. Evaluace proběhne v důležitých krocích, které zlepší služby Komunitního centra pro Zotavení.
 • Evaluace stávajících 9 kurzů Komunitního centra: Uskuteční se 2x4h focus group s úspěšnými absolventy kurzů, které jsou součástí stávající nabídky Komunitního centra. Náplní focus group bude podrobné zmapování přínosu jednotlivých kurzů, jejich formy a obsahu a lektorského podání. Pozornost bude také věnována tematické návaznosti kurzů a naplnění očekávání studentů. Následně bude zpracován podrobný výstup a doporučení pro lektorský tým, který tato doporučení zapracuje do koncepce kurzů.
 • Evaluace poskytovaných služeb s využitím zahraničních zkušeností, vytvoření Metodiky zakládání a fungování komunitních center pro podporu zotavení: Zhodnocení služeb bude probíhat skrze opakovaná setkání evaluačního týmu, který vyhodnotí výstupy z workshopů se studenty a lektory z CNWL Recovery and Wellbeing College. Výstupem ze setkání budou konkrétní doporučení ke zlepšení služeb a vytvoření Metodiky, která bude odrážet principy, procesy a zásady fungování Komunitního centra pro Zotavení.
 • Evaluace dopadu aktivit Komunitního centra pro Zotavení na jeho studenty: Zhodnocení dopadu vzdělávacích kurzů na jejich účastníky bude realizováno prostřednictvím dvou diskusních skupin na začátku projektu a na jeho konci. Cílem bude zjistit, jak jsou studenti posilování v zotavení, ve svých životních rolích, sebedůvěře, autonomii a nakolik se mění jejich cíle a postoje.
 • Evaluace internetové poradny: Poskytování internetového poradenství bude zhodnoceno jak z hlediska obsahu dotazů, tak z hlediska spokojenosti tazatelů a dopadu služby na jejich kompetence pro sociální soužití.ŠKOLA ZOTAVENÍ 2017-2018

Komunitní centrum pro Zotavení

Projekt Komunitní centrum pro Zotavení je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci projektu vzniká Komunitní centrum pro Zotavení, které nabízí spektrum aktivit vedoucích k začleňování lidí s duševním onemocněním do běžného života společnosti a k posílení sociální soudržnosti. Zásadou centra je participace lidí se zkušeností s duševním onemocněním (tzv. peer lektorů) na aktivitách, které realizuje, a zapojení veřejnosti. Náplň komunitního centra vychází z konceptu zotavení, který motivuje k aktivnímu zapojení do každodenního života, péči o sebe, učení se mírnit a zvládat své obtíže a který vede k plnohodnotnému životu i s nemocí.

Období realizace: 1. 2. 2017 – 31. 12. 2018

Projektová manažerka: Petra Kubinová, 774 393 704, kubinova@cmhcd.cz
Studijní poradce a peer specialistka: Veronika Kapková, 608 155 507, kapkova@cmhcd.cz
Garant projektu: Mgr. Pavel Říčan

O PROJEKTU

spirala-modra.png
VZDĚLÁVÁNÍM K ZOTAVENÍ
 (2/2017 – 12/2018)Rozvoj kompetencí lidí s duševním onemocněním k zapojení do běžného života společnosti v místě, které si vybrali k životu, formou vzdělávání a preventivního působení proti relapsu duševního onemocnění.

Příprava kurzů: V období od února do září 2017 proběhla příprava obsahu jednotlivých kurzů a výukových materiálů. Příprava probíhala v pracovních skupinách a podíleli se na ní peer lektoři a garanti kurzů, kteří zaručili odbornou kvalitu jednotlivých témat.

Realizace kurzů: Vzdělávací program zahrnuje celkem devět kurzů zaměřených na podporu zotavení z duševní nemoci, jejichž ústředním tématem je posilování sebedůvěry a důvěry ve vlastní dovednosti a schopnosti. Kurzy jsou koncipovány interaktivně a zahrnují jak teoretické bloky, tak praktická cvičení.

První cyklus kurzů proběhl v období od dubna do června 2018 a úspěšně jej absolvovalo 23 studentů. Podzimní semestr Školy zotavení 2018 začal v září a skončil v listopadu.

 • Zotavení (Recovery): Uvedení do problematiky konceptu zotavení, a to jak z hlediska teoretického (definice, zkušenosti se zaváděním konceptu v zahraničí, ČR a v Praze), tak z hlediska praktického (zkušenosti peer lektorů).
 • Sebeřízení (Self management): Dobrý self management je předpokladem úspěšného zotavení. Kurz je veden formou zvědomování si a rozvoje vlastních managementových mechanismů u studentů. Principem je podpora sebedůvěry a vytrvalosti v práci na sobě.
 • Příběh mého zotavení: Kurz probíhá formou focus group zaměřené na téma zotavení v příběhu studentů a sdílení zkušeností. Principem je dodávání naděje a posilování dovedností pro sociální začlenění.
 • Finanční gramotnost: Předpokladem úspěšného zotavení je dovednost rozpoznat a eliminovat rizika, která vedou k psychické nepohodě. Kurz je zaměřen na práci s riziky, která vedou k existenčnímu ohrožení z hlediska financí.
 • Sebeprezentace: Kurz se věnuje otázkám otevřenosti vůči okolí. Nabízí se paleta možností a strategií toho, jak, kdy, komu a v jaké míře o sobě hovořit. Kurz osvětluje tyto procesy a podporuje studenty, aby uměli svou sebeprezentaci ovlivňovat a nebyli přitom vystaveni stresu.
 • Sociální sítě: Duševní onemocnění často provází snížená míra socializace. Být v prospěšném kontaktu s lidmi je součástí zotavování z duševní nemoci. Kurz podporuje účastníky v reálném vnímání prostředí sociálních sítí a základních pravidlech bezpečí v komunikaci na internetu.
 • Stigma a self-stigma: Předsudky, společenské stigma duševního onemocnění a sebestigmatizace lidí, kteří se z duševního onemocnění zotavují, má významný vliv na sociální soužití, které s sebou mnohdy přináší diskriminační chování. Kurz podporuje studenty v rozpoznání problematiky stigmatizace a v proaktivním přístupu v jejím překonávání prostřednictvím vlastního chování.
 • Mezilidské vztahy jako součást zotavení: Mezilidské vztahy, zejména ty blízké, jsou jedním z nejdůležitějších aspektů úspěšného zotavení. Kurz je otevřen také pro blízké osoby lidí s duševním onemocněním. Podporuje vzájemné porozumění a včasnou pomoc v blízkých vztazích člověka, který se zotavuje z duševní nemoci.
 • Jak komunikovat s lékařem o medikaci: Kurz je zaměřen na otevřenou komunikaci s lékařem o medikaci, vedlejších účincích a o případném bezpečném vysazování psychofarmak. Podporuje studenty v otevřené komunikaci s lékaři, jejich sebedůvěru ve vyjednávání a schopnost lépe chápat možné obavy na straně psychiatra. Kurz vede spolu s peer lektorem psychiatr s dlouholetou zkušeností s komunikací o preskripci.
Spirala-zelena.png
STUDIJNÍ STÁŽE VE ŠKOLE ZOTAVENÍ (CNWL Recovery &  Wellbeing  College) V LONDÝNĚ (UK) (2/2017 – 6/2018)
 

CNWL Recovery & Wellbeing College slouží pro oblast centrálního a severozápadního Londýna a nabízí široký okruh vzdělávacích kurzů pro uživatele služeb pro duševně nemocné, jejich rodiny i přátele a také pro pomáhající pracovníky. Při vytváření a realizaci kurzů je stěžejní proces spolupráce profesionálů z oblasti duševního zdraví a peer trenérů s životní zkušeností s duševním onemocněním. Kurzy poskytují studentům informace a seznámení s praktickými kroky, které je provázejí na cestě k zotavení. Jsou zaměřeny například na zdravý životní styl a fyzické zdraví (kvalitní spánek, pohyb, nemoci přidružené k duševním onemocněním), porozumění jednotlivým duševním obtížím a jejich léčbě, podporu návratu do pracovního procesu, oblasti zotavení, stigmatu.

Cílem stáží bylo seznámení s funkčním modelem vzdělávacích programů, které jsou zaměřeny na rozvoj místních komunit a osobního potenciálu lidí s duševním onemocněním, a zajistit tak jejich přenos do České republiky.

Celkem proběhly od července 2017 do března 2018 tři třídenní stáže, kterých se zúčastnilo celkem 24 osob včetně lektorů projektu. Účastníci stáží získali informace o fungování Recovery College a roli peer pracovníků a měli možnost zúčastnit se některých kurzů.

spirala-modra-1.png
ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ O ŽIVOTĚ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM V MÍSTNÍ KOMUNITĚ 
(10/2017 – 12/2018)


Většina lidí získává informace o duševních nemocech z médií. Tyto informace jsou vesměs negativní, neobjektivní a jsou prezentovány tak, aby byly přijatelné pro většinového diváka. Cílem aktivity je dosáhnout změny společenského klimatu ve vztahu k problematice duševního onemocnění a posílit sociální soudržnost v rámci města prostřednictvím přednášek a besed ve veřejných knihovnách, workshopů pro studenty žurnalistiky, dokumentaristiky a příbuzných oborů a workshopu s novináři a pracovníky PR agentur.

 • Přednášky a besedy ve veřejných knihovnách
 • Workshopy pro studenty žurnalistiky, dokumentaristiky a příbuzných oborů

Workshopy na téma „Jak pravdivě zachytit problematiku duševní nemoci?“ budou zaměřeny na zacházení s duševními nemocemi v kontextu zvoleného oboru.

 • Workshop s novináři, redaktory a pracovníky PR agentur

Workshop s profesionály, kteří mohou aktivně ovlivnit pravdivý a nezkreslený mediální obraz duševně nemocných.

Spirala-zelena-1.png
SOCIÁLNĚ KULTURNÍ AKTIVITY NÍZKOPRAHOVÉHO CHARAKTERU
(
2/2017 – 12/2018)

Poskytnutí kreativního prostoru pro setkávání lidí s duševním onemocněním a ostatních členů místní komunity a podpora účastníků v tvůrčím rozvoji a sebepoznání prostřednictvím umění.

Dílna pro všechny zájemce o literaturu. Pod vedením dvou lektorů, Tomáše Vaňka a Jana Škroba, se zde účastníci věnují poezii i próze, povídají si o psaní i píší, čtou a sdílejí. Každé dva měsíce probíhá literární večer v některé z pražských kaváren a na konec roku 2018 je připravován sborník s vybranými díly.

Hlavními cíli divadelní dílny je sebepoznání skrze jednání, osvojení si jevištní mluvy a rozvoj verbálních dovedností skrze improvizaci, rozvoj pohotového jednání a trénink reakcí na nové (imaginární) situace. Nabízí prostor pro posílení souhry, empatie a vzájemné inspirace, které vyústí v přípravě veřejných vystoupení.