Rozvoj služeb Komunitního centra

Rozvoj a zlepšení služeb Komunitního centra pro ZotaveníProjekt Rozvoj a zlepšení služeb Komunitního centra pro Zotavení je spolufinancován Evropskou unií.

V letech 2017 až 2018 byl naší organizací realizován projekt Komunitního centra pro Zotavení (více o projektu zde). Na ten přímo navazuje obdobným formátem projekt Rozvoj a zlepšení služeb Komunitního centra pro Zotavení, který se zaměřuje na rozšíření dosavadního působení komunitního centra a na rozvoj nových aktivit vedoucích k začleňování lidí s duševním onemocněním do běžného života společnosti a k posílení sociální soudržnosti. Zásadou centra je participace lidí se zkušeností s duševním onemocněním (tzv. peer lektorů) na aktivitách, které realizuje, a zapojení veřejnosti. Náplň komunitního centra vychází z konceptu zotavení, který motivuje k aktivnímu zapojení do každodenního života, péči o sebe, učení se mírnit a zvládat své obtíže a který vede k plnohodnotnému životu i s nemocí.

Období realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020

Projektová manažerka: Petra Kubinová, 774 393 704, kubinova@cmhcd.cz
Studijní poradce a peer specialistka: Bc. Veronika Kapková, 608 155 507, kapkova@cmhcd.cz
Odborná asistentka a peer specialistka: Šárka Michlová, DiS., 776 826 603, michlova@cmhcd.cz
Odborná asistentka: Mgr. Barbora Ďásková, 778 052 960, daskova@cmhcd.cz
Garant projektu: Mgr. Pavel Říčan
 

Co se děje v projektu

Nabídku kurzů v rámci Školy zotavení naleznete na tomto odkaze.
Pokud Vás některé z nich zaujmout, můžete se přes odkaz nezávazně přihlásit a my se Vám poté ozveme na email, který uvedete. Na setkání s Vámi se moc těšíme! 

# V úterý 23. dubna 2019 proběhl letošní první Literární večer, který pořádali členové literární dílny. Literární čtení se uskutečnilo v příjemné atmosféře (A)VOID Floating Gallery a zvláštním hostem večera byl básník Jonáš Zbořil.

# S radostí s vámi sdílíme první díl nově vzniklého časopisu Zámezí, jež představuje výsledky práce účastníků Literárních dílen i jejich vlastní činnosti. K přečtení časopisu se dostanete přes tento odkaz.


O PROJEKTUVZDĚLÁVÁNÍM K ZOTAVENÍ (2/2019 – 11/2020)


Cílem aktivity je rozvíjet kompetence lidí s duševním onemocněním k zapojení do běžného života společnosti formou vzdělávání a preventivního působení proti relapsu duševního onemocnění. Aktivita je realizována v rámci Školy zotavení a to formou nabídky vzdělávacích kurzů.

Příprava kurzů: Při přípravě kurzů navazujeme na aktuální nabídku kurzů realizovaných v rámci projektu Komunitní centrum pro Zotavení. Kurzy prvního projektu Školy zotavení proběhly v období od dubna do listopadu 2018 a úspěšně je absolvovalo 53 studentů. Více o podobě loňských kurzů si dozvíte v přiloženém letáku Školy zotavení 2018, kde jsou také uvedeny zpětné vazby studentů, jež jednotlivé kurzy absolvovali. S absolventy kurzů proběhnou v období od února do května 2019 opakovaná setkání, kde hlouběji zhodnotíme aktuální podobu kurzů a následně ji upravíme tak, aby co nejlépe vyhovovala budoucím studentům Školy zotavení. Taktéž proběhne do konce roku 2019 příprava čtyř zcela nových vzdělávacích kurzů a výukových materiálů. Bude probíhat v rámci pracovních skupin a budou se na ní podílet peer lektoři a garanti kurzů, kteří zaručí odbornou kvalitu jednotlivých témat.
 
Realizace kurzů: Vzdělávací program bude zahrnovat celkově třináct kurzů zaměřených na podporu zotavení z duševní nemoci, jejichž ústředním tématem bude posilování sebedůvěry a důvěry ve vlastní dovednosti a schopnosti. Kurzy budou koncipovány interaktivně a budou obsahovat jak teoretické bloky, tak praktická cvičení. Výuka jednotlivých kurzů proběhne v období května 2019 až listopadu 2020.

Přehled kurzů:
 
 • Slyšení hlasů: Slyšení hlasů je běžnější zkušenost, než si mnoho lidí uvědomuje, a nemusí být nutně znakem duševní nemoci. Může to však být velmi znepokojivou zkušeností, jak pro člověka, který hlasy slyší, tak pro lidi, kteří se o něj starají. Obsahem kurzu budou úvahy o příčinách slyšení hlasů, jak s nimi pracovat, a strategie, jak se naučit hlasy zvládat a žít s nimi plnohodnotný život ve společnosti.
 • Fotopříběh: Kurz poskytne příležitost naučit se nové dovednosti potřebné k zapojení do běžného života prostřednictvím sebevyjádření. Studenti budou fotografovat a následně vytvářet koláže na témata „já“, „můj příběh“, „kdo jsem“ aj. Kurz bude mít dvě části: (1) vlastní pořizování snímků a jejich (2) komponování do smysluplného celku. Studenti si osvojí základy fotografie, rozvinou svůj tvořivý potenciál a schopnost reflektovat svůj životní příběh (životní situaci).
 • Plán bezpečí: Obsahem kurzu bude vytváření Plánu bezpečí, a tedy toho, jak rozeznat přicházející krizi a jak s ní zacházet. Studenti budou společně s lektory diskutovat otázky, které pomáhají lépe poznávat sebe sama a nacházet strategie pro zmírňování dopadu obtíží na život. Věnovat se budou také zdravému životnímu stylu a zlepšování psychické kondice.
 • Skupina pro zotavení: Intenzivní kurz zaměřený na výměnu zkušeností, dodávání naděje a podpory v dosahování cílů v procesu zotavení, rozvíjení sociálních dovedností a poznávání sebe sama. Skupina studentů se bude scházet jednou týdně po dobu tří měsíců.
 • Zotavení (Recovery): Slyšeli jste o tom, že i s duševním onemocněním se dá normálně žít? Je možné se zotavit i ze závažného duševního onemocnění? Přijďte si poslechnout o zotavení a "jak na to". Kurz je veden dvěma lektory se zkušeností se zotavováním z duševního onemocnění.
 • Sebeřízení (Self management): Dobrý self management je předpokladem úspěšného zotavení. Kurz je veden formou zvědomování si a rozvoje vlastních managementových mechanismů u studentů. Principem je podpora sebedůvěry a vytrvalosti v práci na sobě.
 • Příběh mého zotavení: Kurz probíhá formou focus group zaměřené na téma zotavení v příběhu studentů a sdílení zkušeností. Principem je dodávání naděje a posilování dovedností pro sociální začlenění.
 • Finance jako součást zotavení: V kurzu se studenti dozví o tom, co mohou udělat pro zlepšení jejich finanční situace, jak se vyhnout finančním potížím a jak zacházet s financemi, když jim není dobře. Obsahem kurzu tedy bude orientace ve vlastní finanční situaci a to, jak může přehled o financích přispět k našemu zotavení.
 • Sebeprezentace: Kurz se věnuje otázkám otevřenosti vůči okolí. Nabízí se paleta možností a strategií toho, jak, kdy, komu a v jaké míře o sobě hovořit. Kurz osvětluje tyto procesy a podporuje studenty, aby uměli svou sebeprezentaci ovlivňovat a nebyli přitom vystaveni stresu.
 • Duševní zdraví na internetuDuševní onemocnění často provází snížená míra socializace. Být v prospěšném kontaktu s lidmi je součástí zotavování z duševní nemoci. Kurz podporuje účastníky v reálném vnímání prostředí sociálních sítí a základních pravidlech bezpečí v komunikaci na internetu.
 • Stigma a self-stigma: Předsudky, společenské stigma duševního onemocnění a sebestigmatizace lidí, kteří se z duševního onemocnění zotavují, má významný vliv na sociální soužití, které s sebou mnohdy přináší diskriminační chování. Kurz podporuje studenty v rozpoznání problematiky stigmatizace a v proaktivním přístupu v jejím překonávání prostřednictvím vlastního chování.
 • Mezilidské vztahy jako součást zotavení: Mezilidské vztahy, zejména ty blízké, jsou jedním z nejdůležitějších aspektů úspěšného zotavení. Kurz je otevřen také pro blízké osoby lidí s duševním onemocněním. Podporuje vzájemné porozumění a včasnou pomoc v blízkých vztazích člověka, který se zotavuje z duševní nemoci.
 • Jak komunikovat s lékařem o medikaci: Kurz je zaměřen na otevřenou komunikaci s lékařem o medikaci, vedlejších účincích a o případném bezpečném vysazování psychofarmak. Podporuje studenty v otevřené komunikaci s lékaři, jejich sebedůvěru ve vyjednávání a schopnost lépe chápat možné obavy na straně psychiatra. Kurz vede spolu s peer lektorem psychiatr s dlouholetou zkušeností s komunikací o preskripci.
         Obsah nově vytvořených kurzů:
WORKSHOPY SE STUDENTY A LEKTORY ZE ZAHRANIČNÍCH ŠKOL ZOTAVENÍ (CNWL Recovery & Wellbeing College) (5/2019 – 11/2020)
 

CNWL Recovery & Wellbeing College slouží pro oblast centrálního a severozápadního Londýna a nabízí široký okruh vzdělávacích kurzů pro osoby s duševním onemocněním, jejich rodiny i přátele a také pro pomáhající pracovníky. S touto zahraniční Recovery College jsme navázali kontakt již v předchozím projektu Komunitního centra pro Zotavení, v rámci kterého proběhly od července 2017 do března 2018 v Londýně tři třídenní stáže. Těch se zúčastnilo celkem 24 osob včetně lektorů našeho projektu. Účastníci stáží získali informace o fungování zahraniční Recovery College a roli peer pracovníků, a měli možnost zúčastnit se některých vzdělávacích kurzů.

V rámci aktuálního projektu Rozvoj a zlepšení služeb Komunitního centra pro Zotavení se v Praze uskuteční dva 3denní workshopy studentů a lektorů z Komunitního centra pro zotavení a z CNWL Recovery & Wellbeing College. Cílem workshopů bude seznámit se s funkčním modelem vzdělávacích a integračních programů v zahraničí, které jsou zaměřeny na rozvoj místních komunit a osobního potenciálu lidí s duševním onemocněním, a zajistit jejich přenos do České republiky. Se zahraničními kolegy skrze workshopy dojde k předání zkušeností se zapojováním osob s duševním onemocněním do života komunity, vzájemné seznámení s modely fungování komunitního centra v Londýně a v Praze a získání zpětné vazby od účastníků k nabízeným službám Komunitního centra pro zotavení. Výstupem z aktivity bude metodika zajištění služeb Komunitního centra, která výrazně podpoří kvalitu poskytovaných služeb a zároveň poskytne podporu nově vznikajícím komunitním centrům tohoto typu v Praze i v celé ČR.


 
ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ O ŽIVOTĚ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM (1/2019 – 12/2020)
 

Většina lidí získává informace o duševních nemocech z médií. Tyto informace jsou vesměs negativní, neobjektivní a jsou prezentovány tak, aby byly přijatelné pro většinového diváka. Cílem aktivity bude dosáhnout změny společenského klimatu ve vztahu k problematice duševního onemocnění a posílit sociální soudržnost v rámci místní komunity. Aktivita je zaměřená na posilování dialogu zainteresovaných skupin založeného na poskytnutí dostatku pravdivých a relevantních informací k formování nestigmatizačních postojů, a to jak veřejnosti, tak samotných osob s duševním onemocněním a také osob ovlivňujících mediální obraz duševních nemocí. Součástí jsou následující aktivity:  
 
 • Workshopy pro studenty žurnalistiky, dokumentaristiky a příbuzných oborů: Studenti během workshopů dostanou k dispozici destigmatizační videospot, který informuje o problematice duševních onemocnění a životě lidí, kteří se s duševní nemocí potýkají. Pod vedením zkušeného lektorského týmu budou materiál analyzovat z hlediska obsahu a klíčového sdělení a tvůrčím způsobem o něm zpracují článek nebo reportáž.
 • Přednášky a besedy ve veřejných knihovnách: V rámci přednášek budou peer lektoři v knihovnách přednášet a debatovat o nejrůznějších tématech souvisejících s životem s duševním onemocněním. Během projektu proběhne dvanáct dvouhodinových besed.
 • Závěrečná konference projektu: Na závěr projektu v prosinci roku 2020 se uskuteční setkání studentů, lektorů, a odborné i laické veřejnosti ve formě 2denní konference. Cílem setkání je propojit obyvatele místní komunity a zvýšit respekt k lidem s duševním onemocněním. Budou rovněž pozváni hosté z Velké Británie a z Holandska, kde jsou Komunitní centra pro zotavení běžnou součástí portfolia služeb pro osoby s duševním onemocněním.
 • Stopstigma: Webové stránky www.stopstigma.cz slouží již od roku 2004 ke zvyšování povědomí o problematice duševních nemocí prostřednictvím zveřejněných textů o duševních nemocech, o zotavení, příběhů a uměleckých děl s tematikou nemoci a v neposlední řadě provozem unikátní psychiatrické a psychologické poradny se zapojením peer poradce (člověka se zkušeností s duševním onemocněním). V rámci aktuálního projektu bude naše aktivita zaměřená na poskytování bezbariérového internetového poradenství a rozvoj podpory v oblasti péče o duševní zdraví. Další náplní aktivity bude aktualizace textů o duševních nemocech a zveřejňování komentářů ke článkům z denního tisku s tématem duševního zdraví.


SOCIÁLNĚ KULTURNÍ AKTIVITY NÍZKOPRAHOVÉHO CHARAKTERU (2/2019 – 12/2020)


Poskytnutí kreativního prostoru pro setkávání lidí s duševním onemocněním a ostatních členů veřejnosti a podpora účastníků v tvůrčím rozvoji a sebepoznání prostřednictvím umění. Aktivita bude realizována prostřednictvím nízkoprahových aktivit, a to literárních a divadelních dílen, jejichž první běh byl uskutečněn v rámci loňského projektu Komunitního centra pro Zotavení.
 • Literární dílna - Dílna pro všechny zájemce o literaturu. Pod vedením dvou lektorů, Tomáše Vaňka a Jana Škroba, se zde účastníci budou stejně jako v loňském roce věnovat poezii i próze, budou si psát, číst, povídat o psaní a sdílet. Dílny budou probíhat jednou za 14 dní na tři hodiny v některé z pražských literárních kaváren a jednou za tři měsíce proběhne literární večer se čtením tvorby účastníků literárních dílen. Pozvání přijme vždy jeden speciální host (básník, prozaik, esejista). Výsledky práce účastníků literárních dílen i jejich vlastní činnosti budou základem pro nově vzniklý časopis, který se bude vydávat jednou za 3 měsíce v elektronické podobě.
 • Divadelní dílna - Hlavními cíli divadelní dílny je sebepoznání skrze jednání, osvojení si jevištního projevu a rozvoj hereckých dovedností skrze trénink rozvoje pohotového jednání. Dílna nabízí prostor jednak pro osobní rozvoj, sebeprezentaci, a práci s vlastní imaginací a příběhem, jednak posílí souhru, empatii a vzájemnou inspiraci, ze které dílna vyústí v přípravě veřejných vystoupení.


 EVALUACE PROJEKTU (2/2019 - 12/2020)
 

Cílem aktivity je vyhodnocení dopadu projektu na zotavení lidí s duševním onemocněním a na posílení sociální soudržnosti. Evaluace proběhne v důležitých krocích, které zlepší služby Komunitního centra pro Zotavení.
 • Evaluace stávajících 9 kurzů Komunitního centra: Uskuteční se 2x4h focus group s úspěšnými absolventy kurzů, které jsou součástí stávající nabídky Komunitního centra. Náplní focus group bude podrobné zmapování přínosu jednotlivých kurzů, jejich formy a obsahu a lektorského podání. Pozornost bude také věnována tematické návaznosti kurzů a naplnění očekávání studentů. Následně bude zpracován podrobný výstup a doporučení pro lektorský tým, který tato doporučení zapracuje do koncepce kurzů.
 • Evaluace poskytovaných služeb s využitím zahraničních zkušeností, vytvoření Metodiky zakládání a fungování komunitních center pro podporu zotavení: Zhodnocení služeb bude probíhat skrze opakovaná setkání evaluačního týmu, který vyhodnotí výstupy z workshopů se studenty a lektory z CNWL Recovery and Wellbeing College. Výstupem ze setkání budou konkrétní doporučení ke zlepšení služeb a vytvoření Metodiky, která bude odrážet principy, procesy a zásady fungování Komunitního centra pro Zotavení.
 • Evaluace dopadu aktivit Komunitního centra pro Zotavení na jeho studenty: Zhodnocení dopadu vzdělávacích kurzů na jejich účastníky bude realizováno prostřednictvím dvou diskusních skupin na začátku projektu a na jeho konci. Cílem bude zjistit, jak jsou studenti posilování v zotavení, ve svých životních rolích, sebedůvěře, autonomii a nakolik se mění jejich cíle a postoje.
 • Evaluace internetové poradny: Poskytování internetového poradenství bude zhodnoceno jak z hlediska obsahu dotazů, tak z hlediska spokojenosti tazatelů a dopadu služby na jejich kompetence pro sociální soužití.