Matra III – Rozvoj péče o duševně nemocné orientované na klienta pomocí souhrnného programu vzdělávání (2003 – 2005)

Projekt, který Centrum realizoval ve spolupráci s RINO Institute a NSPOH (Holandská škola veřejného zdraví), podporuje humanizaci a deinstitucionalizaci péče o duševní zdraví v ČR prostřednictvím rozvoje vzdělávacího systému. Vzdělávací moduly byly zaměřeny na case management, psychiatrickou rehabilitaci, práci s rodinou, krizovou intervenci, komunitní psychiatrii, komunitní péči o duševně nemocné, management péče, vztahy a komunikaci s klientem. Moduly vytvářelo 50 odborníků a testovalo 35 učitelů. Projekt byl financován z programu MATRA nizozemského ministerstva zahraničních věcí.Komunitní psychiatrie v praxi

„MATRA III- projekt na podporu vzdělávání“

„MATRA III- projekt na podporu vzdělávání“ (publikován pod názvem Komunitní psychiatrie v praxi) je projektem, který vznikl v rámci česko- holandské spolupráce. Za českou stranu byla práce koordinována Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví, Praha (CRPDZ), za Holandsko to byly Rino Institut, GGZ Netherland a Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH).

Cíle projektu jsou poměrně široké: od vytváření výukových materiálů po jejich implementaci, ovlivnění vzdělávání (jak pregraduálního, tak postgraduálního) profesionálů v oblasti péče o duševní zdraví. Dlouhodobým cílem je změna situace a praxe v péči o duševně nemocné, přechod od centralizované nemocniční péče k péči komunitní.

Projekt vznikl na základě zkušeností a potřeb ve vzdělávání pracovníků, pracující v oblasti péče o duševní zdraví. V první fázi projektu jsme se v rámci přípravného šetření ptali 30 profesionálů, představitelů dobré praxe, jaká je jejich definice dobré komunitní péče, co potřebují umět pro to, aby tuto péči mohli poskytovat, a co z toho se naučili ve školách. Na základě tohoto šetření jsme sestavili 8 okruhů, které se ukázaly jako nejvíce potřebné a zároveň téměř či úplně chyběly v dosavadním systému zejména pregraduálního vzdělávání. Oslovili jsme 45 odborníků, zástupců jednotlivých profesí z celé ČR (psychiatři11, psychologové 6, sociální pracovníci 10, zdravotní sestry 5, rehabilitační sestra 1, sociologové 5, ergoterapeuti3, ostatní 3), kteří zpracovali těchto 8 okruhů do modulové výuky.

Výukové materiály - moduly – obsahují tato témata:

Na celé práci byl velmi cenný proces vytváření a testování výukových modulů, diskuse, týmová práce zástupců jednotlivých profesí, které byly v každém skupině zastoupeny (tento proces odrážel i jeden z principů komunitní péče: týmovou spolupráci).

Cílovou skupinou klientů se stali především dlouhodobě duševně nemocní , kteří mají nejvíce zdravotně-sociálních potřeb a pro něž je komunitní péče nezbytným předpokladem na cestě k úzdravě (úzdravou rozumíme "readaptaci": přijetí sebe, významu a smyslu života, který přesahuje limity dané onemocněním, zvládání (coping) a adaptaci sebe sama na onemocnění, Hatfield, Lefley,1993).

Principy, na kterých je postavena komunitní péče, by měly být i principy vzdělávání profesionálů. Proces vzdělávání by měl být procesem dialogu mezi vzdělávajícím a vzdělávaným. Mělo by se jednat o cestu společného objevování, podpory profesního i osobního růstu. Vzdělávající by měl být asistentem, podporujícím průvodcem vzdělávaného.

Uspořádáním výukových modelů chceme k uvedení těchto principů do praxe výuky napomáhat.

Moduly dodržují jednotnou "osnovu":

Moduly byly testovány v rámci pregraduální a postgraduální výuky, kdy proběhlo další jejich zpracování,upřesnění a rozšíření. Do fáze testování se zapojili i uživatelé, zapojení do aktivit občanského sdružení VIDA, kteří připravili přednášky k jednotlivým modulům o své zkušenosti s onemocněním a se systémem péče. V rámci skupiny„Dobrá praxe“ vznikl materiál pro komunitní organizace poskytující krátkodobé a dlouhodobé stáže. Testování proběhlo na 6 vyšších odborných školách, 8 vysokých školách a 2 institutech postgraduální výuky.

Podle modulů se vyučuje, byly zařazeny do pregraduální i postgraduální výuky, vznikl autorský program na podporu rozvoje výuky, chystáme další seminář o výuce. Moduly jsou v elektronické podobě (podrobný popis projektu lze nalézt na webových stránkách CRPDZ: www.cmhcd.cz ) a lze je objednat na adrese: Centrum pro rozvoj péče o dušení zdraví, Řehořova 10, Praha 3,130 00, cmhcd@cmhcd.cz

PhDr.Václava Probstová,CSc.

Předneseno Ing.Petrou Kačírkovou na Národní konferenci k otázkám podpory duševního zdraví, Praha, 22.11.2005

Citovaná literatura:
Hatfield,A.B., Lefley,H.P(1993): Surviving Mental Illness. Stress, Coping and Adaptation. The Guilford Press, New York, London (knihovna CPRDZ)

Na testování a dopracování modulů se podíleli:
Sylva Bartlová, Alexandra Beránková, Bohumila Baštecká, Markéta Dubnová, Marek Fiala, Alena Fialová, Zuzana Foitová, Jana Chlumecká, Petra Janíková, Eva Marková, Alena Matoušková, Václav Matuška, Alena Melanová, Jan Mužík, Gabriela Nováková, Miroslava Kyasová, Jan Lorenc, Jan Paleček, Ondřej Pěč, Alena Pilousová ,Jana Podhajská, Eva Poláchová,Jana Pomajzlová, Gabriela Pražáková, Václava Probstová, Jarmila Rollová, Ivan Růžička, Pavel Říčan, Veronika Stříbrná, Jan Stuchlík, Vladimír Šik, Karel Šilhán, Václav Šnorek, Martina Venglářová, Marcela Vodičková, Jana Vytisková, Daniela Wogurková, Markéta Zimová, Štěpán Žáček


Jak již bylo uvedeno , v rámci projektu Matra III. vznikl také tutorský program na podporu výuky. Na níže uvedené odborníky se můžete obrátit se žádostí o konzultaci v oblasti výuky Matra III. modulů. Lze konzultovat obsah modulů i jejich pedagogickou (výukovou) stránku.

Seznam tutorů „Komunitní psychiatrie v praxi“ - projekt MATRA III
Rehabilitace Kontakt Místo

Ondřej Pěč

eset.pec@volny.cz

Praha

Václav Šnorek

vaclav.snorek@iol.cz

České Budějovice

Lenka Vachková

vachkova@plbrno.cz

Brno

Jan Mužík

jmuzik@centrum.cz

Praha, Ústí nad Labem

Alena Fialová

tt@fokus-mb.cz

Mladá Boleslav

Jarmila Rollová

rollova@eapraha.cz

Praha

Jan Stuchlík

stuchlik@fokus-mb.cz

Mladá Boleslav

Pavel Říčan

pavel.rican@fokusvysocina.cz

Pelhřimov

Václava Probstová

probstova@cmhcd.cz

Praha

Martina Venglářová

mvenglarova@seznam.cz

Praha

Vladimír Šik

sik@fse.ujep.cz

Ústí nad Labem

Alena Pilousová

A.Pilousova@seznam.cz

Teplice

Jana Chlumecká-Jelínková

chlumecka@iol.cz
jana.chlumecka@quick.cz

Praha

Ivan Růžička

ejvy@volny.cz

Teplice

Markéta Zimová

marzim@seznam.cz

Praha

Marcela Vodičková

vodickova.marcela@quick.cz

Brno

Alexandra Beránková

ddz@ddz.cz

Ostrava

Jan Paleček

janpalecek@centrum.cz

Praha

Miloš Havlík

Milos.havlik@fokusvysocina.cz

Havlíčkův Brod

Zuzana Foitová

foitova@fokus-praha.cz

Praha

Marek Fiala

fialamarek@hotmail.com

Mladá Boleslav

Bohumila Baštecká

Basteck.b@tiscali.cz

Olomouc

Dagmar Vodáčková

vodacek@volny.cz

Praha

Jan Lorenc

lorenc@dpc.cz

Praha

Štěpán Žáček

zaceks@centrum.cz

Olomouc

Matěj Lejsal

matej.lejsal@centrum.cz

Praha

 • komunitní péče o duševně nemocné
 • krizová intervence
 • komunitní psychiatrie
 • psychiatrická rehabilitace
 • case management
 • vztahy a komunikace s klientem
 • práce s rodinou
 • management péče a personalistika ( zaměřeno na neziskové organizace).
 • MATRA III, autoři
 • „teoretický základ“ (na základě aktuálních znalostí v dané oblasti)
 • cíle: co by měli studenti znát o tématu (např. psychiatrická rehabilitace)
 • podrobnější cíle pro danou profesi
 • výukové cíle
 • testování získaných dovedností
 • program, časový rozvrh jako příklad
 • přehled metod
 • přehled literatury, literatura