Rozvoj psychosociální rehabilitace podle modelu CARe

Rozvoj psychosociální rehabilitace podle modelu CARe

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015171 

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost.
Doba realizace projektu: 1. 4. 2020 - 31. 3. 2022

Projektová Manažerka: Markéta Hulmáková
Odborný garant projektu: Jana Pluhaříková Pomajzlová

 

Aktivity projektu

Příprava na audity týmů škálou věrnosti CARe

Během projektu budou v sedmi týmech zapojených do aktivit projektu (3 týmů organizace Fokus Mladá Boleslav, 2 týmů Fokus Karlovarský kraj,1 tým organizace VOR Jihlava, 1 tým organizace Oblastní charita Polička) provedeny audity pomocí věrnostní škály CARe (CARe Fidelity Scale).
S realizací auditů v jednotlivých týmech a dalším rozvojem služeb souvisí:

Překlad pracovních materiálů – sada nástrojů CARe Fidelity Scale 

Překlad dalších souvisejících odborných materiálů pro rozvoj služeb a modelu CARe v ČR  

Trénink auditorů modelu CARe 


Aktualita

1. Přeložena škála věrnosti modelu CARe 3.0 (CARe Fidelity Scale) (J. P. Wilken, HU Kenniscentrum Sociale Innovatie, 2021), jež zohledňuje nejnovější vývoj modelu. Tato poslední aktualizovaná verze škály se v rámci projektu stala nástrojem pro hodnocení a podporu zavádění modelu CARe do praxe i nástrojem pro posílení reflexe pracovníků v jejich praxi. Čeští, vyškolení auditoři měli to štěstí, že se stali součástí kolegia pracovníků, kteří se podíleli na ověření a vývoji této poslední aktualizované verze škály věrnosti CARe. Na základě prvního kola auditů byla škála hodnocení věrnosti CARe doplněna a upravena. Některé položky byly více specifikovány a upravila se škála hodnocení tak, aby umožňovala jemnější a přesnější hodnocení. Cenné bylo ověření škály v různých typech služeb a zvažování specifik kontextu České republiky. 

2. Přeložena publikace modelu CARe autorů Jean Pierre Wilken a Dirk van Hollander
"Práce v propojení. Podpůrný vztahový přístup. Praktická příručka modelu CARe"
Autoři se v publikaci věnují otázkám, jakými konkrétními činnostmi skutečně můžeme utvářet vztah a podporovat zotavení člověka, se kterým pracujeme. Publikace tak přináší zásadní a nový pohled na to, jak může vypadat osobní profesionální práce a jak můžeme vytvářet příležitosti a podmínky pro zotavení. Jak má vypadat skutečně dobrá péče, jakou pomoc a podporu můžeme druhým nabízet tváří v tvář zranitelnosti či těžkým událostem v životě, jak vytvářet okamžiky lidské blízkosti a posilovat víru v možnost opětovného probuzení vnitřní síly, jak najít ukotvení, smysl a směr v tom, co děláme. Publikace nabízí praktické postupy, nástroje a zakotvení užitečných způsobů práce. 

20220331_114059.jpg
2.jpg
3. Bylo vyškoleno 13 auditorů, pro které byl zrealizován trénink vedený zkušeným holandským auditorem, kde se auditoři naučili metodiku hodnocení podle věrnostní škály CARe.

Audity v týmech zapojených organizací podle nástroje Care Fidelity Scale (1. kolo) 

V zapojených organizacích/týmech, proběhne 7 dvoudenních auditů pomocí nástroje CARe Fidelity Scale (věrnostní škála CARe). Audity budou probíhat pomocí diskuse s několika klienty, členy týmu, manažerem a pracovníkem podpory/koučem, studiem dokumentace a písemných podkladů.  Cílem je vyhodnotit míru implementace CARe modelu v praxi služeb a podpořit jejich další rozvoj.

Aktualita

Proběhlo 7 dvoudenních auditů pomocí nástroje CARe Fidelity Scale. 
Záměrem auditu bylo vyhodnocení míry zavedení (věrnosti) modelu CARe v praxi služby a poskytnutí zpětné vazby týmu s cílem podpořit další rozvoj služeb a jejich soulad s modelem CARe. Hodnocení a jednotlivé součásti procesu auditu (příprava auditu, rozhovory, zpracování hodnocení, vypracování zprávy a předání výstupů a zprávy týmu) byly využity k reflexi míry přítomnosti jednotlivých komponent a principů modelu CARe v podpoře poskytované klientům, ve vztazích s klienty, v prostředí týmu a k reflexi míry orientace na podporu zotavení klientů jak na úrovni týmu, tak v organizaci celkově. 

Plány rozvoje a podpora změn v organizaci 

Na základě zpracovaných zpráv z auditů týmů si jednotlivé týmy zpracují plány rozvoje, ve kterých zohlední své možnosti a priority, podle aktuálně dostupných zdrojů, na období cca jednoho roku.  V plánu budou zaznamenány  cíle a konkrétní kroky, které tým chce podniknout k přiblížení modelu CARe. Po uplynutí tohoto období   proběhne v každém týmu opětovná evaluace

Aktualita

V období mezi realizací jednotlivých kol auditů probíhala podpora implementace modelu CARe v zapojených týmech. Hlavním nástrojem podpory implementace v tomto projektu bylo setkání týmů s CARe lektory, kteří je provázeli implementací. Provázení týmů implementací probíhalo formou osobních a online setkání. Každý tým měl k dispozici 16 hodin podpory, rozložitelných v čase tak, aby to bylo smysluplné s ohledem na možnosti a představu týmu, zvolené téma a cíle, které si tým stanovil. 
Část setkání byla zaměřená na metodický proces a nástroje modelu CARe, na hledání potenciálu těchto nástrojů (Osobní plán, Osobní profil nebo Plán časných varovných př íznaků) a možnost í práce s nimi tak, aby jejich využití bylo smysluplné nejen pro pracovníky, ale především pro klienty. Pozornost byla věnována také jazyku podporujícímu zotavení, hodnotám a principům CARe (například orientace na silné stránky, podporu zotavení) a především jejich využití ve spolupráci s klientem a v týmu.

Stáže ve službách v Nizozemí 

Pro zájemce ze zúčastněných organizací proběhnou 5denní odborné stáže v Nizozemí v organizacích, kde je model CARe zavedený, a kde probíhají audity kvality CARe. Uspořádány budou celkem 3 stáže, vždy pro skupinu 10 osob.

Aktualita

V rámci projektu se uspořádaly dvě stáže pro 15 účastníků v termínech 11. - 15.10. 2021 a 21. - 25.3. 2022.
Pracovníci se během týdne inspirovali dobrou praxí v nizozemských organizací: Fonteynenburg  www.fonteynenburg.nl, Nei Skoen  https://neiskoen.nl, GGZ Riverdiunen https://www.rivierduinen.nl, Eagle shelter https://www.eagleshelter.nl/eagleshelter/, zkušenosti sbírali ve službách: škola zotavení, chráněné bydlení - práce s CARe v propojení s FACT modelem, projekt údržby krajiny, individuální bydlení, klinická péče, FACT týmy, projekty na zaměstnávání klientů, Recovery learning community, podporované bydlení, Clinical Intensive Care.
Spolecne-foto-GGZ-Riverduinen.jpg

2-2.jpg

 

 

 


1.jpg

10.jpg

 


8.jpg
11.jpg

Opětovný audit týmů podle nástroje CARe Fidelity Scale (2. kolo) 

2. kolo všech sedmi auditů slouží k zjištění pokroku jednotlivých týmů a tvorbě dalšího plánu do budoucna, co se dá ještě v týmu změnit, na čem by se mohlo dále pracovat nebo na tom, jak dosažené změny udržet dlouhodobě

Aktualita

Z obou kol auditů věrnosti a podpory implementace modelu CARe vytvořili autoři Souhrnnou zprávu.
Souhrnná zpráva – Zkušenosti s audity věrnosti modelu CARe
 

Evaluace změn u příjemců péče 

Evaluace provedená v rámci projektu bude mít za cíl nejen identifikovat změny u příjemců služeb, ale i otestovat obě potenciálně užitečné metody pro měření změny – dotazník AQoL a dotazník INSPIRE, přičemž bude zjišťována přijatelnost těchto metod pro klienty a pracovníky.
Celou evaluaci provede externí výzkumný tým. Evaluace bude realizována třemi metodami ve dvou kolech.
a)dotazníkové šetření se 70 vybranými klienty (příjemci péče)
b)hloubkové rozhovory se 14 vybranými klienty (příjemci péče)
c)fokusní skupiny se 7 pracovníky služeb
 
Evaluace proběhne dvoukolově. Po první vlně auditů a následně po 12 měsících. 

Aktualita

Evaluace změn u příjemců péče - souhrnná zpráva