Podpora transformace v Moldavsku

Plný název projektu:

Podpora transformačního procesu v oblasti péče o duševně nemocné a mentálně handicapované v MoldavskuZadavatel projektu:
Česká rozvojová agentura
www.czda.cz

Cíl projektu:
Zvýšení odbornosti aktérů pro provedení transformačních změn v oblasti péče o duševně nemocné a mentálně handicapované v Moldavsku

Hlavní aktivity projektu:
1.Podpora transformace 4 psychoneurologických ústavů pro dospělé – v Brinzeni, Cocieri, Balti a Badiceni
Výsledky:
Zmapování těchto rezidenčních zařízení
Čtyři akční transformační plány ústavů

2. Vzdělávání aktérů transformace v Moldavsku v moderním přístupu k lidem s duševním onemocněním a lidem s potížemi učení 
Výsledky:
8 trenérů vycvičeno v ČR (rozsah tréninku 40 hodin)
45 osob vycvičeno v Moldavsku (rozsah tréninku 40 hodin)

3. Předání zkušeností s transformací služeb z ČR do Moldavska
Výsledky:
16 aktérů transformace z Moldavska se zúčastní stáží v ČR

4. Podpora transformačního procesu v Moldavsku ze strany českých expertů
Výsledky:
Situační analýza a analýza proveditelnosti transformace vzhledem k místním podmínkám (31. 12. 2015)
Písemná doporučení pro Ministerstvo práce, sociální ochrany a rodiny
Draft Strategie reformy péče a ochrany duševně nemocných

5. Informování o projektu, podpora destigmatizace lidí s duševním onemocněním a mentálním znevýhodněním
Výsledky:
Průběžné informace o projektu
Podpora destigmatizace
Konference o výsledcích projektu

Partneři projektu:
Česká republika: 
-    Centrum podpory transformace, o.p.s. (www.podporatransformace.cz)
Moldavsko: 
-    Člověk v tísni, o. p. s. (www.clovekvtisni.cz), 
-    Keystone Human Services International Moldova Association (keystonemoldova.md)
Projekt bude probíhat v úzké součinnosti s Ministerstvem práce, sociální ochrany a rodiny (www.mmpsf.gov.md)
Předpokládáme také spolupráci s dalšími organizacemi podílejícími se na reformách a rozvoji služeb v oblasti péče o duševně nemocné a mentálně handicapované.

Období realizace: 1. 9. 2015 – 30. 9. 2017
Kontaktní osoba: Markéta Hulmáková (projektová manažerka), e-mail: hulmakova@cmhcd.cz, tel.: +420 775 582 223; Pavel Říčan (manažer expertního týmu), e-mail: rican@cmhcd.cz, tel.: +420 775 552 166
 

CO NOVÉHO V PROJEKTU

2017

Závěrečná konference projektu

 

31.10.2017 proběhla závěrečná konference projektu s názvem „Deinstitutionalization process in the Republic of Moldova, achievements and perspectives”, které se zúčastnili i klienti ústavní péče. Klienti se tak díky projektu zapojují do plánování sociálních služeb a procesu transformace péče. Přednášející na konferenci hodnotili dosavadní přínos českého projektu a perspektivy pro nadcházející období.  Ministryně zdravotnictví, práce a sociální ochrany na konferenci deklarovala závazky při provádění reformy deinstitucionalizace a sociálního začleňování osob se zdravotním postižením v Moldavské republice. Pavel Říčan, ředitel CRPDZ,  společně s partnerem projektu Člověk v tísni vyhodnotili podporu procesu DI v Moldavsku skrze český projekt, v rámci kterého vznikly transformační plány pro šest ústavů rezidenční péče. Ředitelé těchto ústavů následně sdíleli své zkušenosti s průběhem transformace, jak se jim daří příprava a přesun klientů do komunitní péče. Jan Pfeiffer, expert na DI, přednesl zkušenosti s transformačním procesem v ČR a evropských zemí. Peer konzultant Zdeněk Heřt se na konferenci v Moldavsku podělil o zkušenosti se zapojením osob s duševním onemocněním v oblasti sociálních služeb a advokacie v ČR.

1.jpg2.jpg
3.jpg4.jpeg
Setkání transformačních týmů je důležitým nástrojem v procesu transformace

plní funkci sdílení zkušeností, vzájemné podpory, identifikování nových témat k řešení na úrovni ministerstev a regionů.
V prvním půlroce roku 2017 se transformační týmy jednotlivých ústavů setkaly dvakrát.
Workshopy na setkání probíhaly ve skupinkách, povětšinou napříč jednotlivými zařízeními, aby se podporovala vzájemné spolupráce, propojenost a výměna poznatků mezi jednotlivými zařízeními.
Pracovníci prezentují aktuální vývoj s výběrem, nákupem a rekonstrukcí nemovitostí a jaké jsou jejich  bezprostřední plány v jednotlivých zařízeních. Společně pracují na doporučení pro  proces výběru a přípravy klientů  pro přechod do  chráněného bydlení do komunity. Společně tvoří doporučení a kritéria pro chráněné bydlení. Na setkání si rovněž vedoucí pracovníci ústavů ujasnili role jednotlivých aktérů (regiony, ústavy, vláda) v budoucím procesu deinstitucionalizace.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016

Celý projekt se během roku 2016 výrazně posunul. Ministerstvo práce, sociální ochrany a rodiny (MPSOR) formálně akceptovalo Akční transformační plány pro všechny ústavy.
Díky tomuto projektu mají ústavy změněn statut, mohou legitimně zřizovat komunitní služby mimo ústav - schváleno MPSOR. Ředitelé mají ve své náplni zřizování komunitních služeb jako povinnost. Transformační plány jsou závazným dokumentem.
Dále se podařilo s Ministerstvem financí vyjednat, že peníze z rozpočtů ústavů je možno použít na nákupy domů a bytů.
V následujícím roce 2017 Ministerstvo práce, sociální ochrany a rodiny vypracuje Národní program DI.
 

Koncem června proběhl v Centru vzdělávací program pro moldavské mentory pod vedením partnera projektu, CPT.
 

Účelem programu bylo vzdělat odborníky, kteří budou podporovat transformaci ústavní péče tím, že budou dále vzdělávat pracovníky v zařízení, předávat zkušenosti, motivovat ve změně přístupu k péči o klienty.
Do role mentorů byli nominováni 4 zástupci ústavních zařízení, 2 zástupci Ministerstva práce, sociální ochrany a rodiny a 2 zástupci místní partnerské NNO.
Trénink mentorů proběhl ve dvou částech:

  1. dvoudenní výuková část v Moldavsku věnovaná deinstitucionalizaci, jejím cílům, principům,  rozdílu mezi životem v ústavu a ve společnosti
  2. část - pětidenní vzdělávací program v ČR, který střídal výukové části a návštěvy různých typů zařízení

S paní Alenou Brožkovou, bývalou ředitelkou instituce Domov bez zámku sdíleli zkušenosti s transformací ústavu. Princip individuálního plánování a podpory klientů vysvětlila mentorům metodička transformace Terezie Hradílková. Mentoři navštívili transformovaný ústav a chráněné bydlení v DSS Slatiňany. Inspiraci jak poskytovat podporu lidem s postižením, aby mohli samostatně bydlet, pracovat a žít podle své volby získali podporovatelé transformace v neziskových organizacích Skok do života v Hradci Králové a Rytmus o.p.s. v Praze. O své zkušenosti se rovněž podělil peer poradce Jiří Štefl, který moldavským mentorům vysvětlil, jaká je role peer poradců, lidí s vlastní zkušeností s duševní nemocí.

Účastníci získali inspiraci od přímých aktérů transformace v České republice a odjížděli motivovaní k potřebným změnám na poli deinstitucionalizace v Moldavsku. 

Na přelomu května a června 2016 jsme přivítali zástupce ministerstev, neziskových organizací a ústavů pro mentálně handicapované a duševně nemocné Moldavska

V rámci čtyřdenního stážového programu se moldavští kolegové seznámili s příběhem úplného uzavření Ústavu sociální péče v Brandýse nad Labem, který postupně nahrazovaly jiné služby podporující život lidi s handicapem v co nejběžnějších podmínkách. S pracovníky Vyššího Hrádku jsme navštívili službu  „Domov pro osoby se zdravotním postižením“ s různou mírou podpory, situovanou v běžných domácnostech ve městě.

Inspiraci, jakou formou pomáhají neziskové organizace lidem s handicapem v začlenění do běžného života, čerpali nejen zástupci neziskového sektoru Moldavska. Se zájmem diskutovali s pracovníky Jurty Děčín o otázkách, co nabízí služba „Sociálně terapeutické dílny“,  jak se daří  zvyšovat úroveň soběstačnosti klientů, ale i jejich zapojení do provozu farmy a mnohé další.

Cenné informace získali moldavští kolegové rovněž od paní ředitelky Fokusu Labe. Ve své prezentaci vyzdvihla, jak komunitní péče zásadním způsobem napomáhá k zotavování. O své zkušenosti se s námi podělili také peer poradci, kteří jsou nadějí pro lidi s duševním onemocněním a jejich rodiny, předávají své zkušenosti v oblasti zvládání duševních nemocí, že zotavení je možné. Moldavské kolegy inspirovala návštěva vaňovské kuchyně, příklad zaměstnávání duševně nemocných,  kde se každý den připravuje až 800 produktů, kterými zásobují všechny své provozovny. Společně jsme také navštívili Fokus kafe a chráněné bydlení.

U příležitosti návštěvy zástupců moldavských ministerstev a ředitelů ústavů se uskutečnila tisková konference se zástupci České rozvojové agentury a Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví. Moldavští zástupci ve vyjádření pro média ocenili přímou angažovanost  pracovníků ústavů v transformaci péče, rozmanitost služeb, které rozvíjí neziskové organizace na podporu integrace lidí s handicapem do společnosti a jejich uplatnění na otevřeném trhu práce. Je to cesta, kterou chtějí jít i v Moldavsku. Rovněž vyslovili díky za podporu, kterou jim Česká republika poskytuje.

S procesem transformace péče v České republice se moldavští zástupci seznámili také na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde se dále zajímali o legislativu spojenou s péčí o lidi s handicapem.

O své zkušenosti se zaměstnáváním lidí s handicapem se s námi podělili v kavárně AdAstra. Milá atmosféra a osobité kouzlo obsluhy (lidé s handicapem) utvrdilo moldavské partnery, že se vydali správnou cestou. Příklady české dobré praxe umožnily moldavským kolegům změnit způsob uvažování o lidech s handicapem a vidět je více v jejich potenciálu.

 

  


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V březnu 2016 zahájili ředitelé a jejich týmy tvorbu transformačních plánů pro své ústavy

V každém ze čtyř ústavů sociální péče  pro mentálně handicapované a duševně nemocné byl sestaven „transformační tým“  v čele s ředitelem ústavu. Jeho úkolem je vytvořit Transformační plán pro vznik komunitních služeb a přesun klientů z ústavu do těchto služeb.
 
Pod vedením hlavního experta projektu MUDr. Jana Pfeiffera se ředitelé a jejich týmy seznamují s jednotlivými kroky a  modely transformace. Rychle chápou myšlenku transformace, aktivně se zapojují do konkrétního pánování a přicházejí s konstruktivními nápady, jak by ústav mohl vytvářet  služby pro své klienty.
Transformační plány pro jednotlivé ústavy sociální péče budou dokončeny a schváleny Ministerstvem práce, sociální ochrany a rodiny do konce roku 2016.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ustanovení koordinační rady

Zástupci ministerstva ustanovili pracovní skupinu, tzv. Koordinační radu, jejíž vznik inicioval hlavní expert projektu Jan Pfeiffer. Koordinační rada, složená z jak relevantních zástupců ministerstva a NGO, tak ředitelů ústavů sociální péče, nebyla ustavena pouze za účelem řízení projektu CRPDZ, ale má širší deinstitucionalizační záběr, bude se podílet na  přípravě a implementaci Strategie reformy péče a ochrany duševně nemocných v Moldavsku.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podepsání Memoranda o porozumění

12. listopadu 2015 podepsal zástupce moldavského Ministerstva práce, sociální ochrany a rodiny se zástupci partnerských organizací projektu Memorandum o porozumění.
Memorandum o spolupráci mezi partnery projektu směřuje  k naplnění záměru projektu, a to zlepšení podmínek života lidí s mentálním postižením s důrazem na dodržování lidských práv v Moldavsku. Memorandum bylo uzavřeno mezi následujícími partnerskými organizacemi: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví (realizátor projektu), Ministerstvo práce, sociální ochrany a rodiny Moldavské republiky, Člověk v tísni (registrovaná pobočka v Moldavsku), Keystone Human Services International Moldova Association a Centrum podpory transformace.
 
Memorandum o porozumění obsahuje následující oblasti aktivit:
  1. Podpora pro transformaci 4 ústavů sociální péče
  2. Výcvik hlavních aktérů deinstitucionalizace  v moderním přístupu k lidem s mentálním postižením
  3. Předání zkušeností s transformací služeb z České republiky do Moldavska


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Vydali jsme tiskovou zprávu k zahájení projektu


Tiskova-zprava-zahajeni-projektu-MD