Podpora FACT modelu

Plný název projektu:
Podpora FACT modelu v České republice (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001126)
Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost.

1. 9. 2016 – 31. 8. 2018
Garant projektu: MUDr. Jan Stuchlík
Cílem projektu bylo za pomoci know-how z Nizozemí identifikovat rozvojový potenciál 26 zapojených týmů organizací poskytujících služby lidem s duševním onemocněním po celé České republice a přispět k jejich zkvalitnění, rozvoji a přiblížení se nizozemskému organizačnímu modelu komunitní péče pro lidi s vážným duševním onemocněním FACT (Flexible Assertive Community Treatment).

Do projektu se zapojilo 26 týmů z 10 organizací: Fokus Mladá Boleslav, Fokus České Budějovice, Fokus Liberec, Fokus Písek, Fokus Vysočina, Fokus Tábor, Mana Olomouc, Péče o duševní zdraví, Ledovec a Práh jižní Morava.
 
HARMONOGRAM A AKTIVITY:

10/2016: Úvodní setkání pro zástupce týmů, které projevily zájem o zapojení do projektu a o podporu v zavádění FACT modelu do své praxe, proběhlo 18. 10. 2016 v Praze. Setkání se aktivně zúčastnili také holandští experti.

Program setkání a informace o projektu - Petra Binderová
Vývoj FACT modelu v ČR - Jan Stuchlík
FACT model – integrovaná péče – Jeanette de Grand
FACT audit – Irene de Paepe

Fotogalerie

 
09/2016 – 02/2017: Příprava hodnocení podle nástroje FACT fidelity scale
  • 12 evaluátorů vybraných ze zapojených organizací, se v únoru 2017 zúčastnilo 5denní stáže v Nizozemí, kde se seznámili s modelem FACT v praxi a naučili se pracovat s FACT fidelity scale.
V českém překladu je FACT fidelity scale v naprosté většině položek totožná s originální holandskou verzí používanou CCAF (Certification Centre for ACT and FACT). Některé položky byly nicméně na základě konzultace se spoluautorem škály Michielem Bählerem upraveny tak, aby celá škála byla maximálně srozumitelná a odpovídala kontextu služeb v České republice.
  • Manuál metodiky práce FACT byl přeložen do češtiny. Zároveň poběhla rešerše dostupných informací k zavádění modelu v severní Evropě (Norsko, Švédsko).
Předkládaný manuál poskytuje ucelený pohled na FACT model, jeho vizi, strukturu a každodenní využití při poskytování péče. Tvůrci metodik a experti, kteří budou chtít FACT model využívat, v něm najdou všechny potřebné informace. Manuál vydal jeho autor J. R. (Remmers) van Veldhuizen v Holandsku a poprvé byl veřejnosti představen v roce 2013 na Konferenci EAOF (European Assertive Outreach Federation) ve španělském Aviles. Autorkou českého překladu je Martina Vavřinková, odbornou korekturu provedl Jan Stuchlík (2017). Copyright J.R. van Veldhuizen.
Manuál je volně ke stažení. Anglická verze a její jazykové mutace jsou rovněž na webových stránkách www.factfacts.nlwww.F-ACT.nl a www.CCAF.nl.

 
03/2017 – 08/2017: Evaluace týmů podle nástroje FACT fidelity scale
Dva nizozemští experti nejdříve navštívili formou stáží několik vybraných týmů ze zapojených organizací. Následně proběhly externí evaluace podle FACT fidelity scale v 6 týmech (v každé organizaci jeden tým), kterou vedli nizozemští experti spolu s vyškolenými evaluátory. Zbylých 20 týmů hodnotili čeští evaluátoři samostatně ve spolupráci s odborným garantem projektu.

05/2017 – 03/2018: Tvorba plánu, konzultace, minikonference
Z evaluace každého týmu připravili vyškolení evaluátoři zprávu a následně spolu s hodnoceným týmem také plán, jak se přiblížit modelu FACT v konkrétních podmínkách s aktuálně dostupnými zdroji. V průběhu realizace plánu, tedy postupného zavádění prvků FACT modelu, byly týmům poskytovány konzultace a externí podpora. Zároveň se pro zástupce zapojených týmů uskutečnilo 6 minikonferencí na témata související s FACT modelem, jejich součástí byla vždy prezentace holandských expertů prostřednictvím videkonference.
  • Specializace v týmu (personální obsazení a profese v českých FACT týmech), 26. 10. 2017
  • Fact board, 6. 12. 2017
  • Práce s krizí, 25. 1. 2018
  • Spolupráce s rodinou a práce s lidmi s duální diagnózou, 22. 3. 2018
  • Hranice služby, asertivita a orientace na zotavení, 28. 3. 2018
Program minikonference
Anja Reilman a Shuna Vanner: Prezentace holandských expertů
Jan Stuchlík: Asertivita a orientace na zotavení - výstupy z auditů
Dušan Lacko: Asertivita - zkušenosti z týmu


02/2018 – 06/2018: Opětovná evaluace týmů a vytvoření souhrnné zprávy
  • V období od 03 do 07/2018 proběhla opětovná evaluace dle FACT fidelity scale ve 27 zapojených týmech (1 tým se v průběhu projektu rozdělil na 2) a zaměřila se na pokrok jednotlivých týmů. Evaluaci vedli vždy 2 vyškolení čeští evaluátoři.
  • Souhrnná zpráva z evaluací se zaměřila na důležité posuny v praxi týmů v souvislosti s modelem FACT. K jejímu zpracování byly využity výstupy z obou evaluací a rozvojové plány jednotlivých týmů. Zpráva byla konzultována jak s českými evaluátory, tak s holandskými odborníky a jejich komentáře a postřehy byly do výsledné podoby souhrnné zprávy zapracovány.
07/2018 – 08/2018: Závěrečné setkání projektu pro zástupce zapojených týmů se uskutečnilo 30. 8. 2018 v Praze. Aktivně se ho zúčastnili holandští experti, kteří se v průběhu své návštěvy podívali také do jednoho se zapojených týmů.

Program závěrečného setkání
Jan Stuchlík a Pavel Říčan: Shrnutí projektu, výstupy a souhrnná zpráva z FACT auditů