Podpora neformálních pečovatelů duševně nemocných

registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006433
 

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost

Období realizace
1.9.2017 - 31.8.2020

Garant projektu: MUDr. Zuzana Foitová
Manažer projektu: Markéta Hulmáková

Aktivity projektu

Příprava a realizace vzdělávacího programu pro rodinné příslušníky, realizace: 11/2017 – 7/2018
Podpora rodinným příslušníkům pečujících o lidi s duševním onemocněním získat dostatek informací o duševních poruchách, možnostech léčby, zotavení, o systému služeb, sociálních a právních aspektech onemocnění a to vše prostřednictvím kurzu "Duševně nemocný v rodině" (20 hod).
 • Forma - 5 setkání / 4 hod - pracovní den odpoledne
 • Forma - 2 prodloužené víkendy
 Aktualita:
Kurz Duševně nemocný v rodině proběhl v lokalitách Brno, Zlín, Opava, Pardubice, Tábor, Chomutov, Ústí nad Labem, Plzeň.
Víkendová forma se uskutečnila v Deštném v Orlických horách.

Stážový program pro rodinné příslušníky, realizace: 4/2018 – 4/2019
Umožnit rodinným příslušníkům dobrý přehled o možnostech služeb pro duševně nemocné a podpořit je tak v jejich péči.
 
 Aktualita
Stáž proběhla v pražských i mimopražských sociálních službách:
 • Fokus-Praha, Centrum Podskalí – komunitní služby
 • Green Doors, Café Na půl cesty, Praha – tréninková kavárna
 • Centrum duševního zdraví - CDZ Praha 8
 • Bona o. p. s. Praha – chráněné bydlení a chráněné pracoviště
 • NUDZ Praha Klecany – Národní ústav duševního zdraví
 • Fokus Nymburk -  chráněné bydlení a podporované zaměstnání
Informační materiály pro rodinné příslušníky, realizace: 9/2017 – 12/2020
Zprostředkovat informace o problematice lidí s duševním onemocněním, ale i jejich rodinných příslušníků, kteří s nimi sdílí jejich osudy prostřednictvím příběhů - vyprávění o nemoci, naději a zotavení. Budou vydány tři odborné publikace.
 
 Aktualita
Vydáno 5 publikací:
 • Sebeobětování není řešení – Janine Berg-Peer
 • Schizofrenie je svinstvo mami! – Janine Berg-Peer
 • Moderování svépomocných skupin – Janine Berg-Peer
 • Kdo je připraven, toho smrt nezaskočí – Janine Berg-Peer
 • Kam jdou lidé s nemocnou duší – skupina autorů
 


Videospot Peer pečovatel

Úvodní setkání před zaváděním pozice peer pečovatele, realizace: 11/2018
Předání informací o budoucí spolupráci a podpoře pro organizace poskytovatelů soc. péče a peer pečovatele, možné náplni práce peer pečovatelů a zkušenostech ze zahraničí (Nizozemí, Norsko).
 
 Aktualita
Úvodní setkání k zavádění pozice peer pečovatele se uskutečnilo v listopadu 2018, představeny byly zkušenosti na pozici peer pečovatele v ČR, Norsku a Nizozemí
 
Příprava týmů a zájemců o pozici peer pečovatele, realizace: 12/2018 – 4/2019
Podpora pro týmy a budoucí peer pečovatele. Týmy, kteří mají zájem zaměstnat peer pečovatele, absolvují úvodní přípravu na vstup peer pečovatele (8 hod) s cílem připravit pro peer pečovatele vhodné pracovní prostředí. Budoucí peer pečovatelé absolvují 40hodinový Základní kurz pro peer pečovatele.
 
     Aktualita
Úvodní setkání týmů – příprava před zaváděním pozice peer pečovatelů proběhla v únoru 2019. Do projektu se zapojilo 7 týmů: PDZ Chrudim, Ledovec Plzeň, Práh Brno, Práh Hodonín, Horizont Zlín, Fokus Nymburk a Fokus Kolín.
 
Základní kurz pro peer pečovatele proběhl v období březen – duben 2019, do projektu se zapojilo 8 peer pečovatelů.

Tréninkové zaměstnání a podpora peer pečovatelů, realizace: 5/2019 – 8/2020
Tréninkové zaměstnání peer pečovatele a poskytování podpory zapojeným organizacím i peer pečovatelům.
 
Podpora pro organizace – 3 metodické porady pro každý tým v průběhu tréninkového zaměstnání
Podpora pro peer pečovatele – 7 skupinových supervizních setkání v průběhu tréninkového zaměstnání
Podpora pro organizace - 2 intervize vedoucích týmů - sdílení zkušeností při zapojování peer pečovatele do týmů
 
      Aktualita
Probíhají pravidelná supervizní setkání, která umožňují nezávislý pohled na práci v týmu a s klienty, sdílení a předávání zkušeností s prací peer pečovatele, upevnění role a hledání odlišných nástrojů práce, předávání profesních dovedností v roli peer pečovatele a vzájemnou podporu v roli.
 
Probíhají metodické porady pro týmy, jak nastavit činnosti a zapojení peer pečovatele vzhledem k týmu organizace, tak i vzhledem k potřebám pečujících v daném regionu.

Proběhly dvě intervize vedoucích týmů (září/2019, červen/2020) - sdílely se úspěchy, ale i problémy a jejich řešení při zavádění pozice peer pečovatele.

Manuál zapojení peer pečovatelů do komunitní péče o duševní zdraví

Podpora vzniku a fungování svépomocných skupin, realizace: 5/2019 – 8/2020
Podpora rodičovských skupin scházet se, vzájemně sdílet zkušenosti, dále se vzdělávat, prosazovat své potřeby a zájmy. Realizace odborných přednášek, diskuzí a workshopů s předními českými odborníky v oblasti péče o duševní zdraví na témata, která jsou pro členy svépomocných skupin aktuální.

      Aktualita
Na svépomocných skupinách probíhají semináře a workshopy s psychoterapeuty, psychiatry, soudními úředníky, terapeuty a dalšími odborníky na vybraná témata pečujících rodinných příslušníků.

Evaluace efektu vzdělávání rodinných příslušníků a zapojení peer pečovatelů do služeb
realizace: 11/2017 – 1/2018, 10/2018 – 12/2018, 5/2020 – 8/2020

Hodnocení přínosu vzdělávání pro rodinné příslušníky, rozvoje svépomocných skupin a identifikace pozitivní a negativní změny ve fungování spolupráce mezi formální péčí, neformální péčí a klienty po zavedení nové pozice v dané službě.
1.      Evaluace vzdělávání rodinných příslušníků duševně nemocných – formou dotazníků
2.      Evaluace fungování svépomocných skupin – formou polostrukturovaných rozhovorů
3.      Evaluace tréninkového zaměstnání na pozici peer pečovatele – formou focus groups

Souhrnná zpráva - Evaluace efektu vzdělávání rodinných příslušníků a zapojení peer pečovatelů do služeb

Internetové poradenství pro rodinné příslušníky a evaluace jeho dopadu, realizace: 1/2018 – 8/2020
Možnost bezbariérového internetového poradenství a podpory (anonymita, dostupnost – možnost zadání dotazu kdykoliv odkudkoliv, regiony s nedostatečnou sítí služeb pro duševně nemocné) v oblasti péče o duševní zdraví.

Evaluace zpětných vazeb uživatelů internetové poradny Stopstigma.cz

Závěrečné setkání všech účastníků projektu, realizace: 6/2020 - 8/2020
Závěrečné setkání proběhne po skončení všech aktivit projektu a zúčastní se ho rodinní příslušníci, poskytovatelé, rovněž se zúčastní zahraniční peer pečovatelé - rodinní příslušníci z Nizozemí a Norska. Cílem závěrečného setkání je shrnout dosažené výsledky projektu, sdílet zkušenosti peer pečovatelů a týmů. Získat zpětnou vazbu od zahraničních peer pečovatelů.


Kontext zavádění pozice peer pečovatele

Prezentace z Úvodního setkání k pozici PP
Prezentace z 11. 11. 2019, Janine Berg-Peer, EUFAMI