Systematická podpora peer konzultantů v Psychiatrické nemocnici Bohnice

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011278
 
Doba realizace projektu: 1. 9. 2019 - 31. 10. 2021
 
Odborný garant projektu: Mgr. Pavel Říčan
Projektová Manažerka: Markéta Hulmáková
 
Aktivity projektu

 

KA Řízení projektu
Ustanovení odborné rady projektu za účelem koordinace aktivit projektu s transformačními procesy v rámci Reformy psychiatrické péče, které v PNB probíhají. Odborná rada se schází na pravidelných čtvrtletních setkání.
Ustanovení realizačního týmu projektu za účelem koordinace a řízení aktivit projektu v souladu s harmonogramem projektu a pravidly poskytovatele dotace. Realizační tým se schází každý měsíc.

Aktualita
odborná rada se v průběhu realizace projektu setkávala ve složení:
- ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice
- vedoucí personálního oddělení PNB 
- expert na transformaci PNB
- odborný garant projektu
Společně se diskutovaly a připomínkovaly výstupy projektu, nastavení a ukotvení pozice peer konzultanta a peer koordinátora v systému řízení lidských zdrojů v PNB.
 

KA Začlenění peer konzultantů do systému řízení lidských zdrojů a zajišťování kvality v PNB
V rámci aktivity proběhne definování role peer konzultantů v PNB, následně vzniknou dokumenty obsahující pracovní náplň, jednotná pravidla pro přijímání nových PK, postup jejich adaptace a pravidla pro přípravu týmů, do kterého PK nastupuje. Vzniklé dokumenty budou včleněny do souboru vnitřních předpisů PN a role zakotvena v organizační struktuře PN.
Představení role peer konzultantů v  PNB bude podpořeno informačními aktivitami: videospot, leták, soubor příkladů dobré praxe.

Aktualita
Vprůběhu workshopů s peer konzultanty a ve spolupráci s vedením PNB se definovala role peer konzultanta a peer koordinátora, byla sepsána jednotná pravidla pro příjem peer konzultanta, požadavky na tuto pozici, adaptační proces, příprava prostředí pro PK a další podpora, supervize, vzdělávání. Nově vzniklé dokumenty se vkládají do procesní mapy PNB.

Videospot
Informační leták
Sborník příběhů
 

KA Podpora efektivního fungování peer konzultantů v týmech (odděleních) PNB
V rámci této aktivity bude podpořeno 6 oddělení, která zaměstnávají peer konzultanty. Cílem bude reflektovat dosavadní působení PK, navrhnout a optimalizovat jejich zapojení do práce oddělení. 

Aktualita
Metodické porady - reflektující schůzky se osvědčily před nástupem peer konzultanta na oddělení pro přípravu oddělení na vstup peera, vyjasnění si představy a očekávání o roli peer konzultanta, následně při jeho nástupu k vyjasnění vzájemného očekávání, kompetencí a náplně práce PK. Zkušenosti ukázaly, že je přínosné zopakovat reflektující schůzku opět po 2-3 měsících zapracování peera k ověření, zda nastavené věci fungují dobře, případně se společně zamyslet a upravit vzájemnou spolupráci.

KA Podpora odborného růstu peer konzultantů v PNB
Podpora odborného růstu peer konzultantů bude realizována v těchto oblastech:
vzdělávání – PK bude poskytnuto vzdělávání pro upevnění jejich profesní role
- interní vzdělávání určené pro pokročilé peer konzultanty v rozsahu 30 hodin
- externího vzdělávání dle vlastního výběru v rozsahu 30 hodin  

supervizní podpora 
po dobu realizace projektu bude poskytována peer konzultantům 4hodinová skupinová supervize a to 1x za 6 týdnů, celkem se uskuteční 16 supervizí.

Aktualita
Vzdělávání interní
Peer konzultanti absolvovali pokročilé kurzy pro PK
Role peer konzultanta: komunikace orientovaná na silné stránky a práce se skupinou v praxi
- Role peer konzultanta: podpora zotavení v praxi
- Role peer konzultanta: práce s osobním příběhem v praxi
- Principy modelu CARe pro peer konzultanty

Vzdělávání externí
Pro upevnění své profesní role peer konzultanti navštěvovali následující vzdělávací kurzy:

- Úvod do komunikace s lidmi s psychotickým onemocněním
- Bydlení především - principy Housing first v práci s lidmi s duševním onemocněním.
- Jak pracovat s emocemi a vzájemnou podporou
- Komunikace s člověkem s depresí 
- Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem 
- Práce s klientem s duální diagnózou
- Psychohygiena

Supervize
Skupinové supervize vedl externí supervizor ve dvojici s externím zkušeným peer konzultantem, který zná problematiku peer oblasti. Supervize byly velmi přínosné pro sdílení, vzájemnou podporu a předávání zkušeností mezi peer konzultanty.
Proběhlo 17 čtyřhodinových supervizí.

 
KA Ověření efektu peer konzultantství a dopadu projektu
V rámci projektu proběhne evaluace pomocí kombinace kvantitativních a kvalitativních technik.
Kvantitativní evaluace
Prostřednictvím dotazníku INSPIRE Brief, který sleduje kvalitu pomáhajícího vztahu, pacienti jej vyplní 2x. Jednou se bude týkat podpory peer konzultanta a jednou podpory ošetřujícího lékaře psychiatra během hospitalizace.

Kvalitativní evaluace
Formou 2 focus group na konci projektu.
- Focus group s pracovníky oddělení, kde peer konzultanti působí, s cílem identifikovat hlavní přínosy a limity práce peer konzultatů.
- Focus group s peer konzultanty s cílem zhodnotit jejich fungování v PNB s důrazem na organizační a systémové prvky, které pomáhají jejich efektivnímu působení.