Stopstigma.cz se zapojením peer poradců

Plný název projektu:

Vytvoření internetové multidisciplinární poradny a platformy destigmatizačního webu


Podpořeno grantem z Norska
Supported by a grant from Norway

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví provozuje od roku 2005 webovou stránku www.stopstigma.cz, která se zaměřuje na destigmatizaci tématu duševního onemocnění. Součástí stránek je také psychiatrická a psychosociální poradna, která je bezplatná, anonymní a dostupná z celé ČR. Web je hojně navštěvovaný (za rok více než 100 000 unikátních přístupů) a poradna zaznamenává ročně stovky dotazů (900 v roce 2014).
Projekt má za cíl rozšířit fungování poradny zapojením 10 peer poradců – osob s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Pohled peer poradce tak může být vhodným doplněním nebo i alternativou k pohledu odborníka na duševní zdraví (psychiatra, psychologa). Zapojení peer poradců by mělo přispět ke snížení prahu dostupnosti poradny pro osoby, které se potýkají s problematikou duševního onemocnění u sebe nebo ve svém okolí. Zároveň zapojování osob s vlastní zkušeností s duševním onemocněním  podporuje myšlenku destigmatizace. Poradenský tým bude dále rozšířen o odbornost psychologa.
Dalšími aktivitami projektu jsou aktualizace obsahu webu Stopstigma.cz (rozšíření o témata destigmatizace a zotavení) a natočení videí s autentickou výpovědí osob s duševním onemocněním o jejich cestě k zotavení (tzv. recovery). Projekt navazuje na aktivity Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví spojené se zapojováním osob s vlastní zkušeností s duševní nemocí do systému péče, tedy tzv. peer projekty.
Odborným partnerem projektu je Buskerud and Vestfold University College v Oslo. Projekt je podpořen grantem z prostředků Norských fondů. 


Období realizace: 15. 4. 2015 – 30. 4. 2016
Kontaktní osoba: Petra Kubinová, projektová manažerka, kubinova@cmhcd.cz, +420 774 393 704

  Since 2005, the Centre for Mental Health Care Development runs the website www.stopstigma.cz, which focuses on destigmatization of a topic of mental illness. The website also involves psychiatric and psychological counselling service, which is free, anonymous  and available from the whole Czech Republic. The site is frequently visited (more than 100,000 unique visits a year) and the counselling service takes hundreds of questions a year (900 in 2014).
The aim of the project is to expand the functioning of the counselling service by engaging 10 peer counselors - people with their own experience with mental health problems. The perspective of a peer counselor can thus be a suitable supplement or alternative to the mental health expert's perspective (a psychologist or psychiatrist). Engaging the peer counselors should contribute to reducing the availability level of the counselling service for people dealing with mental health issues in themselves or in their surroundings. At the same time, engaging the people with their own experience with mental health problems supports the idea of destigmatization. The counselor team will be expanded by the psychologist's expertise.
Among other activities of the project are content updates of the website www.stopstigma.cz (adding the topics of destigmatization and recovery) and shooting videos with authentic testimony of the people with mental illness about their path to recovery. The project follows the activities of the Centre for Mental Health Care Development related to engaging people with their own experience with mental illness into the care system, i.e. so-called peer projects.
The expert partner of the project is Buskerud and Vestfold University College in Oslo. The project is supported by grant from Norway

Co nového v projektu:

Aktivní účast Centra na 3rd European Congress on Assertive Outreach
Úvodní školení k nástroji WRAP® pro peer poradce na Stopstigma.cz
Spuštěna psychiatrická poradna se zapojením peer poradců s vlastní zkušeností
Proběhne workshop s partnerem z Norska
Leták propagující internetovou psychiatrickou poradnu na www.stoptigma.cz  
Proběhl třetí workshop se zahraničním partnerem projektu „Vytvoření internetové multidisciplinární poradny a platformy destigmatizačního webu“   
Evaluovali jsme výsledky internetové multidisciplinární poradny Stopstigma a máme zajímavé výsledky!