Vzdělávání a trénink osob s duševním onemocněním na pozici peer konzultantObsahem projektu byl výběr 10 zájemců o pozici peer konzultanta, jejich teoretická příprava (vzdělávací kurz pro peer konzultanty; stínování peer konzultanta na týdenní stáži v organizaci, ve které je peer konzultant úspěšně zaveden) a praktická příprava formou placené 7měsíční odborné stáže v organizacích poskytovatelů péče o duševně nemocné v Praze. Pro úspěšnou realizaci odborné stáže poskytl projekt v jejím průběhu metodickou podporu formou supervizí a společných setkání peer konzultantů i poskytovatelů, u kterých stáž probíhala. V závěru odborných stáží bylo provedeno kvalitativní a kvantitativní hodnocení, ze kterého vyplynul mimo jiné návrh dalšího odborného vzdělávání peer konzultantů.

Cíle projektu:
 • Vyškolit 10 osob s duševním onemocněním tak, aby mohli vykonávat pozici peer konzultanta
 • 7 vyškoleným peer konzultantům zprostředkovat odbornou placenou stáž v organizacích poskytovatelů péče pro duševně nemocné
 • Zhodnotit odborné stáže a navrhnout další vzdělávání, které napomůže setrvání na trhu práce

 • Období realizace: 1. 1. 2015 – 31. 10. 2015
  Kontaktní osoba: Barbora Holá (projektová manažerka), email: hola@cmhcd.cz, GSM: +420 775 555 517
  Odborní garanti projektu: MUDr. Zuzana Foitová a MUDr. Jan Stuchlík.
  Dále se s námi do projektu zapojili jako lektoři a vedoucí metodických porad či supervizí: Bc. Michal Kašpar, Mgr. Vladimíra Křížová, Petr Šípek, Jiří Štefl a Mgr. Magdaléna Štochlová. Zprávu o přínosu zapojení peer konzultantů zpracovali Mgr. Jan Paleček a Mgr. Pavel Říčan a podíleli se na ní odborní garanti projektu.
   
  Co proběhlo v projektu:
 • 10 vybraných zájemců o práci na pozici peer konzultanta prošlo 5denním vzdělávacím kurzem a absolvovalo týdenní stáž v mimopražské organizaci, kde je již peer konzultant zapojen.
 • Mockrát děkujeme všem organizacím a jejich pracovníkům za umožnění a skvělou organizaci stáží pro kandidáty na peer konzultanta: Fokusu České Budějovice, Fokusu Madá Boleslav v Nymburce a Kolíně, Ledovci v Plzni, Péči o duševní zdraví v Chrudimi, Sdružení Práh v Brně, Zahradě 2000 v Jeseníku.
 • Ve 4 pražských organizacích (Fokus Praha, Baobab, Green Doors a Bona), které se s námi do projektu zapojily, začalo od dubna pracovat 7 peer konzultantů.
 • V červnu proběhlo setkání zástupců týmů z organizací, kde působí peer konzultanti na placené stáži, zaměřené na výměnu zkušeností a vzájemnou podporu. V červenci se pak za tímto účelem uskutečnila první skupinová supervize peer konzultantů, kteří v organizacích zapojených do projektu působí. 
 • Na konci října byl projekt ukončen. Proběhly ještě 2 skupinové supervize pro peer konzultanty a zejména rozsáhlé hodnocení projektu a přínosu zapojení peer konzultantů do služeb - rozhovory s klienty služeb zaměřené na přínos spolupráce s peer konzultantem, řízené diskuze pro peer konzultanty zapojené do projektu a zástupce organizací, kde pracovali, a také kvantitativní hodnocení projektu. Výstupy hodnocení najdete ve Zprávě o přínosu zapojení peer konzultantů.
 • Všichni peer konzultanti zůstali pracovat v organizacích po celou dobu trvání projektu - v jednom týmu došlo k výměně pracovníka na této pozici. Po skončení projektu zatím zůstalo na stejné pozici dále pracovat 6 ze 7 peer konzultantů.
 • Děkujeme všem pražským organizacím, peer konzultantům i všem našim spolupracovníkům, za jejich zásadní podíl na úspěšné realizaci projektu.