WHO - smlouva o spolupráci (BCA - Biennial Collaborative Agreement, 2004 - 2005)

Ministerstvo zdravotnictví ČR podepsalo v roce 2004 s Regionální Evropskou kanceláří WHO smlouvu o spolupráci na období 2004 – 2005 týkající se evropských priorit WHO. Jednou z nich je problematika duševního zdraví. Cílem projektu byla podpora zkvalitňování péče o pacienty s duševní poruchou s důrazem na přesun služeb z institucí do komunity. Náplní spolupráce byla revize Národní politiky duševního zdraví a na jejím základě definice potřeby legislativních, ekonomických a dalších změn v rámci realizace koncepce oboru psychiatrie. Ministerstvo zdravotnictví určilo jako hlavního koordinátora projektu Psychiatrickou kliniku VFN a 1. LF UK v Praze, a jako spoluřešitele Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví. Prostřednictvím projektu byla zmapována situace rozvoje zdravotní a psychiatrické péče v České republice na základě zpracovaných koncepčních dokumentů a jejich vyhodnocení domácími a zahraničními oponenty.

V roce 2005 proběhl odborný seminář na téma „Rozvoj psychiatrické péče v ČR“ za účasti ministryně zdravotnictví ČR a regionálního poradce pro program duševního zdraví WHO/EURO Dr. Matta Muijena, na kterém byly mj. závěry oponentů prezentovány.