Zapojení peer konzultantů a destigmatizace

Plný název projektu: Zapojením peer konzultantů proti stigmatizaci
1. 7. 2016 – 30. 6. 2018

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost.

Cílem projektu bylo proškolení lidí s vlastní zkušeností s duševní nemocí pro práci na pozici peer konzultanta a podpora a zavedení této pozice do 20 mimopražských týmů v oblasti péče o duševní zdraví. V rámci projektu vznikla ve spolupráci s jeho účastníky příručka zaměřená na praktické příklad stigmatizace a diskriminace lidí s duševním onemocněním, využitelná jako nástroj pro práci peer konzultantů s klienty a pro podporu jejich jedinečné role v týmu.

Do projektu se zapojilo 11 organizací z celé České republiky: Fokus Mladá Boleslav, Fokus Vysočina, Fokus Písek, Fokus Tábor, Fokus České Budějovice, Fokus Liberec, Mana Olomouc, Péče o duševní zdraví, Práh Brno, Ledovec a Psychosociální centrum Přerov. Celkem se jednalo se 20 týmů, které se rozhodly rozšířit tým o pozici peer konzultanta.
 
Zdroje informací:
Manuál zapojení peer konzultantů do komunitní a lůžkové péče o duševní zdraví (2016)
Dále doporučujeme Zprávu o přínosu zapojení peer konzultantů (2015) a další materiály, které najdete ke stažení na našich stránkách v sekci publikace.

Harmonogram a aktivity projektu:

10/2016
Úvodní setkání pro zástupce organizací/týmů, které mají zájem o zavedení pozice peer konzultanta.  

Úvodní setkání proběhlo 17. 10. 2016 v prostorách Kulturního centra Enhtnomír v Praze. Zúčastnilo se ho 40 zástupců organizací, členové odborného projektového týmu, spolupracovnice z Národního ústavu duševního zdraví a holandská peer konzultantka Annette Furnemont z GGZ Noord Holand Noord.

Program úvodního setkání.
Prezentace a dokumenty k příspěvkům na úvodním setkání:
- Informace o projektu (Barbora Holá)
- Role peer konzultanta (Zdeněk Heřt)
- Aktuální zkušenosti se zapojování peer konzultantů z Holandska (Annette Furnemont)
- Výzkum v rámci projektu (Pavel Říčan)
- Evaluace destigmatizačního dopadu projektu (Miroslava Janoušková, Národní ústav duševního zdraví)
- Jak vybrat peer konzultanta (Jan Stuchlík)
Zápis ze skupinového workshopu - odpovědi na otázky: V čem si myslíte, že je potřebná podpora při výběru a zapojování peer konzultanta? Jaké znalosti a dovednosti si myslíte, že jsou pro peer konzultanta důležité? Jaká myslíte, že jsou rizika v rámci celého procesu zapojování peer konzultanta?
Fotogalerie.

10/2016 – 01/2017
Výběr kandidátů na pozici peer konzultanta
 • Metodická příprava týmů na zapojení peer konzultanta: jednodenní setkání (8 hodin) za účasti 2 zástupců z každého týmu/organizace v Praze.
Příprava týmů na výběr a zapojení peer konzultanta proběhla ve 4 skupinách v termínech 2. a 3. 11. a 7. a 19. 12. 2016 v Praze.
Prezentace k metodické přípravě.
 • Organizace výběrového řízení a výběr kandidáta na pozici peer konzultanta realizovaný přímo zapojenými organizacemi a týmy s odbornou podporou realizátora projektu.
Ve všech týmech proběhlo v období 12/2016 - 01/2017 výběrové řízení na peer konzultanta a bylo vybráno 20 kandidátů. 
 
02/2017 – 05/2017
Odborný výcvik kandidátů na pozici peer konzultanta
 • Základní kurz pro peer konzultanty – pětidenní akreditovaný vzdělávací kurz.
Základní kurz pro peer konzultanty se uskutečnil ve 2 bězích v termínech 30.1.-1.2., 13.-14.2. a 20.-22.2., 6.-7.3. 2017 v Praze. Zúčastnilo se ho všech 20 kandidátů na peer konzultanta vybraných jednotlivými týmy.
 • Týdenní stáž v organizaci/týmu, kde je již role peer konzultanta úspěšně zavedena.
Každý z kandidátů na peer konzultanta absolvoval individuální týdenní stáž v organizaci se zkušeným peer konzultantem, aby se seznámil s prací na této pozici v praxi. Stáže probíhaly především v období 03 - 07/2017 v organizacích po celé ČR. Mockrát děkujeme všem týmům, které přijaly kandidáty na peer konzultanta na týdenní stáž, za péči, čas a ochotu sdílet své zkušenosti: Bona, Fokus České Budějovice, Fokus Mladá Boleslav - Kolín, Fokus Písek, Fokus Praha - Podskalí, Fokus Vysočina - Hlinsko, Green Doors, Ledovec, Péče o duševní zdraví - Chrudim, Práh jižní Morava.
 
06/2017 – 06/2018
Placená stáž (zaměstnání) vybraných a vyškolených kandidátů na pozici peer konzultanta v týmech a další podpora na této pozici
 • Konzultace a metodická podpora: metodické porady pro týmy, intervize vedoucích týmů, skupinová supervize pro peer konzultanty, konzultační podpora týmům dle aktuálních potřeb.
 • Refundace mzdy peer konzultanta po dobu 6 měsíců v rozsahu 0,5 úvazku (do 12/2017).
V 7 týmech byla zahájena placená stáž již v 04 či 05/2017, v ostatních týmech se noví peer konzultanti zapojili v 07/2017. Po skončení placené 6 měsíční stáže bylo zaměstnáno a pokračuje v práci ve stejném týmu 14 peer konzultantů, v dalších 4 týmech v průběhu projektu sice peer konzultanti odstoupili, ale podařilo se vybrat, částečně proškolit a zaměstnat nové kadidáty.
V každém týmu proběhla před zahájením placené stáže peer konzultanta metodická porada, která zmapovala aktuální situaci a připravenost týmu a podpořila týmy v budování nové pozice a zapojení peer konzultanta. Metodickou poradu vedla vždy lektorská dvojice včetně zkušeného senior peer konzultanta. Metodické porady probíhaly již od 04/2017 v závislosti na termínu zahájení placené stáže peer konzultanta. Do konce projektu v 06/2018 proběhly ve většině týmů další 2 metodické porady, jejichž cílem byla podpora týmu i peer konzultanta.
Kromě metodických porad proběhlo celkem 8 skupinových supervizí pro peer konzultanty (vždy pro skupinu 10) a 2 intervize pro vedoucí týmů. Probíhala rověž průběžně konzultační podpora dle potřeb jednotlivých týmů či peer konzultantů.

 
12/2017 – 06/2018
Další odborný rozvoj peer konzultantů
se uskutečnil opět ve 2 bězích v termínech 12. - 14. a 26. - 28. 3. / 23. - 25. 4. a 21. - 23. 5. 2018 v Praze. Absolvovalo jej úspěšně celkem 22 účastníků. Kromě peer konzultantů zapojených do projektu se zúčastnilo i 7 zkušených senior peer konzultantů z různých organizací.
 • skupinové supervize pro zkušené peer konzultanty
Proběhly 2 skupinové supervize pro zkušené senior peer konzultanty v 02 a 04/2018.
 • workshop pro superizory týmů se zapojeným peer konzultantem
02/2017 – 06/2018
Evaluace zapojení peer konzultantů a tvorba praktické příručky pro podporu jejich role
 • kvantitativní a kvalitativní zhodnocení projektu a podpory založené na reflexi týmů a peer konzultantů
Na konci projektu byly realizovány 2 FOCUS GROUP (řízené diskuze), ve kterých peer konzultanti a pracovníci zhodnotili své zkušenosti z projektu. Zároveň byla sebrána data související s placenou stáží peer konzultantů v organizacích mapující počet klientů PK, jejich stabilitu v zaměstnání, apod. Z kvantitativního i kvalitativního hodnocení projektu byla zpracována zpráva.
 • dotazníkové šetření zaměřené na postoje pracovníků týmů vůči lidem s duševním onemocněním a na sebestigmatizaci peer konzultantů (ve spolupráci s Národním ústavem pro duševní zdraví)
Ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví proběhlo dotazníkové šetření - kandidáti na peer konzultanty i pracovníci týmů vyplňovali průběžně dotazník zaměřený na mapování postojů k lidem s duševním onemocněním a sebestigmatizaci. Z výzkumu byla vypracována zpráva.
 • příručka zaměřená na praktické příklady stigmatizace a diskriminace
8.3.2017 proběhlo v Praze první setkání k tvorbě příručky, kterého se zúčastnili kandidáti na peer konzultanty z projektu, ale i zkušení senior peer konzultanti. Na programu bylo seznámení s koncepty stigmatizace, sebestigmatizace a diskriminace a nastavení sběru situací z praxe pro tvorbu příručky. Setkání vedli Zdeněk Heřt, Pavel Říčan a Tomáš Vaněk. Po odbobí zaměřeném na sběr příběhů z praxe proběhlo v 11/2017 druhé setkání zaměřené na diskuzi a zhodnocení sebraných příběhů, jejich kategorizaci a načrtnutí kapitol příručky. Výsledný text byl následně zpracován do konečné podoby užším tvůrčím týmem a doplněn o cenné právní komentáře odborníky v oblasti práva z Kanceláře veřejného ochránce práv.

Stigmatizace mnoha podob
Stigma a diskriminace očima právníků

05 – 06/2018
Závěrečné setkání, zaměřené na představení výstupů projektu, jeho zhodnocení, setkání všech účastníků projektu a další podporu rozvoje role peer konzultantů, proběhlo 28.6.2018 v Praze.

Program závěrečného setkání
Prezentace a dokumenty k příspěvkům na závěrečném setkání:
- Shrnutí projektu (Barbora Holá)
Kvantitativní hodnocení zapojení PK (Jan Stuchlík)
- Evaluace destigmatizačního dopadu (Michaela Zrnečková, Michal Veselský, NUDZ)


Podpora při zapojování peer konzultantů do týmů a jejich výcviku byla poskytována odborníky v oblasti metodické podpory týmů a vzdělávání peer konzultantů i zkušenými peer konzultanty. Tým expertů a senior peer konzultantů: Mgr. Michal Balabán, MUDr. Zuzana Foitová, Ing. Zdeněk Heřt, Mgr. Vladimíra Křížová, MUDr. Jan Stuchlík, Daniel Šebek, Petr Šípek, Jiří Štefl, Mgr. Magdaléna Štochlová, Mgr. Tomáš Vaněk, Barbora Vráželová. Odborný garant projektu: Mgr. Pavel Říčan.
 
Kontaktní osoba: Barbora Holá, email:hola@cmhcd.cz, GSM: 775 555 51