Komunitní centrum pro Zotavení

Projekt Komunitní centrum pro Zotavení je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci projektu vzniká Komunitní centrum pro Zotavení, které nabízí spektrum aktivit vedoucích k začleňování lidí s duševním onemocněním do běžného života společnosti a k posílení sociální soudržnosti. Zásadou centra je participace lidí se zkušeností s duševním onemocněním (tzv. peer lektorů) na aktivitách, které realizuje, a zapojení veřejnosti. Náplň komunitního centra vychází z konceptu zotavení, který motivuje k aktivnímu zapojení do každodenního života, péči o sebe, učení se mírnit a zvládat své obtíže a který vede k plnohodnotnému životu i s nemocí.

Období realizace: 1. 2. 2017 – 31. 12. 2018

Projektová manažerka: Petra Kubinová, 774 393 704, kubinova@cmhcd.cz
Studijní poradce a peer specialistka: Veronika Kapková, 608 155 507, kapkova@cmhcd.cz
Garant projektu: Mgr. Pavel Říčan

AKTUALITY

V neděli 9. 12. 2018 od 18.00 v Divadle Kámen představí svou práci divadelní dílna Školy zotavení. Můžete se těšit na představení KoKoKo.

Srdečně zveme na osmý ze série literárních večerů pod názvem Obludný kruh, který tentokrát proběhne 10. 12. 2018 od 18.00 na (A)void Floating Gallery. Můžete se těšit na křest sborníku Okruží a vystoupení básnířky Marie Šťastné.

Od 10. do 12. 12. 2018 proběhnou v Praze workshopy vedené zástupci Školy zotavení z Prahy a z CNWL Recovery & Wellbeing College v Londýně. Zaměří se na seznámení s inovativním systémem vzdělávacích programů zaměřených na rozvoj potenciálu u lidí s duševním onemocněním (škola zotavení neboli recovery college).
Program a medailonky zahraničních hostů:
10. 12., Škola zotavení a zotavení z duševní nemoci jako potenciál růstu
11. 12., Ukázka z nabídky Recovery College v Londýně

Každý čtvrtek od 15:00 do 18:00 se v Centru pro rozvoj péče o duševní zdraví koná literární dílna. Vaši kreativitu zde podpoří Tomáš Vaněk a Jan Škrob.

Aktuální dění ve Škole zotavení můžete sledovat také na facebookovém profilu Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví.

O PROJEKTU

spirala-modra.png
VZDĚLÁVÁNÍM K ZOTAVENÍ
 (2/2017 – 12/2018)Rozvoj kompetencí lidí s duševním onemocněním k zapojení do běžného života společnosti v místě, které si vybrali k životu, formou vzdělávání a preventivního působení proti relapsu duševního onemocnění.

Příprava kurzů: V období od února do září 2017 proběhla příprava obsahu jednotlivých kurzů a výukových materiálů. Příprava probíhala v pracovních skupinách a podíleli se na ní peer lektoři a garanti kurzů, kteří zaručili odbornou kvalitu jednotlivých témat.

Realizace kurzů: Vzdělávací program zahrnuje celkem devět kurzů zaměřených na podporu zotavení z duševní nemoci, jejichž ústředním tématem je posilování sebedůvěry a důvěry ve vlastní dovednosti a schopnosti. Kurzy jsou koncipovány interaktivně a zahrnují jak teoretické bloky, tak praktická cvičení.

První cyklus kurzů proběhl v období od dubna do června 2018 a úspěšně jej absolvovalo 23 studentů. Podzimní semestr Školy zotavení 2018 začal v září a skončil v listopadu.

 • Zotavení (Recovery): Uvedení do problematiky konceptu zotavení, a to jak z hlediska teoretického (definice, zkušenosti se zaváděním konceptu v zahraničí, ČR a v Praze), tak z hlediska praktického (zkušenosti peer lektorů).
 • Sebeřízení (Self management): Dobrý self management je předpokladem úspěšného zotavení. Kurz je veden formou zvědomování si a rozvoje vlastních managementových mechanismů u studentů. Principem je podpora sebedůvěry a vytrvalosti v práci na sobě.
 • Příběh mého zotavení: Kurz probíhá formou focus group zaměřené na téma zotavení v příběhu studentů a sdílení zkušeností. Principem je dodávání naděje a posilování dovedností pro sociální začlenění.
 • Finanční gramotnost: Předpokladem úspěšného zotavení je dovednost rozpoznat a eliminovat rizika, která vedou k psychické nepohodě. Kurz je zaměřen na práci s riziky, která vedou k existenčnímu ohrožení z hlediska financí.
 • Sebeprezentace: Kurz se věnuje otázkám otevřenosti vůči okolí. Nabízí se paleta možností a strategií toho, jak, kdy, komu a v jaké míře o sobě hovořit. Kurz osvětluje tyto procesy a podporuje studenty, aby uměli svou sebeprezentaci ovlivňovat a nebyli přitom vystaveni stresu.
 • Sociální sítě: Duševní onemocnění často provází snížená míra socializace. Být v prospěšném kontaktu s lidmi je součástí zotavování z duševní nemoci. Kurz podporuje účastníky v reálném vnímání prostředí sociálních sítí a základních pravidlech bezpečí v komunikaci na internetu.
 • Stigma a self-stigma: Předsudky, společenské stigma duševního onemocnění a sebestigmatizace lidí, kteří se z duševního onemocnění zotavují, má významný vliv na sociální soužití, které s sebou mnohdy přináší diskriminační chování. Kurz podporuje studenty v rozpoznání problematiky stigmatizace a v proaktivním přístupu v jejím překonávání prostřednictvím vlastního chování.
 • Mezilidské vztahy jako součást zotavení: Mezilidské vztahy, zejména ty blízké, jsou jedním z nejdůležitějších aspektů úspěšného zotavení. Kurz je otevřen také pro blízké osoby lidí s duševním onemocněním. Podporuje vzájemné porozumění a včasnou pomoc v blízkých vztazích člověka, který se zotavuje z duševní nemoci.
 • Jak komunikovat s lékařem o medikaci: Kurz je zaměřen na otevřenou komunikaci s lékařem o medikaci, vedlejších účincích a o případném bezpečném vysazování psychofarmak. Podporuje studenty v otevřené komunikaci s lékaři, jejich sebedůvěru ve vyjednávání a schopnost lépe chápat možné obavy na straně psychiatra. Kurz vede spolu s peer lektorem psychiatr s dlouholetou zkušeností s komunikací o preskripci.
Spirala-zelena.png
STUDIJNÍ STÁŽE VE ŠKOLE ZOTAVENÍ (CNWL Recovery &  Wellbeing  College) V LONDÝNĚ (UK) (2/2017 – 6/2018)
 

CNWL Recovery & Wellbeing College slouží pro oblast centrálního a severozápadního Londýna a nabízí široký okruh vzdělávacích kurzů pro uživatele služeb pro duševně nemocné, jejich rodiny i přátele a také pro pomáhající pracovníky. Při vytváření a realizaci kurzů je stěžejní proces spolupráce profesionálů z oblasti duševního zdraví a peer trenérů s životní zkušeností s duševním onemocněním. Kurzy poskytují studentům informace a seznámení s praktickými kroky, které je provázejí na cestě k zotavení. Jsou zaměřeny například na zdravý životní styl a fyzické zdraví (kvalitní spánek, pohyb, nemoci přidružené k duševním onemocněním), porozumění jednotlivým duševním obtížím a jejich léčbě, podporu návratu do pracovního procesu, oblasti zotavení, stigmatu.

Cílem stáží bylo seznámení s funkčním modelem vzdělávacích programů, které jsou zaměřeny na rozvoj místních komunit a osobního potenciálu lidí s duševním onemocněním, a zajistit tak jejich přenos do České republiky.

Celkem proběhly od července 2017 do března 2018 tři třídenní stáže, kterých se zúčastnilo celkem 24 osob včetně lektorů projektu. Účastníci stáží získali informace o fungování Recovery College a roli peer pracovníků a měli možnost zúčastnit se některých kurzů.

spirala-modra-1.png
ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ O ŽIVOTĚ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM V MÍSTNÍ KOMUNITĚ 
(10/2017 – 12/2018)


Většina lidí získává informace o duševních nemocech z médií. Tyto informace jsou vesměs negativní, neobjektivní a jsou prezentovány tak, aby byly přijatelné pro většinového diváka. Cílem aktivity je dosáhnout změny společenského klimatu ve vztahu k problematice duševního onemocnění a posílit sociální soudržnost v rámci města prostřednictvím přednášek a besed ve veřejných knihovnách, workshopů pro studenty žurnalistiky, dokumentaristiky a příbuzných oborů a workshopu s novináři a pracovníky PR agentur.

 • Přednášky a besedy ve veřejných knihovnách

Od března do září 2018 proběhlo ve 3 pražských pobočkách Městské knihovny celkem 12 přednášek spojených s besedou: Lužiny, Dům čtení a Břevnov. Peer lektoři přednášeli a debatovali o nejrůznějších tématech souvisejících s životem s duševním onemocněním.

 • Workshopy pro studenty žurnalistiky, dokumentaristiky a příbuzných oborů

Workshopy na téma „Jak pravdivě zachytit problematiku duševní nemoci?“ budou zaměřeny na zacházení s duševními nemocemi v kontextu zvoleného oboru.

 • Workshop s novináři, redaktory a pracovníky PR agentur

Workshop s profesionály, kteří mohou aktivně ovlivnit pravdivý a nezkreslený mediální obraz duševně nemocných.

Workshop s novináři na téma Duševní zdraví a média se uskutečnil ve středu 21. 11. 2018 od 18.00 Pracovně.

Spirala-zelena-1.png
SOCIÁLNĚ KULTURNÍ AKTIVITY NÍZKOPRAHOVÉHO CHARAKTERU
(
2/2017 – 12/2018)

Poskytnutí kreativního prostoru pro setkávání lidí s duševním onemocněním a ostatních členů místní komunity a podpora účastníků v tvůrčím rozvoji a sebepoznání prostřednictvím umění.

Dílna pro všechny zájemce o literaturu. Pod vedením dvou lektorů, Tomáše Vaňka a Jana Škroba, se zde účastníci věnují poezii i próze, povídají si o psaní i píší, čtou a sdílejí. Každé dva měsíce probíhá literární večer v některé z pražských kaváren a na konec roku 2018 je připravován sborník s vybranými díly.

V rámci dílny probíhají od června 2017 pravidelně v pražských kavárnách a komunitních prostorech literární večery po názvem Obludný kruh. Každý večer má své téma a speciálního hosta.

Obludný kruh 1, 6. 6. 2017, Klub V. kolona
Obludný kruh 2: Samomluva, 12. 10. 2017, Café Lajka
Obludný kruh 3: Město, 11. 1. 2018, Kavárna Potrvá
Obludný kruh 4: Sen, 29. 3. 2018, Himalájské centrum Potala
Obludný kruh 5: Nemoc, 21. 6. 2018, Dům čtení
Obludný kruh 6: Zvíře, 17. 8. 2018, Kavárna Liberál
Obludný kruh 7: Mlha, 1. 11. 2018, Café V lese
Obludný kruh 8, 10. 12. 2018, (A)void Floating Gallery

Hlavními cíli divadelní dílny je sebepoznání skrze jednání, osvojení si jevištní mluvy a rozvoj verbálních dovedností skrze improvizaci, rozvoj pohotového jednání a trénink reakcí na nové (imaginární) situace. Nabízí prostor pro posílení souhry, empatie a vzájemné inspirace, které vyústí v přípravě veřejných vystoupení.

Představení účastníků divadelní dílny pod názvem KoKoKo proběhne 9. 12. 2018 od 18.00 v Divadle Kámen.