Závěrem

Na tomto místě je třeba upozornit, že uvedené popisy jednotlivých poruch osobnosti jsou jen abstraktními modely. V praxi se nezřídka rysy jednotlivých osobností kombinují, zvláště pak, jde-li o poruchy příbuzné, například společně náležící k jednomu z klastrů. Našel-li se případný čtenář v některé z poruch, či nejlépe hned v několika z nich, nemusí to zdaleka znamenat závažný problém. Všichni jsme totiž prošli stejnými etapami vývoje a mnohé v minulosti naučené procesy, či chceme-li obrany, dosud někdy používáme. U poruch osobnosti je důležitý fakt, že jde o extrém, který člověku brání strategie měnit, a tedy i podstatně zabraňuje jeho osobnostnímu růstu.

MUDr. Petr Příhoda
Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov