Léčba mentální anorexie

Léčba mentální anorexie je náročná a složitá. Porucha již bývá často přítomna nějakou dobu před tím, než je zahájena léčba. U pacientů je běžné, že odmítají připustit závažnost nemoci. Členové rodin pacientů dávají často přednost fyziologickému vysvětlení poruchy před psychologickým. Vzorce komunikace v rodině jsou mnohdy nefunkční.
Mentální anorexie stále není plně vysvětlena, je však pravděpodobně důsledkem více faktorů. I léčba by tedy měla zahrnovat více způsobů a kombinovat různé přístupy. Základním požadavkem je pružnost a stanovení realistických cílů. Nezbytné může být dlouhodobé sledování.
 • Hospitalizace je nutná pro:
  • navrácení hmotnosti nebo přerušení soustavných úbytků hmotnosti u pacientů se zdravotním rizikem
  • zabránění zdravotním rizikům či komplikacím, které mohou být vyvolány přejídáním, zvracením případně užíváním laxativ
  • zhodnocení a léčení dalších potenciálních závažných tělesných komplikací
  • zvládnutí přidružených stavů (například vážných depresí, nebezpečí sebevraždy, poruch užívání látek)
 • Léčba během dne nebo částečná hospitalizace
  • zajišťuje systém v podávání jídel
  • nabízí intenzivní léčbu, aniž by došlo k přerušení podpory z okolí a vnějších styků
  • je ekonomičtější než úplná hospitalizace
  • zajistí užitečné překlenutí mezi nemocniční a ambulantní péčí
 • Ambulantní lékařská péče pro pacienty s chronickými stavy
  • může být vhodná, pokud se po pečlivém zvážení zjistí, že pacient nereaguje na další psychologickou léčbu
  • cílem je dosáhnout tělesné a psychologické stability, které se dosahuje pravidelnou kontrolou tělesné hmotnosti, elektrolytů a vitálních funkcí a také doporučením ke specialistům, když je toho zapotřebí
 • Poučení, týkající se
  • plánování stravy a jídel
  • řízení výživy
  • svépomoci
 •  
 • Psychoterapie: Rozhodujícím prvkem všech celkových přístupů k léčbě mentální anorexie je silný terapeutický vztah založený na důvěře a pochopení, který mívá dlouhodobý charakter. Psychoterapie navíc napomáhá efektivnímu využití ostatních léčebných způsobů. Níže jsou uvedeny typy psychoterapie, které kliničtí odborníci považují za užitečné:
 •  
  • Individuální: Klinické zkušenosti ukazují, že při léčbě závažně podvyživených pacientů s mentální anorexií psychoterapie sama o sobě zpravidla nepostačuje. V době, kdy je napravena nesprávná výživy a pacient začne nabývat váhu, může však být psychoterapie velice užitečná.
  • Psychodynamická
  • Svépomocná
  • Interpersonální
  • Kognitivně-behaviorální
  • Skupinová: Někteří lékaři zařazují do léčby mentální anorexie různé způsoby skupinových psychoterapeutických programů, například psychodynamicky orientovanou skupinovou psychoterapii u poruch osobnosti. Zjistili však také, že programy skupinové terapie mohou být v případě podvyživených pacientů s mentální anorexií v akutní fázi neúčinné a někdy mohou mít i negativní léčebný účinek (pacienti třeba soutěží, kdo bude nejhubenější).
  • Terapie pro rodiny a páry: Tyto terapie často pomáhají omezit symptomy a zvládnout problémy v rodinných vztazích, které mohou přispívat k udržování poruchy. Pomoc je třeba nabízet především těm pacientkám s poruchou příjmu stravy, které mají děti, aby se riziko přenesení poruchy příjmu stravy snížilo na co nejmenší míru.
  •  
 • Zvládání zdravotních komplikací: V závislosti na základním problému musí být během léčby u mnoha pacientů s anorexií zajištěno průběžné sledování lékařem. Ke stavům, které obvykle vyžadují opakované sledování, patří:
  • Stav elektrolytů a dehydratace (zjišťují se např. hladiny draslíku, vápníku, hořčíku, fosfátů)
  • Hypoestrogenemie, vynechávání menstruačního krvácení a osteoporóza
  • Časté stomatologické problémy
  • Podpora výživy
  • Náhlé zdravotní příhody (např. srdeční arytmie, symptomatické poruchy elektrolytů, závažné gastrointestinální krvácení)
  • Neplodnost
  • Těhotenství

Četné zdroje v současnosti uvádějí, že u pacientů s anorexií hraje farmakoterapie jen omezenou roli a neměla by být používána jako jediný způsob léčby.

O antidepresivech lze uvažovat po váhovém přírůstku pro vyřešení psychologických účinků nesprávné výživy, protože bylo prokázáno, že tyto léky napomáhají udržet hmotnost. V jedné kontrolované studii pacientů s mentální anorexií, kteří nabyli svou normální váhu a brali fluoxetin (průměrně 40 mg/den), bylo v následujícím roce po propuštění z nemocnice méně případů úbytků hmotnosti, depresí a opakovaných hospitalizací kvůli mentální anorexii než u těch, kteří brali placebo. Antidepresiva SSRI jsou obvykle předepisována pacientům s mentální anorexií, jejichž depresivní, obsesní nebo nutkavé symptomy přetrvávají i přes váhový přírůstek nebo přírůstku vůbec nedosáhnou. Mohou také pomoci utlumit nutkavost u pacientů s anorexií omezujícího typu a impulsívnost u pacientů s anorexií spočívající v přejídání a navozeném vyprazdňování.

Na léčení případných psychiatrických symptomů, které mohou být spojeny s mentální anorexií, se používají i jiné psychotropní léky. Nejčastěji bývají používány nízké dávky neuroleptik u výrazně obsesního chování, úzkosti a psychotického myšlení a dále selektivní prostředky proti úzkosti užívané před jídlem ke snížení anticipujících obav souvisejících s jedením. Ačkoliv u pacientek s anorexií, které trpí chronickým vynecháváním menstruačního krvácení, se někdy používá náhrady estrogenu, aby se snížila ztráta vápníku (a tím snížilo riziko osteoporózy), dosavadní důkazy hovořící ve prospěch podávání hormonální náhrady v těchto případech jsou přinejlepším okrajové. Prostředky podporující motilitu jako je například metoclopramid jsou obvykle nabízeny u nadmutí a břišních bolestí způsobených gastroparézou a u pocitu předčasné sytosti pozorovaného u některých pacientů.