Příčiny vzniku mentální anorexie

 

Etiologie: Za příčinu mentální anorexie je považována kombinace genetických, neuroendokrinních, fyziologických a psychosociologických vlivů.

 • Genetické

V etiologii mentální anorexie hrají pravděpodobně důležitou roli genetické faktory, není však jasné, které to jsou:

  • Studie dvojčat ukázaly, že u této poruchy existuje rodinné zatížení.

  • U pacientů vyléčených z anorexie byly pozorovány odchylky ve funkci 5-hydrocytryptaminu (5-HT), noradrenalinu a kortikotropního hormonu (CRH).

 • Neuroendokrinní

U pacientů s mentální anorexií byla popsána řada odchylek v řízení hormonů.

  • Jedna hypotéza vychází z předpokladu, že primární příčinou dysfunkce příjmu stravy a neuroendokrinní poruchy regulace u anorexie jsou odchylky hypotalamu (například poruchy neurotransmiterů). Tuto teorii se však nepodařilo dokázat.

  • Hypotéza hladovění vychází z předpokladu, že abnormální regulace hormonů a neurotransmiterů je důsledkem sníženého příjmu kalorií, tedy že změny neurotransmiterů a neuroendokrinní změny u pacientů s anorexií jsou projevem přizpůsobení se stavu hladovění.

 • Fyziologické

Některé fyziologické znaky u anorektických osob patrně pomáhají vydržet půst, jedná se však o důsledky hladovění a poruchu nezpůsobují. Bylo vysloveno několik hypotéz.

 • Anorektické osoby a osoby omezující stravu mají zpožděné vyprazdňování žaludku.

 • Ve srovnání s kontrolní skupinou mají pacienti s poruchou příjmu stravy v plazmě jinou hladinu cholecystokininu (CCK), což je peptid tvořený v tenkém střevě s významnou úlohou při tlumení příjmu stravy i vyprazdňování žaludku.

 • Pacienti s anorexií hodnotí sytost vyšším stupněm bez ohledu na to, zda mají zpožděné vyprazdňování žaludku či nikoliv.

 • Důsledky: Změněné vyprazdňování žaludku spouští u pacientů s anorexií patofyziologickou reakci, která podporuje psychosociálně vyvolané odhodlání omezit stravu. Obnovení výživy tak může být důležitým prvním krokem léčby.

 • Psychologické

Existují hypotézy o působení různých psychologických, sociologických a rodinných vlivů na vznik mentální anorexie.

 • Psychodynamické teorie považují anorexii za projev neschopnosti odloučit se a vymezit se vůči prvotním poskytovatelům péče a fungovat samostatně. Výzkum normálního vývoje ženy ukazuje, že se její osobnost projevuje prostřednictvím vztahu k jiným lidem. Žena si tedy potvrzuje svoji hodnotu prostřednictvím mezilidských vztahů. Kulturní změny však způsobily, že žena nyní považuje hodnotu vztahů za nižší než hodnotu samostatnosti a nezávislosti. Steiner-Adair tvrdí, že výskyt poruch příjmu stravy vzrostl nebývalou měrou v důsledku nerealistického zdůrazňování samostatnosti žen. Baculatá matka je spojována s mateřstvím a vzájemnou závislostí. Odmítáním symbolických částí svého těla tak osoba s anorexií jedná v souladu se současnou kulturní normou.

 • Teorie vlastního já: Geist tvrdí, že matka dítěte s anorexií umožňuje své dceři, aby se s ní identifikovala, což vede k tomu, že nevyjadřuje jiné myšlenky a pocity, než ona sama. Podřízení potřeb vlastního já potřebám matky způsobí, že se dítě obrátí k otci, je jeho odrazem a vžívá se do něj. Tato vazba je ohrožena pohlavním dospíváním, což částečně vysvětluje vypuknutí symptomů během dospívání.

 • Psychoanalytická teorie je založena na názoru, že symptomy slouží jako obrana, která skrývá základní jádro primitivnějších problémů a dynamičtějších jevů. Jedním z těchto ústředních problémů je strach a odpor vůči dospívání. Pod tímto problémem psychoanalytický folklór popisuje dokonce ještě primitivnější dynamické jádro známé jako orální oplodnění. Žena prý věří, že otěhotní, když spolkne semeno. Strach ze ztloustnutí může být skutečně vysvětlován jako odmítání možného těhotenství. Když se toto základní jádro dynamických jevů odhalí a stane se vědomým (tj. navrácení potlačeného), anorektické symptomy se údajně ztratí.

 • Rodinné teorie považují poruchy příjmu stravy za formu volání o pomoc v konfliktních a dysfunkčních rodinách. V anorektických rodinách jsou popisovány spletité vztahy, které kolísají mezi nadměrnou ochranou a opouštěním. Minuchin poznamenal, že péče o symptomatické dítě často oddálí konflikty mezi rodiči a po dospění dítěte se rovnováha v rodině zhroutí.

 • Kognitivně-behaviorální teorie: Mentální anorexie je chápána jako naučené chování udržované pozitivním oceňováním. Jedinec nadměrně omezuje stravu, aby zhubnul, a je za to oceňován vrstevníky a společností. Nadváha je oceňována negativně, nesouhlasem a někdy posměchem. Ocenění za zhubnutí může být tak silné, že jedinec pokračuje v anorektickém chování i přesto, že tak ohrožuje své zdraví a blaho.

Vliv sdělovacích prostředků

Brumberg (1988) referoval, že na omezení stravy působí různé společenské tlaky, například knihy a časopisy nabízející tabulky pro počítání kalorií, módní průmysl propagující štíhlost, televizní a filmový průmysl sdělující, že hubenost je základem sexuální přitažlivosti i pracovních úspěchů a důraz kladený na tělesnou zdatnost a atletické vzezření. Anorexie bývá někdy skutečně popisována jako vyústění extrémního odhodlání omezit stravu.