Výskyt mentální anorexie

Mezinárodně: Ve všech rozvinutých zemích s vysokou úrovní ekonomiky je výskyt mentální anorexie podobný. Porucha je mnohem četnější v industrializovaných společnostech, ve kterých je nadbytek jídla a hubenost je měřítkem ženské krásy.

Mortalita/morbidita: Mortalita spojovaná s mentální anorexií je vysoká, protože této poruše posléze podlehne 6-20 % pacientů. Jedná se většinou o druhotná úmrtí následkem hladovění nebo sebevražd.

Rasa: Třebaže výskyt mentální anorexie je významně vyšší u bílé populace než u barevné, lze jen obtížně oddělit spolupůsobící vliv společensko-ekonomické třídy.

Pohlaví: Mentální anorexie se ve více než 90 % případů vyskytuje u žen. Je však třeba zdůraznit, že muži představují zhruba 10 % případů, což je často přehlížený fakt.

Věk: Ačkoliv tato nemoc začíná častěji během raného dospívání (mezi 13. až 18. rokem), může vypuknout i během raného dospělého věku stejně tak jako dříve či později. U některých pacientů s brzkým vypuknutím (tj. ve věku mezi 7. až 12. rokem) je běžné obsesní chování a deprese. V několika případech byly exacerbace mentální anorexie a symptomů podobných obsesně-nutkavé poruše spojovány s pediatrickými autoimunními neuropsychiatrickými poruchami vyvolanými infekcí.