Snižování stigmatu

Jak můžeme snížit stigma?

Jednou z největších překážek úspěšné léčby a zvládání schizofrenie je stigma, které je s touto nemocí často spojeno. Toto stigma může vést k vážné diskriminaci, která zbytečně zhoršuje potíže jednotlivců nemocných schizofrenií. Tato diskriminace se projevuje omezeným množstvím prostředků na léčbu schizofrenie, menší dostupností bydlení, pracovních příležitosti, sníženou sociální interakcí a dalšími problémy, které postupně dále zvyšují stigma spojené s touto nemocí.

Stigma spojené se schizofrenií vede k častým nesprávným výkladům v médiích, což napomáhá upevňování negativních stereotypů. Stigma v důsledku schizofrenie neovlivňuje pouze jedince, kteří schizofrenií trpí, ale také jejich rodiny, ošetřovatele a poskytovatele zdravotnické péče všeobecně.

Mylné představy

Široká veřejnosta dokonce i zdravotní pracovníci mají tendenci vytvářet si stereotypní obrázek o pacientech trpících schizofrenií. Tento obrázek obvykle zahrnuje některé nebo všechny z následujících představ:

 • Nikdo se ze schizofrenie nevyléčí.
 • Schizofrenie je neléčitelná nemoc.
 • Lidé se schizofrenií jsou obvykle agresivní a nebezpeční.
 • U lidí se schizofrenií je pravděpodobné, že ostatní nakazí svým šílenstvím.
 • Lidé se schizofrenií jsou líní a nespolehliví.
 • Schizofrenie je výsledkem úmyslně slabé vůle a povahy. ("Člověk by se z toho mohl dostat, kdyby chtěl.")
 • Všechno, co lidé se schizofrenií říkají, je nesmysl.
 • Lidé se schizofrenií nejsou schopni spolehlivě informovat o účincích léčby nebo jiných věcech, které se jim dějí.
 • Lidé se schizofrenií jsou naprosto neschopni se racionálně rozhodovat o svém životě (například kde bydlet).
 • Lidé se schizofrenií jsou nevypočitatelní.
 • Lidé se schizofrenií nemohou pracovat.
 • Nemoc se u lidí se schizofrenií celý život postupně zhoršuje.
 • Schizofrenie je vina rodičů.

Snižování stigmatu a diskriminace

Aby bylo možnésnížit stigma a diskriminacive spojitosti se schizofrenií, je nezbytné 1) změnit postoje lidí pomocí osvěty a přesahujících programů a 2) změnit veřejnou politiku a zákony s cílem zmírnit diskriminaci a zvýšit právní ochranu osob trpících duševními chorobami.

Některé konkrétní strategie, které mohou pomáhat snižovat stigma a zlepšovat kvalitu života u osob se schizofrenií, jsou uvedeny níže:

 • Zvýšit využívání léčebných strategií, které regulují příznaky, ale vyhýbají se vedlejším účinkům;
 • Zahájit v komunitě osvětové aktivity zaměřené na změnu postojů;
 • Zahrnout osvětu proti stigmatu do vzdělávání učitelů a poskytovatelů zdravotní péče;
 • Zlepšit psychologické vzdělávání pacientů a jejich rodin o tom, jak žít s touto nemocí;
 • Zapojit pacienty a jejich rodiny do odhalování diskriminačních praktik;
 • Klást důraz na vývoj léčiv, která zlepšují kvalitu života a minimalizují stigmatizující vedlejší účinky.