Symptomy schizofrenie

Jeden z nejlepších způsobů, jak eliminovat stigma a snižovat diskriminaci spojené se schizofrenií je vyjasnit běžně rozšířené mylné představy o této nemoci a nahradit je jasnými a přesnými informacemi. Schizofrenie je duševní porucha, která narušuje schopnost postižené osoby rozpoznat co je skutečné, zvládat své emoci, jasně myslet a posuzovat a komunikovat.

Postižená osoba má často pocit, že ostatní znají nebo s ní sdílejí její nejintimnější myšlenky, pocity a skutky, mohou se tedy vyvinout vysvětlující přeludy v tom smyslu, že postižená osoba vnímá, že na její myšlenky a skutky jsou ovlivňovány přirozenými či nadpřirozenými silami, a to často bizarním způsobem. Jedinec se může často považovat za ústřední bod všeho, co se děje. Běžné jsou halucinace, zejména sluchové, které mohou komentovat chování nebo myšlenky jedince. Vnímání je často narušeno i jiným způsobem: barvy nebo zvuky se mohou zdát přehnaně jasné nebo kvalitativně pozměněné a nepodstatné vlastnosti běžných věcí se mohou jevit jako důležitější než celý předmět nebo celková situace.

V počátečním stadiu je také běžná zmatenost, která často vede k přesvědčení, že každodenní situace mají zvláštní, obvykle zlověstný, význam, který je namířen výhradně proti danému jedinci. U typického schizofrenního narušení myšlení se okrajové a nepodstatné znaky celkového konceptu, které jsou při normálně orientované duševní činnosti potlačeny, dostávají do popředí a jsou použity místo těch, které jsou relevantní a pro situaci přiměřené. Tím se myšlení stává zastřeným, nepřímým a nejasným a jeho řečové vyjádření je někdy nesrozumitelné.
 
Časté jsou výpadky a interpolace ve sledu myšlení a může se zdát, že myšlenky jsou odnímány nějakou silou zvenčí. Nálada je často povrchní, nevypočitatelná nebo nepatřičná. Rozpolcenost a narušení vůle se může jevit jako netečnost, negativizmus nebo otupění. Může být přítomna katatonie.

Nástup choroby může být akutní, s vážně narušeným chováním, nebo plíživý, s postupným rozvojem nezvyklých představ a chování.

Průběh choroby vykazuje stejně rozsáhlé obměny a nemusí být nevyhnutelně chronický nebo zhoršující se. V určitém procentu případů, které se může v různých kulturách a populacích lišit, je výsledkem úplné, nebo téměř úplné, vyléčení. Obě pohlaví jsou postižena v přibližně stejné míře, u žen však bývá pozdější nástup choroby.
Příznaky schizofrenie jsou často klasifikovány jako pozitivní a negativní (Andreasen a Olsen, 1982). Obojí typy příznaků mohou způsobovat zvláštní problémy v sociálním fungování a mohou vést ke stigmatu kvůli schizofrenii. U většiny pacientů se schizofrenií jsou v různých obdobích nemoci pozitivní a negativní příznaky zastoupeny v různém podílu.