F90 - F99 - Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v adolescenci; nespecifikovaná d

Poruchy chování lze charakterizovat jako odchylku v oblasti socializace, kdy jedinec není schopen respektovat normy chování na úrovni odpovídající jeho věku, event. na úrovni svých rozumových schopností.