Kurzy

Zde najdete přehled všech kurzů z nabídky Vzdělávacího institutu. Vypsané termíny, na které se již lze přihlásit, pak v rubrice Aktuální kurzy.
 

 

NOVINKA! Základy včasné intervence a včasné detekce v počátcích závažného duševního onemocnění

Program je určen především pracovníkům všech profesí terénních týmů v oblasti duševního zdraví, center duševního zdraví a spolupracujících profesionálů. Cílem je seznámení s principy a možnostmi včasných detekcí (ED) a včasných intervencí (EI) v počátcích závažného duševního onemocnění (SMI).

NOVINKA! Jak rozumět profesi peer konzultanta z hlediska hodnot a dovedností: tipy pro praxi

Máte zájem stát se peer konzultantem a nevíte, zda je to práce pro vás? Jste začínající peer konzultant a potřebujete se lépe zorientovat v praktických aspektech práce na této pozici? Jste zkušený peer konzultant a rádi byste zapracovali na své sebereflexi a motivaci, abyste se ve své práci mohli dále rozvíjet?

Model CARe - komplexní přístup v psychosociální rehabilitaci

Metoda CARe (Comprehensive Approach to Rehabilitation) je jedním ze světově uznávaných přístupů v psychosociální rehabilitaci, zaměřeným na zotavení a založeným na respektu k individuálním potřebám klientů, uplatňování principů zplnomocňování a posilování silných stránek uživatelů služeb i jejich prostředí. Kurz se zaměřuje na seznámení s metodou a jejím využitím v praxi.

NOVINKA! Vedení skupin pro peer konzultanty

Kurz je určen pro pokročilé, tj. pro peer konzultanty, kteří již mají zkušenost s vedením nebo spoluvedením podpůrných skupin v rámci služeb péče o lidi s duševním onemocněním, nebo pro ty, kdo absolvovali kurz „Role peer konzultanta: komunikace orientovaná na silné stránky a práce se skupinou v praxi“.

NOVINKA! Jak připravit a vést kurzy zaměřené na zotavení: lektorské dovednosti

Kurz určený nejen pro peer pracovníky, ale pro všechny, kdo si chtějí osvojit dovednosti potřebné pro přípravu a realizaci různých edukačních aktivit zaměřených na zotavení (prezentace, facilitace a práce se zpětnou vazbou). Tyto měkké dovednosti jsou využitelné nejen při výuce a dalších destigmatizačních aktivitách, ale i v přímé práci s klienty.

Základní kurz pro peer konzultanty v péči o duševní zdraví

Pětidenní vzdělávací program připravuje absolventy na práci na pozici peer konzultanta (osoba s vlastní zkušeností s duševním onemocněním pracující v rámci profesionálních týmů poskytovatelů služeb jako odborník na vlastní onemocnění). Absolventi získají cenné zkušenosti a kompetence potřebné pro zapojení do pracovních týmů v organizacích poskytujících péči osobám s duševním onemocněním.

Minimum z psychiatrie pro pracovníky v pomáhajících profesích

Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou duševního onemocnění (zejména závažnějších stavů vyžadujících pomoc v sociální oblasti) a problematikou péče o duševně nemocné, včetně jejího legislativního rámce a problematiky posuzování nároku na příspěvek na služby u duševně nemocných.

Role peer konzultanta: komunikace orientovaná na silné stránky a práce se skupinou v praxi

Jak zplnomocňovat v rámci skupinové a individuální práce s klienty? Jak založit a vést peer skupinu? Kurz se zaměřuje na rozšíření znalostí a dovedností v oblasti komunikace s klientem a také na prezentaci služeb a podpory, kterou může peer konzultant klientům nabídnout. Je určen peer konzultantům, kteří již na pozici nějakou dobu pracují a mají zkušenosti z praxe.

Základní trénink v metodě Yucel

Základní kurz je určen pro účastníky, kteří mají dostatečné předchozí vzdělání a pracovní zkušenosti, aby po prvních 2 výukových dnech byli schopni aplikovat Yucelovu metodu v praxi.

Suicidalita u lidí se závažným duševním onemocněním

Kurz se věnuje problematice suicidality a sebepoškozování u lidí se závažným duševním onemocněním, kteří jsou těmito fenomény mnohonásobně více ohroženi.

IPS (Individual Placement and Support) – podporované zaměstnávání lidí s duševním onemocněním

Kurz se věnuje problematice začleňování lidí s vážným duševním onemocněním na volný trh práce podle modelu IPS (Individual Placement and Support) a základním odlišnostem od klasického podporovaného zaměstnávání.

Práce s rodinami osob s duševním onemocněním

Kurz poskytuje pohled na rodinu jako na důležitého činitele v průběhu nemoci a léčby. Reaguje tak na trend ve vyspělých zemích, kdy terapie nepracuje pouze s nemocným člověkem, ale s celým rodinným systémem. Ukazuje se, že taková práce urychluje proces zotavení. Výhodou kurzu je lektorská spolupráce klinického psychologa a sociálního pracovníka, tedy využití různých úhlů pohledu a jiného typu zkušeností z práce s rodinou.

Práce s lidmi s duální diagnózou

Kurz nabízí vhled do dynamické souvislosti a vzájemného propojení problematiky závislostí a duševního onemocnění, které je nutné pro vytvoření modelu komplexní péče v této oblasti. Věnuje se celému procesu léčby duálních diagnóz včetně konkrétních nástrojů práce s klientem a spolupráce s rodinou a okolím klienta.

Role peer konzultanta: podpora zotavení v praxi

Jak využít fáze zotavení v každodenní praxi? Jak si dlouhodobě udržet naději v práci peer konzultanta? Kurz se zaměřuje na rozšíření znalostí a dovedností v oblasti konceptu zotavení (recovery), který je základním východiskem pro práci peer konzultanta. Je určen peer konzultantům, kteří již na pozici nějakou dobu pracují a mají zkušenosti z praxe.

Global assessment of functioning (GAF)

Nástroj k posuzování míry celkového fungování u lidí se závažným duševním onemocněním. Kurz je zaměřen na profesionály, kteří pracují s klienty s duševním onemocněním a potřebují při plánování rehabilitačního procesu poznat celkové fungování klienta v rámci sociálních interakcí a vliv klinických příznaků onemocnění na tyto interakce.

Metoda HoNOS – hodnocení zdravotního stavu klienta s duševním onemocněním

Kurz nabízí osvojení metody šetření zdravotního stavu duševně nemocných prostřednictvím nástroje HoNOS (Hodnocení zdravotního stavu – Wing a kol. 1995). Metoda slouží ke sledování vývoje zdravotního stavu a sociálních funkcí u lidí s duševním onemocněním, ale také k hodnocení efektivity jednotlivých služeb v oblasti duševního zdraví, jejich zkvalitňování, plánování a financování. K dispozici je verze pro externí hodnotitele i verze sebeposuzovací s možností srovnání a získání komplexnějších výsledků.

Case management v příbězích

Kurz je praktický a interaktivní. Je zaměřen na prohloubení dovedností pracovníka v roli case managera a na zprostředkování zkušeností v práci s klienty s duševním onemocněním. Absolventi budou z kurzu vybaveni praktickými dovednostmi v práci s osobami s duševním onemocněním pomocí metody case managementu. Konkrétně se jedná o asertivní kontaktování osob s duševním onemocněním a mapování jejich potřeb a sociální situace, vypracování rehabilitačního plánu, spolupráci s rodinou, krizovou intervenci, práci s klientem s chronickým duševním onemocněním, s duální diagnózou a s poruchou osobnosti, týmové vedení případu klienta a práci s nástroji, které má case manager k dispozici. Absolventi budou kompetentní používat metodu case managementu v práci s osobami s těžkým duševním onemocněním.

Specifika v práci komunitní psychiatrické sestry

Cílem vzdělávacího kurzu je odborně připravit psychiatrické sestry na práci v oblasti komunitní péče, tedy v přirozeném prostředí pacienta a případně usnadnit přechod psychiatrických sester pracujících v oblasti lůžkové péče do oblasti péče komunitní.

Příprava na návrat. Jak prakticky na podporu zotavení během hospitalizace

Kurz praktickou a zážitkovou formou seznamuje účastníky s možnostmi podpory zotavení lidí, kteří přechází z komunitní péče do nemocnice nebo se připravují na propuštění/návrat z psychiatrické hospitalizace domů.

Jak připravit týmy na zapojení peer konzultanta

Vzdělávací program určený týmům s cílovou skupinou lidí s duševním onemocněním. Cílem kurzu je připravit tyto týmy na zapojení peer konzultanta tam, kde o tom uvažují, nebo zlepšit zapojení a fungování peer konzultanta v rámci týmu, kde již tato pozice existuje.

Přístup ke klientům s poruchou osobnosti v sociálních službách

Pro zvládnutí práce s klientem je proto vhodné znát principy myšlení, obvyklé chování a reakce v zátěži, které jsou pro tuto cílovou skupinu klientů typické. Pochopení jejich způsobu myšlení totiž může pomoci najít optimální způsoby komunikace a možnosti spolupráce, a zamezit tak eskalaci konfliktů.

Přístup k sexualitě lidí s psychózou

Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí specifik sexuality u lidí s psychózou. Součástí kurzu je také seznámení se základy sexuologie.

Camberwellské hodnocení potřeb (CAN)

Kurz nabízí seznámení s metodou šetření potřeb lidí s duševním onemocněním, kterou je možné využít v rámci standardní práce s klientem, tj. mapování situace klienta a následného plánování péče. Camberwellský formulář pro hodnocení potřeb (Phellan a kol. 1995) je metoda mapující zdravotní a sociální potřeby závažně duševně nemocných. Účelem šetření je zjistit, ve kterých oblastech uživatel péče potřebuje pomoc a ve kterých se mu jí už dostalo. Hodnotit se může jak struktura potřeb a míra poskytnuté/potřebné pomoci mezi dvěma časovými obdobími, tak rozdíly mezi hodnocením uživatele, profesionála nebo pečovatele. Výsledky šetření ukazují na vliv a úspěšnost intervencí na potřeby uživatelů zařízení.

Camberwellské hodnocení potřeb (CAN) - praktický nácvik

Kurz nabízí upevnění dovedností při používání metody šetření potřeb lidí s duševním onemocněním – Camberwellský formulář pro hodnocení potřeb (CAN). Je zaměřen na pracovníky, kteří metodu při práci s klienty/pacienty (duševně nemocnými) již používají, ale nejsou si v práci s formulářem jistí, naráží na praktické problémy, apod.

Umíme se domluvit: sociální práce s duševně nemocnými zaměřená na zotavení klienta

Kurz je určen především sociálním pracovníkům státní správy a samosprávy. Má zprostředkovat širší spektrum znalostí pro práci s duševně nemocným klientem.

Role peer konzultanta: práce s osobním příběhem v praxi

Jak používat svůj příběh zotavení jako pracovní nástroj? Jak předejít rutině v práci se svým osobním příběhem? Jak podpořit klienta v různých fázích zotavení? Kurz se zaměřuje na rozšíření znalostí a dovedností v oblasti práce s osobním příběhem, který představuje základní pracovní nástroj peer konzultanta. Kurz je určen peer konzultantům, kteří již na pozici nějakou dobu pracují a mají zkušenosti z praxe.

Multidisciplinární přístup v péči o osoby s duševním onemocněním

Účastníci kurzu se seznámí s rozmanitostí a provázaností problematiky duševních onemocnění a s ní souvisejícími důvody pro nutnost spolupráce pracovníků různých profesí, institucí a poskytovatelů služeb v péči o osoby s duševním onemocněním. Získají informace o jednotlivých složkách systému péče o duševně nemocné a o principech komunitní péče. Naučí se rozlišit úrovně spolupráce týmů, služeb a organizací. Dozvědí se, jaké je profesní složení multidisciplinárních týmů a jaké jsou činnosti a kompetence v týmech. Získají schopnost komunikovat v týmech, seznámí se s odlišnostmi v odborném jazyce jednotlivých profesí i s možnými překážkami ve funkčnosti týmů

Cesta k zotavení z duševní nemoci metodou psychiatrické rehabilitace

Kurz vychází z výukových modulů, které vznikly v projektu MATRA III – projektu na podporu vzdělávání v oblasti péče o duševní zdraví, a dále z osnovy vzdělávání pro pracovníky komunitních služeb mezinárodního projektu PSYCHO-RESCUE. Do kurzu byly vybrány moduly určené k prohloubení znalostí a dovedností v oblastech komunitní péče, šetření, cílů intervence a problémových situací v rámci psychiatrické rehabilitace. Lektory kurzu jsou odborníci různých profesí s dlouholetou praxí v komunitních službách.

Peer programy

Kurz ze série 4 jednodenních kurzů na téma Aktuální trendy a způsoby pomoci v oblasti péče o duševní zdraví perspektivou uživatelů. Na přípravě kurzu i na výuce se podílejí lektoři s vlastní zkušeností a odbornou kvalifikací.

Self management

Kurz ze série 4 jednodenních kurzů na téma Aktuální trendy a způsoby pomoci v oblasti péče o duševní zdraví perspektivou uživatelů. Na přípravě kurzu i na výuce se podílejí lektoři s vlastní zkušeností a odbornou kvalifikací.

Destigmatizace - stigma a diskriminace lidí s duševním onemocněním

Kurz ze série 4 jednodenních kurzů na téma Aktuální trendy a způsoby pomoci v oblasti péče o duševní zdraví perspektivou uživatelů. Na přípravě kurzu i na výuce se podílejí lektoři s vlastní zkušeností a odbornou kvalifikací.

Recovery (zotavení) v péči o duševní zdraví perspektivou uživatelů

Kurz ze série 4 jednodenních kurzů na téma Aktuální trendy a způsoby pomoci v oblasti péče o duševní zdraví perspektivou uživatelů. Na přípravě kurzu i na výuce se podílejí lektoři s vlastní zkušeností a odbornou kvalifikací.

Role peer konzultanta v týmu služeb pro osoby s duševním onemocněním

Vzdělávací program určený peer konzultantům (pracovníkům s vlastní zkušeností s duševním onemocněním) zapojeným do týmů poskytujících služby osobám s duševním onemocněním. Jeho cílem je posílit účastníky ve stávající roli peer konzultanta a prohloubit jejich základní znalosti a dovednosti, které při své práci využívají.

Trauma: člověk s duševním onemocněním jako oběť trestného činu

Kurz seznámí posluchače s dopady traumatické zkušenosti způsobené násilným trestným činem na skupinu lidí trpících duševním onemocněním.

Trénink trenérů v metodě IPS (Individual Placement and Support)

Trénink je určený všem zájemcům, kteří se do budoucna chtějí vážně zabývat IPS a rozvíjet tento přístup ve své organizaci. Povede ho Sarah Swanson, trenérka v IPS Employment Center, Rockville Institute (https://www.ipsworks.org/) v USA.

Supervize pro peer konzultanty

Otevřená supervizní skupina pro peer konzultanty napříč celou ČR a všemi službami (komunitní, ambulantní či lůžková zařízení).