Jak připravit týmy na zapojení peer konzultanta

Lektoři:  Jiří Štefl, Mgr. Magdaléna Štochlová
(V kurzu vyučuje vždy lektorská dvojice, přičemž jeden z lektorů je zkušený peer konzultant. Aktuální lektorské obsazení najdete vždy v pozvánce na konkrétní kurz)

Rozsah: 8 hodin / 45 min. (1 den)
Časový rozvrh: 9.00 – 17.00
 
Akreditace:
MPSV - sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci sociálních služeb
Česká asociace sester (v případě zájmu bude zajištěna na konkrétní kurz, je třeba požádat min. 4 týdny předem)

Vzdělávací program je určený týmům s cílovou skupinou lidí s duševním onemocněním. Cílem kurzu je připravit tyto týmy na zapojení peer konzultanta tam, kde o tom uvažují, nebo zlepšit zapojení a fungování peer konzultanta v rámci týmu, kde je již jeho součástí. Kurz má seznámit účastníky s dostupnou teorií a praxí zapojení peer konzultantů v zahraničí, ale i v pilotních projektech v ČR. Vzhledem k tomu, že role peer konzultanta v týmech služeb pro osoby s duševním onemocněním není v ČR dosud rozšířená, zaměřuje se kurz na vyjasnění specifické role peer konzultanta, podporuje akceptaci myšlenky zapojení peer konzultanta do fungování týmu, posiluje schopnost členů týmu správně vybrat a začlenit peer konzultanta do týmu a v neposlední řadě podporuje udržení peer konzultanta v těch týmech, kde je již zapojen.

Osnova kurzu:
  • Objasnění role a specifik pozice peer konzultanta (PK)
  • Historie a zahraniční zkušenosti, pilotní projekty v ČR 
  • Výhody a rizika zapojení peer konzultanta do týmu
  • Teorie týmů 
  • Typy služeb a práce s klientem s využitím PK 
  • Proces hledání, výběru a zapojení PK, možnosti vzdělávání PK
  • Udržení PK v týmu – odborná podpora, kontinuální vzdělávání, supervize, upevnění profesní identity.
Témata kurzu jsou vždy doplněna praktickými zkušenostmi peer konzultantů.

Kurz účastníkům přinese:
Účastníci budou seznámeni s historií a zahraničními zkušenostmi, ale i pilotním fungováním peer konzultantů v ČR. Dále si na praktických cvičeních a v následné diskusi rozeberou výhody a rizika zapojení peer konzultanta do týmu sociálních služeb, naučí se chápat rozdíly mezi individuální prací peer konzultanta s klientem (ACT a FACT týmy) a zapojením peer konzultanta do skupinové práce s klienty (recovery groups). Další část kurzu se zaměří na výběr vhodného peer konzultanta a jeho následnou přípravu na tuto roli. Účastníci se také naučí jak podporovat peer konzultanta v setrvání v týmu a jak mu pomoci v rámci týmu v obtížných situacích specifických v jeho roli. Podstatnou součástí, kterou by měli účastníci reflektovat jako výsledek kurzu, je vymezení hranic a pochopení odlišnosti role peer konzultanta od ostatních členů týmu při současném zapojení peer konzultanta jako integrální součásti týmu.

Osvědčení:
Podmínkou získání osvědčení je 100 % účast na kurzu a vypracování závěrečné krátké eseje na zadané téma (v rámci kurzu).Přihlásit na kurz