Umíme se domluvit

Plný název projektu:

Rozvoj a zkvalitnění sociální práce s lidmi s duševním onemocněním ve veřejné správě

č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001255

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost.
 
1. 8. 2016 – 31. 7. 2018

Projekt si klade za cíl zkvalitnění sociální práce s lidmi s duševním onemocněním ve veřejné správě. Jeho hlavním přínosem je rozvoj kompetencí v oblasti koordinace služeb a prohloubení dovedností a znalostí pracovníků v přímé péči pro práci s touto cílovou skupinou.
V 6 krajích vznikne metodika pro koordinaci služeb a postupů, celkem 96 zaměstnanců přímé péče absolvuje akreditované vzdělávání, bude jim poskytována supervize a zajištěny stáže v komunitních službách péče o duševní zdraví.

 
Garant projektu: MUDr. Petr Hejzlar
Projektová manažerka: Petra Kubinová, +420 774 393 704, kubinova@cmhcd.cz


Harmonogram a aktivity projektu:

08 – 10/2016
Navázání spolupráce s regiony a výběr účastníků.
Zájem o zapojení do projektu již vyjádřili zástupci Pardubického kraje a kraje Vysočina. V rámci projektu budou osloveny další kraje a čtyři z nich budou vybrány pro následnou spolupráci.
Projekt je koncipován jako komplexní a systematická podpora procesu zlepšování přístupu k lidem s duševním onemocněním. Jeho klíčovým výstupem je, vedle rozvoje dovedností a kompetencí pracovníků v přímé péči, vytvoření metodik pro veřejnou správu v oblasti koordinace služeb a postupů práce v jednotlivých místech realizace projektu. Na vytváření metodik se budou podílet jak pracovníci v přímé péči, kteří dostali podporu v podobě vzdělávání, supervizí a stáží, tak metodičtí pracovníci. Aby byl proces vytváření metodik a zejména jeho výstupy kompaktní, je zapotřebí, aby se po celou dobu realizace projektu účastnili stejní lidé. Z tohoto důvodu bude věnována zvýšená pozornost výběru účastníků projektu.
 
11/2016 – 4/2018
Vzdělávání a workshopy – rozvoj koordinace služeb, prohloubení praktických dovedností pracovníků pro spolupráci s lidmi s duševním onemocněním.
Aktivita bude zahájena úvodním motivačním setkáním v každém kraji, kterého se zúčastní vybraní zájemci o zapojení do projektu.
Následovat bude vzdělávání formou akreditovaného kurzu „Umíme se domluvit: sociální práce s lidmi s duševním onemocněním“, ve kterém si účastníci prohloubí své znalosti a dovednosti pro práci s danou cílovou skupinou. V každém kurzu vyučuje dvojice lektor – profesionál služeb péče o duševní zdraví a lektor se zkušeností s duševním onemocněním.
Po proškolení účastníků bude zahájen proces tvorby metodik. V každém kraji proběhne série 4 workshopů (8h), kterých se budou účastnit jak pracovníci v přímé péči, kteří absolvovali kurz, tak metodičtí pracovníci.
 
 
5/2017 – 7/2018
Supervizní podpora
Jako součást rozvoje profesních kompetencí pro práci s lidmi s duševním onemocněním bude pracovníkům nabídnuta supervize, a to jak skupinová, tak individuální. Supervize budou poskytovány na základě konkrétních potřeb formou případové konzultace, lze zahrnout také osobní témata (syndrom vyhoření), vztahy na pracovišti apod. V každém kraji bude poskytnuto 20h supervizní podpory.
 
 
5/2017 – 7/2018
Stáže
12 účastníků projektu v každém kraji (72 stážistů celkem) bude mít možnost se pod vedením mentora
(experta poskytovatele) prakticky seznámit s poskytováním služeb osobám s duševním onemocněním. V rámci stáže o délce 8 hodin si budou moci ověřit a doplnit znalosti, dovednosti a kompetence získané předchozím vzděláváním v úvodním akreditovaném kurzu.