Rozvoj psychosociální rehabilitace podle modelu CARe

Rozvoj psychosociální rehabilitace podle modelu CARe

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015171 

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost.
Doba realizace projektu: 1. 4. 2020 - 31. 3. 2022

Projektová Manažerka: Markéta Hulmáková
Odborný garant projektu: Mgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová

 

Aktivity projektu

Příprava na audity týmů škálou věrnosti CARe

Během projektu budou v sedmi týmech zapojených do aktivit projektu (5 týmů organizace Fokus Mladá Boleslav, 1 tým organizace VOR Jihlava, 1 tým organizace Oblastní charita Polička) provedeny audity pomocí věrnostní škály CARe (CARe Fidelity Scale).
S realizací auditů v jednotlivých týmech a dalším rozvojem služeb souvisí:

Překlad pracovních materiálů – sada nástrojů CARe Fidelity Scale 4/2020 – 8/2022

  • Škála věrnosti modelu CARe 3

Překlad dalších souvisejících odborných materiálů pro rozvoj služeb a modelu CARe v ČR   6/2020 – 11/2020

  • Matodika CARe 3

Trénink auditorů modelu CARe 6/2020 – 1/2021

Bude vyškoleno 12 auditorů, pro které bude zrealizován dvoudenní trénink vedený zkušeným holandským auditorem, kde se auditoři naučí metodiku hodnocení podle věrnostní škály CARe.
 

Audity v týmech zapojených organizací podle nástroje Care Fidelity Scale (1. kolo) 10/2020 – 12/2020

V zapojených organizacích/týmech, proběhne 7 dvoudenních auditů pomocí nástroje CARe Fidelity Scale (věrnostní škála CARe). Audity budou probíhat pomocí diskuse s několika klienty, členy týmu, manažerem a pracovníkem podpory/koučem, studiem dokumentace a písemných podkladů.  Cílem je vyhodnotit míru implementace CARe modelu v praxi služeb a podpořit jejich další rozvoj.
 

Plány rozvoje a podpora změn v organizaci 12/2020 – 2/2022

Na základě zpracovaných zpráv z auditů týmů si jednotlivé týmy zpracují plány rozvoje, ve kterých zohlední své možnosti a priority, podle aktuálně dostupných zdrojů, na období cca 15 měsíců.  V plánu budou zaznamenány  cíle a konkrétní kroky, které tým chce podniknout k přiblížení modelu CARe. Po uplynutí tohoto období   proběhne v každém týmu opětovná evaluace
 

Stáže ve službách v Nizozemí 11/2021 – 2/2021

Pro zájemce ze zúčastněných organizací proběhnou 5denní odborné stáže v Nizozemí v organizacích, kde je model CARe zavedený, a kde probíhají audity kvality CARe. Uspořádány budou celkem 3 stáže, vždy pro skupinu 10 osob.
 

Opětovný audit týmů podle nástroje CARe Fidelity Scale (2. kolo) 11/2021 – 2/2022

2. kolo všech sedmi auditů slouží k zjištění pokroku jednotlivých týmů a tvorbě dalšího plánu do budoucna, co se dá ještě v týmu změnit, na čem by se mohlo dále pracovat nebo na tom, jak dosažené změny udržet dlouhodobě
 

Evaluace změn u příjemců péče 5/2020 – 3/2022

Evaluace provedená v rámci projektu bude mít za cíl nejen identifikovat změny u příjemců služeb, ale i otestovat obě potenciálně užitečné metody pro měření změny – dotazník AQoL a dotazník INSPIRE, přičemž bude zjišťována přijatelnost těchto metod pro klienty a pracovníky.
Celou evaluaci provede externí výzkumný tým. Evaluace bude realizována třemi metodami ve dvou kolech.
a)dotazníkové šetření se 70 vybranými klienty (příjemci péče)
b)hloubkové rozhovory se 14 vybranými klienty (příjemci péče)
c)fokusní skupiny s 8 pracovníky služeb
 
Evaluace proběhne dvoukolově. Po první vlně auditů a následně po 12 měsících.