Mentální anorexie

Pro mentální anorexii je charakteristické odmítání jednotlivce uchovat si normální tělesnou hmotnost, silný strach z váhového přírůstku a významně narušené vnímání tělesných tvarů nebo rozměrů. Ženám po menarche s touto poruchou se navíc zastaví menstruace (tj. nedostaví se po dobu alespoň po dobu 3 po sobě jdoucích menstruačních cyklů). Po stanovení diagnózy je možno použít dvou vzájemně se vylučujících podtypů pro určení přítomnosti nebo nepřítomnosti chování spočívajícího v přejídání a navozeném vyprazdňování. Pacienti s omezujícím typem poruchydosahují úbytku hmotnosti převážně dietou, hladověním nebo nadměrným cvičením. Pravidelné přejídání nebo navozené vyprazdňování se u nich nevyskytuje. U pacientů s druhým typem poruchy se pravidelně vyskytuje chování spočívající v přejídání a navozeném vyprazdňování (např. vyvolané zvracení nebo zneužívání laxativ, diuretik či klystýrů). Většina jednotlivců v této kategorii trpí takovým chováním alespoň jednou za týden.

Bylo zjištěno, že jednotlivci s anorexií spočívající v přejídání a navozeném vyprazdňování mají častěji než osoby s omezujícím typem nemoci problémy s ovládáním podnětů (vyskytují se například poruchy v oblasti užívání prášků nebo sexuální aktivity či citová nestálost), choroba u nich trvá déle a jejich hmotnost je o něco vyšší. Pacienti s restriktivním typem jsou spíše obsesní, společensky nešikovní a více izolovaní než osoby s typem spočívajícím v přejídání a navozeném vyprazdňování. K přidruženým rysům a poruchám může patřit depresivní nálada, stranění se společnosti, podrážděnost, nespavost a menší zájem o sexuální život. Přítomny mohou být obsesně-nutkavé vlastnosti v souvislosti s jídlem i bez této souvislosti. Další znaky mohou zahrnovat obavy z jedení na veřejnosti, pocity neschopnosti, silnou potřebu ovládat své okolí, nepružné myšlení, nedostatek společenské nenucenosti, omezení iniciativy a vyjadřování citů.